آزمایشات جامع مکانیک خاک

تومان

رمز فایل www.omranrenter.com

دانلود رایگان آزمایشات جامع مکانیک خاک

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

مقایسه

توضیحات

آزمایشات جامع مکانیک خاک

خدمات آزمایشگاهی

خدمات آزمایشگاهی این شرکت در سه  حوزۀ آزمایشگاهی شامل آزمایشهای مقاومت مصالح، شیمی و فیزیک، مکانیک خاک و سنگ و خدمات آزمایشهای غیر مخرب ارائه می گردد.

خدمات آزمایشگاه مقاومت مصالح

معرفی

آزمایشگاه مقاومت مصالح شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی با تجهیزات مدرن و کادری متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه‏‌های مختلف بتن، واتر استاپ، مخلوط آسفالتی، قیر و مصالح ساختمانی بر اساس استانداردهای بین المللی است. آزمایشگاه مقاومت مصالح این شرکت دارای دو بخش آزمایشگاه قیر و آسفالت و آزمایشگاه بتن و فلزات می باشد.

فهرست خدمات بخش بتن و فلزات

ردیفنام آزمایششماره استانداردکد آزمایش
1تعیین عمق نفوذ آب در بتن سخت شده تحت فشار آبEN 12390-8TM-05001
2تعیین مقاومت بتن در برابریخ زدن و ذوب شدن سریعASTM C666TM-05002
3تعیین خزش بتنASTM C512TM-05003
4تعیین میزان هدایت الکتریکی یون کلر در بتنASTM C1202TM-05004
5تعیین مدول الاستیسیته دینامیکی بتن(رزونانس فرکانس)ASTM C215TM-05005
6تعیین نفوذپذیری بتن به روش فشار آبCRD C48TM-05006
7تعیین مدول الاستیسیته استاتیکی بتن استوانه ای و مکعبیASTM C469TM-05007
8تعیین مقاومت فشاری نمونه های استوانه ای بتنASTM C39AASHTO T22TM-05008
9تعیین مقاومت کششی به روش دونیمه شدن نمونه های استوانه ای بتن (4و6 اینچ) غیرمستقیمASTM C496TM-05009
10تعیین مقاومت کششی مستقیم بتنCRD C164TM-05010
11تعیین ضریب نفوذپذیری بتن به روش فشار هوادستورالعمل سازنده دستگاهTM-05011
12تعیین درصد جذب آب و وزن مخصوص بتنASTM C642TM-05012
13تعیین درصد جذب آب بتنBS 1881 Part 122TM-05013
14طرح اختلاط بتن معمولی با انواع افزودنیACI 211/1TM- 05015
15طرح اختلاط بتن پلاستیکدستورالعمل داخلیTM-05017
16طرح اختلاط بتن غلتکیدستورالعمل داخلیTM-05018
17تعیین غلظت (زمانVebe ) و دانسیته بتن غلتکیASTM C1170TM-05019
18تعیین مدول نرمی ماسهASTM C136TM-05020
19تعیین وزن واحد حجم متراکم و غیرمتراکم مصالح سنگیASTM C29AASHTO T19TM-05021
20تعیین جذب آب موزائیک و کف پوشISIRI 755TM-05023
21اندازه گیری ابعاد موزائیکISIRI 755TM-05024
22تعیین مقاومت خمشی موزائیکISIRI 755TM-05025
23تعیین مقاومت موزائیک در برابر سرما و گرماISIRI 755TM-05026
24تعیین جذب آب آجر به روش 24 ساعت غرقابISIRI 7TM-05027
25تعیین پیچیدگی آجر در اثر تحدب و تقعرISIRI 7TM-05029
26تعیین مقاومت فشاری آجرISIRI 7TM-05030
27تعیین ابعاد آجر با کولیس و نمونه های منفرد آجرISIRI 7TM-05032
28تعیین دوام آجر در برابر سرما و گرماISIRI 7TM-05033
29تعیین زمان گیرش بتن به وسیله مقاومت در برابر نفوذASTM C403AASHTO T157TM-05036
30تعیین ضریب پوآسون بتنASTM C469TM-05037
31تعیین مقاومت فشاری بلوک سیمانیISIRI 70TM-05038
32تعیین وزن مخصوص و جذب آب بلوک سیمانیISIRI 70-2TM-05039
33تعیین مقاومت کششی و درصد ازدیاد طول نسبی میلگردASTM A370-AASHTO T244TM-05040
34تعیین مقاومت کششی و درصد ازدیاد طول نسبی انواع ورق و تیرآهنASTM A370-AASHTO T244TM-05041
35آزمایش خم و بازخم میلگردASTM A370-AASHTO T244TM-05042
36تعیین مقدار هوای بتن تازه با فشارASTM C231TM-05043
37تعیین مقاومت فشاری نمونه های مکعبی بتنBS 1881Part 116TM-05044
38جذب آب آجر به روش جوشاندنISIRI 7TM-05049
39آزمایش خم و بازخم ورق و تیرآهنASTM A370-AASHTO T244TM-05051
40تعیین وزن مخصوص ظاهری وحقیقی وجذب آب  مصالح سنگی  درشت دانهASTM C127-AASHTO T85TM-05052
41تعیین وزن مخصوص ظاهری وحقیقی و جذب آب مصالح سنگی ریزدانهASTM C128-AASHTO T87TM-05053
42تفکیک مصالح سنگی به روش خشک و تر برروی الک های مختلف

ASTM C136- AASHTO T27

BS 812 Part 1

TM-05054
43ساخت نمونه های بتن با نسبت اختلاط مشخصASTM C192-BS 1881 Part 3TM-05057
44تعیین مقاومت کششی و درصد ازدیاد طول نسبی وایرمشASTM A370-AASHTO T244TM-05059
45کشش پس ازخم و باز(برای میلگردهاوسیم های با قطرکمتر از9 میلیمتر)ASTM A370-AASHTO T244TM-05061
46تعیین مقاومت کششی و ازدیاد طول واتراستاپ درجهت  عرضی و طولیASTM D412TM-05063
47تعیین سختی خمشی واتراستاپASTM D747TM-05064
48تعیین وزن مخصوص واتراستاپ در دمای 22 درجه سانتیگرادASTM D792TM-05065
49تعیین شکنندگی در سرما واتراستاپASTM D746TM-05066
50تعیین افت وزنی واتراستاپ در حضور روان کنندهASTM D1203TM-05067
51تعیین مقاومت در برابر پارگی واتراستاپASTM D624TM -05068
52تعیین سختی Shore A  واتراستاپASTM D2240TM -05069
53تعیین اثرات قلیایی بر واتراستاپCRD C572TM -05070
54Accelerated Extraction واتر استاپCRD C572TM-05071
55تعیین درصد جذب آب واتراستاپASTM D570TM-05072
56تعیین مقاومت کششی پیچ و مهرهASTM A370- AASHTO T244TM-05074
57تعیین مقاومت خمشی بتن (چهار و سه نقطه ای)ASTM C78- ASTM C293TM-05075
58تعیین مقاومت جداول بتنی در برابر سرما وگرماISIRI 12728 EN 1340TM-05076
59تعیین مقاومت فشاری مغزه های بتنیASTM C42-BS EN 12504-1TM-05077
60تعیین دوام بتنASTM C672TM-05078

 

فهرست خدمات بخش قیر و آسفالت

 لیست آزمایش‏‌ها

ردیفنام آزمایششماره استانداردکد آزمایش
1اثرگرما و هوا روی لایه نازک متحرک قیر (آزمون گرمخانه لایه نازک متحرک) RTFOT

ASTM D2872- AASHTO T240

– ISIRI 11898

TM-06014
2تعیین کندروانی قیربا استفاده از ویسکومتر چرخشی (RV)ASTM D4402-AASHTO T316TM-06015
3تعیین مشخصات رئولوژی قیر بااستفاده ازرئومتربرشی دینامیکی (DSR)ASTM D7175-AASHTO T315TM-06018
4تعیین سفتی خزش خمشی قیر بادستگاه رئومتر تیرچه خمشی (BBR)ASTM D6648-AASHTO T313TM-06019
5تعیینخواص شکست قیر در بارگذاری کشش مستقیم (DT)ASTM D6723-AASHTO T314TM-06017
6تسریع پیرشدگی قیر توسط مخزن تحت فشار (PAV)ASTM D6521-AASHTO R28TM-06016
7تعیین چگالی مواد قیری نیمه جامد (روش پیکنومتر)ASTM D70-ISIRI 3872-AASHTO T228TM-06001
8تعیین درجه نفوذ قیرASTM D5-ISIRI 2950-AASHTO T49TM-06004
9تعیین نقطه نرمی قیر با ابزار حلقه وگلولهASTM D36-ISIRI 3868-AASHTO T53TM-06002
10کشش پذیری قیرASTM D113-ISIRI 3866-AASHTO T51TM-06007
11تعیین نقطه اشتعال قیر توسط ظرف روبازکلیولندASTM D92-ISIRI 1175-AASHTO T48TM-06003
12تعیین درجه حلالیت مواد قیری در تری کلرواتیلن

ASTM D2042-AASHTO T44-

ISIRI 2953

TM-06009
13تعیین اثر هوا و گرما برقیر توسط اون لایه نازک TFOT

ASTM D1754-ISIRI 2957-

AASHTO T179

TM-06008
14تعیین کندروانی (گرانروی)کینماتیک قیرASTM D2170-AASHTO T201TM-06005
15تعیین وزن مخصوص و چگالی قیرهای محلول به روش هیدرومترASTM D3142TM-06078
16تقطیر قیرهای محلولASTM D402TM-06012
17تعیین گرانروی(کندروانی) قیرتوسط ویسکومترشیشه ای موئین تحت خلاءASTM D2171TM-06059
18شناسایی قیرهای امولسیونی کاتیونی (بار ذره ای)-INSO 20642 ASTM D7402TM-06060
19تعیین مقدار قیر به روش تبخیر در قیرهای امولسیونی-INSO 20639 ASTM D6934TM-06038
20تعیین مقدار قیر به روش تقطیردر قیرهای امولسیونی-INSO 13580 ASTM D6697TM-06040
21الک قیرهای امولسیونی (تعیین ذرات فرا اندازه درقیرهای   امولسیونی)-INSO 20638 ASTM D6933TM-06045
22تعیین ویسکوزیته سیبولت فیورل قیرامولسیونی

ASTM D244-ASTM D7496

AASHTO T59-INSO 20635

TM-06006
23پایداری انبارش (24 ساعته) قیرهای امولسیونی-INSO 20637 ASTM D6930TM-06051
24پایداری نشست (5 روزه) قیرهای امولسیونی-INSO 20637 ASTM D6930TM-06042
25اختلاط قیر امولسیونی با سیمان-INSO 13581 ASTM D6935TM-06044
26شکست شیمیایی قیرامولسیونی-INSO 13582 ASTM D6936TM-06061
27قابلیت اندودو مقاومت دربرابر آب (روش خشک) قیرهای امولسیونی

ASTM D244-INSO 20636

-AASHTO T59

TM-06049
28قابلیت اندود ومقاومت دربرابر آب (روش تر) قیرهای امولسیونی

ASTM D244-INSO 20636

-AASHTO T59

TM-06050
29ارزیابی اندود مصالح سنگی با قیرهای امولسیونی

ASTM D6998-AASHTO T59

-INSO 20640

TM-06046
30قابلیت رقیق سازی قیر امولسیونی با آبASTM D6999 -INSO 20641TM-06047
31یخ زدگی قیرامولسیونیASTM D6929- INSO 20636TM-06048
32شناوری مواد قیری

ASTM D139-AASHTO T50

-ISIRI 597

TM-06052
33انعطاف پذیری قیرهای درزگیری و پرکننده ترک های روسازیASTM D5329TM-06063
34برجهندگی(بازگشت ارتجاعی) قیرهای درزگیری و پرکننده ترک های روسازیASTM D5329TM-06064
35حلالیت قیرهای درزگیری و پرکننده ترک های روسازیASTM D5329TM-06065
36روانی قیرهای درزگیری و پرکننده ترک های روسازیASTM D5329TM-06066
37سازگاری با آسفالت قیرهای درزگیری و پرکننده ترک های روسازیASTM D5329TM-06067
38نفوذ مخروط قیرهای درزگیری و پرکننده ترک های روسازیASTM D5329TM-06068
39تعیین بازگشت الاستیک موادقیری توسط دستگاه کشش پذیریASTM D6084TM-06069
40تعیین طاقت و استحکام موادقیریASTM D5801TM-06062
41تعیین مقدار جداشدگی پلیمر از قیراصلاح شده پلیمریASTM D7173TM-06070
42بازیافت قیر از محلول حاصل از اکستراکشن به روش ابسونASTM D1856TM-06081
43تعیین درصد قیر مخلوط آسفالتی به روش اکستراکشن

ASTM D2172-AASHTO T164-

ISIRI 11801- ISIRI 1689

TM-06020
44تعیین مقدار قیر مخلوط آسفالتی گرم به روش سوزاندن (ACT)ASTM D6307TM-06071
45وزن مخصوص نمونه متراکم آسفالتی به روش اشباع با سطح خشک

ASTM D2726-AASHTO T166

-ISIRI 12380

TM-06024
46تعیین وزن مخصوص نمونه متراکم آسفالتی با روش پوشش پارافین

ASTM D1188-ISIRI 10868-

AASHTO T275

TM-06072
47تعیین حداکثر وزن مخصوص تئوری  مخلوط آسفالتی

ASTM D2041-ISIRI 12651

-AASHTO T209

TM-06025
48آماده سازی نمونه های به قطر4 اینچ از مخلوط آسفالتی

ASTM D6926- ASTM D1559-

ISIRI 12381-AASHTO T245

TM-06022
49تعیین استحکام مارشال و روانی نمونه های به قطر4 اینچ از مخلوط آسفالتیASTM D6927- ASTM D1559-ISIRI 12381-AASHTO T245TM-06021
50آماده سازی و تعیین استحکام و روانی نمونه های به قطر6 اینچ از مخلوط آسفالتی توسط چکش تراکم و دستگاه مارشالASTM D5581TM-06075
51آماده سازی نمونه های متراکم مخلوط آسفالتی توسط دستگاه تراکم چرخشی سوپرپیوASTM D6925-AASHTO T312TM-06023
52آماده سازی وتراکم نمونه دال آسفالتی بااستفاده ازدستگاه تراکم غلتکیمطابق مشخصات متقاضیTM-06055
53تهیه کف قیرجهت آماده سازی نمونه های بازیافت سرد با کف قیرمطابق مشخصات متقاضیTM-06058
54اثرآب بر پوشش قیری مصالح سنگی مخلوط های آسفالتی با استفاده از آب جوشانASTM D3625TM-06073
55تعیین مقدار جاری شدن(ریزش) قیر در مخلوط آسفالتی غیرمتراکمASTM D6390TM-06076
56دوام مخلوط های متراکم آسفالتی در برابر خرابی های ناشی از رطوبت (تعیین نسبت مقاومت کششی غیرمستقیم)ASTM D4867-ISIRI 11498-AASHTO T283TM-06074
57آماده‌سازی و تعیین مقاومت فشاری نمونه‌های متراکم مخلوط آسفالتیASTM D1074-AASHTO T167TM-06080
58اثر آب بر مقاومت فشاری مخلوط‌های آسفالتی متراکمASTM D1075TM-06082
59شیارافتادگی چرخ بارگذاری هامبورگ برروی مخلوط‌های متراکم آسفالتیAASHTO T324TM-06033
60تعیین عمرخستگی مخلوط‌آسفالتی متراکم در بارگذاری تکراری خمش چهارنقطه ایAASHTO T321TM-06034
61تعیین مدول برجهندگی مخلوط آسفالتی در بارگذاری کشش غیرمستقیمASTM D4123TM-06035
62تعیین مشخصات خستگی مخلوط آسفالتی در بارگذاری کشش غیرمستقیمBS DraftTM-06037
63تعیین دانسیته روسازی متراکم آسفالتی درمحل به روش تماس سطحی  الکترومغناطیسیASTM D7113TM-06054
64تعیین مشخصات اصطکاک سطحی با استفاده از دستگاه پاندول انگلیسیASTM E303TM-06056
65اندود و چسبندگی قیر به مصالح سنگی مخلوط آسفالتیASTM D1664-AASHTO T182TM-06013
66گوشه داری مصالح سنگی ریزدانهASTM C1252TM-06079
67تعیین وزن مخصوص فیلر به روش پیکنومترASTM C188-ASTM D854TM-06077
68 یکنواختی مواد امولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندیASTM D2939TM-06083
69 پایداری یخ زدگی مواد امولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندیASTM D2939TM-06084
70 زمان خشک شدن مواد امولسیونی  مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندیASTM D2939TM-06085
71 پایداری دربرابرحرارت موادامولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی وآب بندیASTM D2939TM-06086
72 انعطاف پذیری موادامولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندیASTM D2939TM-06087
73 پایداری در برابرآب مواد امولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندیASTM D2939TM-06088
74 پایداری در برابر نفت سفید موادامولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندیASTM D2939TM-06089
75تعیین باقیمانده به روش تبخیر موادامولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی وآب بندیASTM D2939TM-06090
76 تعیین درصدخاکستر مواد امولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندیASTM D2939TM-06091
77 روانی در حالت تر موادامولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندیASTM D2939TM-06092
78حلالیت پسماند تبخیر موادامولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندی    در تری کلرواتیلنASTM D2939TM-06093
79حلالیت پسماندتبخیر موادامولسیونی مورداستفاده پوشش های  حفاظتی و آب بندی در دی سولفیدکربنASTM D2939TM-06094
80 مقاومت در برابر تبخیر مواد امولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندیASTM D2939TM-06095
81 مقاومت در برابرضربه مواد امولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندیASTM D2939TM-06096
82تعیین زمان گیرش مخلوط های دوغاب آب بندی توسط دستگاه چسبندگیISSA No.139TM-06097
83سایش تر مخلوط های دوغاب آب بندی سطحی توسط دستگاه چسبندگیISSA No.100TM-06098
84تعیین مقدار حداکثر قیر مخلوط های دوغاب آب بندی سطحی توسط دستگاه چرخ بارگذاری و چسبندگی ماسهISSA No.109TM-06099
85تعیین زمان اختلاط مخلو ط های دوغاب آب بندی سطحیISSA No.113TM-06100
86عریان‌شدگی مرطوب مخلوط‌های دوغاب آب‌بندی سطحی پس ازگیرشISSA No.114TM-06101
87طبقه‌بندی مخلوط‌های دوغاب آب‌بندی سطحی با دستگاه Schulze-BreuerISSA No.144TM-06102
88اندازه‌گیری استحکام و مقاومت در برابر تراکم و تعیین تغییرشکل عمودی  و جانبی مخلوط‌های سرد ریزدانه چندلایهISSA No.147TM-06103
89

خزش و بازگشت قیرها در چندسطح تنش با رئومتر برشی دینامیکی  در یک دما (MSCR)

ASTM D7405TM-06104
90تعیین مقدار آب مواد قیری به روش تقطیرASTM D95-ISIR4081-AASHTO T55TM-06105
91آزمون لکه مواد قیریISIRI 2949-AASHTO T102TM-06106
92اختلاط قیرو افزودنی و آماده‌سازی قیر اصلاح شده با  همزن دورکند معمولیمطابق مشخصات متقاضیTM-06107
93اختلاط قیر و افزودنی و آماده‌سازی قیر اصلاح شده با همزن دورتند (HighShear)مطابق مشخصات متقاضیTM-06108
94بازیافت قیر از محلول حاصل از اکستراکشن توسط دستگاه تقطیر دورانیASTM D5404TM-06109
95دانه بندی مکانیکی سنگدانه های حاصل از استخراج مخلوط آسفالتیASTM D5444-AASHTO T30-ISIRI 1154TM-06110
96تعیین مقاومت کششی غیرمستقیم مخلوط آسفالتی متراکمASTM D6931TM-06111
97خزش استاتیکی- مقاومت مخلوط‌های آسفالتی در برابر تغییرشکل‌ دائمی در بارگذاری فشاری تک‌محوری محدودنشدهBS:598-Part 111TM-06112
98خزش دینامیکی- مقاومت مخلوط‌های آسفالتی در برابر تغییرشکل‌ دائمی در بارگذاری فشاری تکراری تک‌محوری محدودنشدهBS DD226TM-06113
99خزش دینامیکی- مقاومت مخلوط‌های آسفالتی در برابر تغییرشکل‌ دائمی در بارگذاری فشاری تکراری تک‌محوری محدودشدهBS EN 12697-25aTM-06114
100تعیین انرژی شکست مخلوط های آسفالتی در بارگذاری یکنواخت خمش سه نقطه‌ای نمونه نیم‌دایرهAASHTO TP105TM-06115
101بارگذاری تکراری خمش سه‌نقطه‌ای مخلوط‌های آسفالتی برروی نمونه‌ با اشکال مختلفمطابق مشخصات متقاضیTM-06116
102تعیین عمق درشت بافت روسازی به روش حجمی (روش پخش ماسه)ASTM E965TM-06117
103تعیین وزن مخصوص، چگالی و درصد جذب آب مصالح سنگی ریزدانهASTM C128-AASHTO T84TM-06118
104تعیین وزن مخصوص، چگالی و درصد جذب آب مصالح سنگی درشت دانهASTM C127-AASHTO T85TM-06119
105دانه بندی مصالح سنگی ریزدانه و درشت دانهASTM C136-AASHTO T27TM-06120
106تعیین درصد شکستگی مصالح سنگی درشت دانهASTM D5821-ISIRI 11568TM-06121
114شیارافتادگی چرخ بزرگ فرانسوی بر روی مخلوط‌های متراکم آسفالتیEN 12697-22
115خزش دینامیکی- تعیین عدد روانی نمونه‌های به قطر100و ارتفاع150 میلیمتراز مخلوط های آسفالتی در بارگذاری فشاری تکراری تک‌محوری محدودنشدهAASHTO TP79
116تعیین مقاومت خستگی نمونه های استوانه‌ای مخلوط آسفالتی در بارگذاری کشش غیرمستقیمEN 12697-24 Annex E
117تعیین انرژی شکست نمونه دیسک شکل مخلوط‌های آسفالتیASTM D7313

 لیست خدمات آزمایشگاهی

ردیف نام آزمایشاستاندارد
1آزمایش‏های مشخصات استاندارد درجه نفوذی قیرهای خالص مورد استفاده در راهسازیAASHTO M20, ASTM D946, INSO 12505-1
2آزمایش‏های  مشخصات استاندارد درجه گرانروی قیرهای خالص مورد استفاده در راهسازیAASHTO M226, ASTM D3381, INSO 12505-2
3آزمایش‏های مشخصات استاندارد درجه عملکردی قیرهای راهسازیAASHTO M320, ASTM D6373, INSO 12505-3
4آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای محلول دیرگیرASTM D2026, INSO 12505-4
5آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای محلول کندگیرAASHTO M82, ASTM D2027, INSO 12505-5
6آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای محلول زودگیرAASHTO M81, ASTM D2028, INSO 12505-6
7آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای امولسیونی کاتیونیAASHTO M208, ASTM D2397, INSO 12505-7
8آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای امولسیونیAASHTO M140, ASTM D977, INSO 12505-8
9آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای اصلاح شده با مواد شیمیاییASTM D6154, INSO 12505-9
10آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای اصلاح شده لاستیکیASTM D6114, INSO 12505-10
11آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای درزگیر گرم آب بندی ترک (Sealant) برای مصارف روسازی‏های آسفالتی و بتنیAASHTO M301, ASTM D6690
12آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای درزگیر گرم پرکننده ترک (Crack Filler) برای مصارف روسازی‏های آسفالتی و بتنیASTM D5078
13آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای درزگیر گرم آب بندی ترک (Sealant)، الاستومری و مقاوم در برابر سوخت جت، برای مصارف روسازی‏های بتنیASTM D3569
14آزمایش‏های تعیین مشخصات قیرهای درزگیر گرم آب بندی ترک (Sealant)، الاستومری، برای مصارف روسازی‏های بتنیAASHTO M282, ASTM D3406
15آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای درزگیر گرم آب بندی ترک (Sealant)، مقاوم در برابر سوخت جت، برای مصارف روسازی‏های بتنیASTM D3581
16آزمایشهای مشخصات استاندارد قیرهای امولسیونی مورد استفاده به عنوان اندودهای حفاظتیASTM D2939
17آزمایش‏های مشخصات استاندارد مواد جوانساز مصرفی در بازیافت گرمAASHTO R14, ASTM D4552
18طرح اختلاط آسفالت گرم با دانه‏بندی پیوسته به روش مارشالMS-02 ، نشریه 234
19طرح اختلاط آسفالت گرم با دانه‏بندی پیوسته به روش سوپرپیوAASHTO R35, AASHTO M323
20طرح اختلاط آسفالت ماستیک درشت دانه SMAAASHTO R46, AASHTO M325(former PP41 and MP8)
21طرح اختلاط آسفالت متخلخل لایه سطحی OGFCASTM D7064
22طرح اختلاط آسفالت سرد با قیر امولسیونیMS-14
23طرح اختلاط آسفالت سرد با قیر محلولMS-14
24طرح اختلاط بازیافت سرد آسفالت با کف قیرنشریه 339، دستورالعمل بازیافت سرد ویرتگن
25طرح اختلاط بازیافت سرد آسفالت با قیر امولسیونینشریه 339، دستورالعمل بازیافت سرد ویرتگن
26طرح اختلاط بازیافت گرم آسفالتنشریه 341، دستورالعمل بازیافت گرم ویرتگن

 

معرفی

ویژگی های شیمیایی وفیزیکی مصالح ساختمانی از مهمترین عوامل موثر برطراحی ،ساخت ،کیفیت ودوام سازه ها است. آزمایشگاه شیمی وفیزیک به منظور بررسی کیفیت ومرغوبیت مصالح ساختمانی ومطابقت آنها با معیارهای ذکر شده در آیین نامه ها ،استانداردهای ملی و بین المللی درسه بخش 1-خاک ،سنگهای معدنی وسنگدانه 2- آب 3- سیمان مطابق آیین نامه ها فعالیت می کند.

1-بخش خاک، سنگهای معدنی و سنگدانه

 آزمایشهای شیمیایی لازم جهت کنترل کیفیت خاکها ، سنگدانه ها  ،آهک وگچ  مورد مصرف در پروژه های راهسازی محوطه سازی ،پلها و سدها وهمچنین آزمایشهای واکنش قلیایی سنگدانه های مورد استفاده در بتن انجام می شود.

2-بخش آب

آزمایشهای شیمیایی تعیین میزان اسیدیته و هدایت الکتریکی و میزان آنیونها و کاتیونهای آب و هچنین آزمایشهای شیمیایی و فیزیکی لازم جهت کنترل کیفیت آب مورد مصرف در بتن انجام می شود.

3-بخش سیمان

آزمایشهای فیزیکی وشیمیایی انواع سیمان وافزودنیهای بتن مانند میکروسیلیس ،پوزولان ،خاکستر بادی وهمچنین آزمایشهای تعیین درصد کربن و گوگرد در اقلام فولادی وآزمایشهای لازم جهت کنترل کیفیت افزودنیهای رنگهای ترافیکی مانند گلاسبید انجام می شود.

فهرست خدمات بخش خاک، سنگهای معدنی و سنگدانه

ردیفنام آزمایششماره استانداردکد آزمایش
1تعیین PH خاکBS1377TC-07001
2تعیین دی اکسید سیلیسیوم خاکASTM C575-ASTM C25TC-07002
3تعیین اکسید آلومینیوم خاکASTM C575 -ASTM C25TC-07003
4تعیین اکسید آهن خاکASTM C575 -ASTM C25TC-07004
5تعیین اکسید کلسیم خاکASTM C575 -ASTM C25TC-07005
6تعیین اکسید منیزیم خاکASTM C575 -ASTM C25TC-07006
7تعیین سولفات محلول در اسیدخاکBS 1377TC-07007
8تعیین کلر خاکBS 1377TC-07008
9تعیین کربنات خاکBS 1377TC-07009
10تعیین افت حرارتی خاکBS 1377TC-07010
11تعیین اکسیدسدیم خاکASTM C575TC-07011
12تعیین اکسیدپتاسیم خاکASTM C575TC-07012
13تعیین آب ترکیبی سنگ گچASTM C471TC- 07013
14تعیین آب آزاد سنگ گچASTM C471TC-07014
15تعیین دی اکسید سیلیسیوم سنگ گچASTM C471TC-07015
16تعیین اکسیدآلومینیم + اکسیدآهن سنگ گچASTM C471TC-07016
17تعیین اکسیدکلسیم سنگ گچASTM C471TC-07017
18تعیین اکسید منیزیم سنگ گچASTM C471TC-07018
19تعیین تری اکسیدگوگرد سنگ گچASTM C471TC-07019
20تعیین کلر سنگ گچASTM C471TC-07020
21تعیین قابلیت واکنش پذیری قلیایی ترکیب سیمان- مصالحASTM C227TC-07021
22تعیین قابلیت واکنش پذیری قلیایی مصالح تسریع شدهASTM C1260- ISIRI 8753TC-07022
23اندازه گیری تغییر طول ناشی از واکنش قلیایی سیلیسی بتن درازمدتASTM C1293- ISIRI 8149TC-07023
24تعیین قابلیت واکنش پذیری قلیایی سیلیسی مصالحASTM C289- ISIRI 7882TC-07024
25تعیین دانه بندی گلاسبیدEN 1423- ISIRI 10547TC-07025
26تعیین کیفیت دانه های گلاسبیدEN 1423- ISIRI 10547TC-07027
27تعیین مقاومت در برابر اسید گلاسبیدEN 1423- ISIRI 10547TC-07028
28تعیین مقاومت در برابر کلریدکلسیم گلاسبیدEN 1423- ISIRI 10547TC-07029
29تعیین مقاومت در برابر آب گلاسبیدEN 1423- ISIRI 10547TC-07030
30تعیین هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاکنشریه 467TC-07032
31تعیین سولفات محلول در آب خاکBS 1377TC-07033
32تعیین مواد آلی خاکBS 1377TC-07034
33تعیین کلسیم در عصاره اشباع خاکنشریه 467TC-07035
34تعیین منیزیم در عصاره اشباع خاکنشریه 467TC-07036
35تعیین سدیم در عصاره اشباع  خاکنشریه 467TC-07037
36تعیین پتاسیم در عصاره اشباع  خاکنشریه 467TC-07038
37تعیین کل مواد محلول در آب خاک (TDSخاک)BS 1377TC-07116
38تعیین قابلیت واکنش پذیری قلیایی سنگ های کربناته مصرفی به عنوان مصالح بتنیASTM C586-ISIRI 7656TC-07117
39تعیین ناخالصی های آلی در مصالح ریزدانه بتنASTM C40-ISIRI 4979TC-07118
40تعیین اکسیدسدیم محلول در اسیددستورالعمل آزمایشگاهیTC-07122
41تعیین اکسیدپتاسیم محلول در اسیددستورالعمل آزمایشگاهیTC-07123
42تعیین مواد آلی در خاک به روش افت حرارتیAASHTO T267TC-07124
43تعیین آب آزاد (رطوبت) آهکASTM C25TC-07125
44تعیین دی اکسیدسیلسیوم آهکASTM C25TC-07126
45تعیین اکسیدآلومینیوم آهکASTM C25TC-07127
46تعیین اکسیدآهن آهکASTM C25TC-07128
47تعیین اکسیدکلسیم آهکASTM C25TC-07129
48تعیین اکسیدمنیزیم آهکASTM C25TC-07130
49تعیین کسر وزن در اثر سرخ شدن آهکASTM C25TC-07131
50تعیین باقیمانده نامحلول آهکASTM C25TC-07132
51تجزیه شیمیایی آهکAASHTOT219TC-07133
52تعیین مشخصات فیزیکی آهکAASHTOT219TC-07136
53تعیین قابلیت واکنش پذیری قلیایی-کربناتی سنگ های کربناتهA23.2-26ATC-07137
54مشخصات استاندارد سدیم کلرید(به عنوان یخ زدایی در عملیات راهسازی)ASTM D632TC-07138
55تعیین قابلیت واکنش پذیری قلیایی سیلیسی مخلوط مواد سیمانی و سنگدانهASTM C1567TC-07139

فهرست خدمات بخش آب

ردیفنام آزمایششماره استانداردکد آزمایش
1تعیین PH آبASTM D1293TC-09091
2تعیین سولفات آبASTM D516TC-09092
3تعیین کلر آبASTM D512TC-09093
4تعیین مواد معلق آبASTM D1888TC-09095
5تعیین مواد محلول در آبASTM D1888TC-09096
6تعیین کلسیم آبASTM D511TC-09097
7تعیین منیزیم آبASTM D511TC-09098
8تعیین سدیم آبASTM D1428TC-09099
9تعیین پتاسیم آبASTM D1428TC-09100
10تعیین مقدار قلیایی فنل آبASTM D1067TC-09101
11تعیین مقدار قلیایی متیل آبASTM D1067TC-09102
12تعیین نیترات آب

Separation and spectrophotometric determination of elements

Zygmunt Marczenko تالیف

TC-09103
13تعیین نیتریت آب

Separation and spectrophotometric determination of elements

Zygmunt Marczenko تالیف

TC-09104
14تعیین آمونیاک آبASTM D1426TC-09105
15تعیین آهن آبدستورالعمل آزمایشگاهیTC-09106
16تعیین هدایت الکتریکی آبASTM D1125TC-09107
17تعیین غلظت طبیعی سیمان با آب مورد مصرف در بتنAASHTO T26TC-09108
18تعیین درصد انبساط اتوکلاو سیمان با آب مورد مصرف در بتنAASHTO T26TC-09109
19تعیین مقاومت فشاری سیمان با آب مورد مصرف در بتنAASHTO T26TC-09110
20تعیین زمان گیرش ویکات سیمان با آب مورد مصرف در بتنAASHTO T26TC-09111
21تعیین زمان گیرش گیلمور سیمان با آب مورد مصرف در بتنAASHTOT26TC-09112
22تعیین مواد آلی آبدستورالعمل آزمایشگاهیTC-09113
23تعیین سختی موقت آبASTM D1126TC-09114
24تعیین سختی کل آبASTM D1126TC-09116
25تعیین کدورت آبStandard Method 2130TC-09117

فهرست خدمات بخش سیمان

ردیفنام آزمایششماره استانداردکد آزمایش
1تعیین دی اکسید سیلسیوم سیمانASTM C114-ISIRI 1692TC-08039
2تعیین اکسید آلومینیوم سیمانASTM C114-ISIRI 1692TC-08040
3تعیین اکسید آهن سیمانASTM C114-ISIRI 1692TC-08041
4تعیین اکسید کلسیم سیمانASTM C114-ISIRI 1692TC-08042
5تعیین اکسید منیزیم سیمانASTM C114-ISIRI 1692TC-08043
6تعیین اکسید سدیم سیمانASTM C114-ISIRI 1695TC-08044
7تعیین اکسید پتاسیم سیمانASTM C114-ISIRI 1695TC-08045
8تعیین تری اکسید گوگرد سیمانASTM C114-ISIRI 1692TC-08046
9تعیین افت حرارتی سیمانASTM C114-ISIRI 1692TC-08047
10تعیین باقیمانده نامحلول سیمانASTM C114-ISIRI 1692TC-08048
11تعیین غلظت طبیعی در سیمانASTM C187 ISIRI 11895TC-08049
12تعیین زمان گیرش ویکات سیمانASTM C191- ISIRI 392TC-08050
13تعیین زمان گیرش گیلمور سیمانASTM C266TC-08051
14تعیین وزن مخصوص (دانسیته)سیمانASTM C188TC-08052
15تعیین نرمی سیمان هیدرولیک بوسیله دستگاه نفوذپذیری هوا (بلین)ASTM C204-ISIRI 390TC-08053
16تعیین مقاومت فشاری سیمانASTM C109TC-08054
17تعیین هوای موجود در ملات سیمانASTM C185TC-08057
18تعیین درصد انبساط خمیر سیمان در اتوکلاوASTM C151-ISIRI 391TC-08058
19تعیین دی اکسیدسیلیسیوم میکروسیلیسASTM C1240TC-08059
20تعیین افت حرارتی میکروسیلیسASTM C1240TC-08060
21تعیین رطوبت میکروسیلیسASTM C1240TC-08061
22تعیین درصد اکسیدسدیم میکروسیلیسASTM C1240TC-08062
23تعیین درصد اکسیدپتاسیم میکروسیلیسASTM C1240TC-08063
24تعیین ضریب فعالیت پوزولانی میکروسیلسASTM C1240TC-08064
25تعیین وزن مخصوص میکروسیلیسASTM C1240TC-08066
26تعیین درصد مانده روی الک325 میکروسیلیسASTM C1240TC-08067
27تعیین حرارت هیدراسیون سیمانASTM C186- ISIRI 394TC-08068
28تعیین رطوبت پوزولان و فلای اشASTM C311TC-08069
29تعیین دی اکسید سیلیسیوم درپوزولان و فلای اشASTM C311TC-08070
30تعیین اکسیدآلومینیوم پوزولان و فلای اشASTM C311TC-08071
31تعیین اکسیدآهن پوزولان و فلای اشASTM C311TC-08072
32تعیین اکسید سدیم پوزولان و فلای اشASTM C311TC-08073
33تعیین اکسید پتاسیم پوزولان و فلای اشASTM C311TC-08074
34تعیین افت حرارتی پوزولان و فلای اشASTM C311TC-08075
35تعیین تری اکسید گوگرد پوزولان و فلای اشASTM C311TC-08076
36تعیین کلر سیمانASTM C114TC-08077
37تعیین درصد آب پوزولان و فلای اشASTM C311TC-08078
38تعیین ضریب فعالیت مقاومت پوزولان و فلای اشASTM C311TC-08079
39تعیین انقباض خشک ملات منشوری پوزولان و فلای اشASTM C311TC-08080
40تعیین وزن مخصوص (دانسیته) پوزولان و فلای اشASTM C311TC-08081
41تعیین درصد مانده روی الک 325 سیمانASTM C430TC-08082
42تعیین درصد مانده روی الک 325پوزولان و فلای اشASTM C311TC-08083
43تعیین انبساط در اتوکلاو پوزولان و فلای اشASTM C311TC-08084

44
تعیین سولفور میلگرددستورالعمل سازنده دستگاهTC-08085
45تعیین کربن میلگرددستورالعمل سازنده دستگاهTC-08086

46
تعیین PH روان کنندهدستورالعمل سازنده دستگاهTC-08087
47تعیین باقیمانده خشک روان کنندهASTM C494TC-08088
48تعین چگالی روان کنندهASTM C 494TC-08089
49تعیین آهک آزاد سیماناستاندارد ملی ایران شماره1693TC-08090
50تعیین اکسیدکلسیم پوزولان و فلای اشASTM C311TC-08119
51تعیین اکسید منیزیم پوزولان و فلای اشASTM C311TC-08120
52تعیین کلر روان کنندهدستورالعمل سازنده دستگاهTC-08121
53تعیین عیارسیمان در بتن سخت شدهASTM C1084TC-08122
54تعیین کلر بتنASTM D1218TC-08123
55تعیین زمان گیرش کاذب سیمانASTM C451TC-08124
56تعیین مقاومت فشاری سیمانISIRI 393TC-08125

 

معرفی

آزمایشگاه خاک و سنگ در دو بخش خاک و سنگ به شرح ذیل ارائه خدمات می نماید:

–   در بخش خاک کلیه آزمایش‌های فیزیکی و مکانیکی خاک مانند آزمایش سه محوری دینامیکی قابل انجام است. با استفاده از دستگاه سه محوری دینامیکی، آزمایش‌های مربوط به تعیین پتانسیل روانگرایی ، مدول برجهندگی ، میرایی و مدول برشی خاک ومصالح دانه ای قابل ارائه می‌باشد.

–   در بخش سنگ کلیه آزمایش‌های مکانیک سنگ (شامل تک محوری همراه با اندازه گیری مدول الاستیسیته و نسبت پوآسون، سه محوری ، بار نقطه ای ، کشش برزیلی و برش مستقیم) اولتراسونیک سنگ، نفوذپذیری سنگ، کانی شناسی و پتروگرافی سنگ و مصالح سنگی و مرغوبیت مصالح سنگی انجام می‌پذیرد.

فهرست خدمات بخش مکانیک خاک

دانه بندی و هیدرومتری

ردیفنام آزمایششماره استانداردکد آزمایش
1دانه بندیASTM C136-ASTM D422-AASHTO T27TS-01001
2تعیین حد روانیASTM D4318- AASHTO T89TS-01002
3تعیین حد خمیریASTM D4318- AASHTO T90TS-01003
4تعیین حد انقباضASTM D427- AASHTO T92TS-01004
5هیدرومتریASTM D422- AASHTO T88TS-01005
6هیدرومتری دوگانهASTM D4221TS-01006
7پین هولASTM D4647TS-01007
8تعیین درصد ارزش ماسه ایASTM D2419-AASHTO T176TS-01008
9تعیین درصد رطوبت خاکASTM D2216TS-01009
10تعیین واگرایی به روش کرامبASTM D6572TS-01010
11تعیین طبقه بندی خاکASTM D2487-AASHTO M145TS-01011

تراکم و CBR

ردیفنام آزمایششماره استانداردکد آزمایش
1تراکم خاکASTM D698-AASHTO T99TS-02001
2تراکم اصلاح شدهASTM D1557-AASHTO T180TS-02002
3تعیین نسبت باربری کالیفرنیاASTM D1883 -AASHTO T193TS-02003
4تراکم خاک- سیمانASTM D558TS-02004

مقاومت خاک و نشست

ردیفنام آزمایششماره استانداردکد آزمایش
1سه محوری تحکیم نیافته- زهکشی نشده طبیعیUUASTM D2850TS-04001
2سه محوری تحکیم نیافته- زهکشی نشده اشباعASTM D2850TS-04002
3سه محوری تحکیم یافته- زهکشی نشدهCUASTM D4767TS-04003
4سه محوری تحکیم یافته- زهکشی شدهCDBS 1377 P8-ASTM D7181TS-04004
5مقاومت فشاری محدودنشده (تک محوری) خاک چسبندهASTM D2166TS-04005
6برش مستقیمASTM D3080TS-04006
7تحکیم یک بعدی خاکASTM D2435TS-04007
8نفوذپذیری به روش بار ثابتASTM D2434TS-04008
9نفوذپذیری به روش بار افتاناستاندارد مهندسی آب کشور1374-155- الفTS-04009
10تعیین پتانسیل تورم یا نشست یک بعدی خاک های چسبندهASTM D4546TS-04010
11تعیین تنش تورم یک بعدیASTM D4546TS-04011
12تعیین پتانسیل رمبندگیASTM D5333TS-04012
13چگالی ویژه خاکASTM D854-AASHTO T100TS-04013
14تعیین مدول برجهندگی خاک و مصالح دانه ایAASHTO T307TS-04014
15تعیین ارزیابی روانگرایی خاکASTM D5311TS-04016
16تعیین مقاومت نمونه های استوانه ای خاک- سیمانASTM D1633TS-04017

فهرست خدمات بخش مکانیک سنگ و سنگ شناسی

ردیفنام آزمایششماره استانداردکد آزمایش
1تعیین مقاومت فشاری تک محوری سنگ های ساختمانیASTM C170TS-03001
2تعیین مقاومت فشاری تک محوری  سنگASTM D7012-ISRMTS-03002
3تعیین مقاومت فشاری تک محوری همراه تعیین مدول الاستیسیته و نسبت پوآسون سنگASTM D7012-ISRMTS-03003
4تعیین مقاومت فشاری سه محوری  سنگASTM D7012-ISRMTS-03004
5برش مستقیم سنگASTM D5607- ISRMTS-03005
6تعیین شاخص مقاومت بار نقطه ای سنگASTM D5731- ISRMTS-03006
7مقاومت کششی غیرمستقیم سنگ (برزیلی)ASTM D3967- ISRMTS-03007
8شاخص دوام سنگ ضعیف درمقابل آبدیدگی(دورابیلیتی)ASTM D4644-ISRMTS-03008
9تعیین سرعت گذر موج و ثابتهای الاستیک سنگ(اولتراسونیک)ASTM D2845-ISRMTS-03009
10تعیین ضریب نفوذپذیری با بار ثابتدستورالعمل آزمایشگاهیTS-03010
11تشریح نظری سنگASTM C294TS-03011
12تشریح نظری شن و ماسهASTM C294TS-03012
13تشریح میکروسکوپی سنگASTM C294TS-03013
14پتروگرافی سنگ و سنگدانه هاASTM C295- ISRMTS-03014
15تعیین ضریب تطویل مصالح سنگیBS 812 Part 110TS-03015
16تعیین ضریب تورق  مصالح سنگیBS 812 Part 112TS-03016
17مقاومت در برابر سایش (لوس آنجلس)

ASTM C535 – ASTM C131

AASHTO T96 – ISIRI 448

TS-03017
18تعیین درصد خردشدگی مصالح سنگی در مقابل فشارBS 812TS-03018
19تعیین درصد خردشدگی مصالح سنگی در مقابل ضربهBS 812TS-03019
20تعیین درصد شکستگی در یک یا دو جبههASTM D5821TS-03020
21تعیین درصد کلوخه های رسی و ذرات سستASTM C142-AASHTO T112- ISIRI 4978TS-03021
22تعیین درصد سنگدانه های سبکASTM C123-AASHTO T113- ISIRI 4984TS-03022
23تعیین درصد ذرات عبوری الک 200ASTM C117-AASHTO T11- ISIRI 446TS-03024
24تعیین درصد تخلخل در سنگ به روش غوطه وریISRMTS-03025
25دوام سنگ در برابر سرما و گرماASTM D5312TS-03026
26تعیین سلامت مصالح سنگی و سنگ دربرابر سولفات سدیم ومنیزیمASTM C88-AASHTO T104- ISIRI 449TS-03027
27تعیین سلامت مصالح سنگی و سنگ در برابر ذوب و یخبندانAASHTO T103TS-03028
28تعیین وزن واحد حجم سنگ به روش موم اندودASTM C914TS-03029
29تعیین وزن مخصوص ظاهری و حقیقی و درصدجذب آب مصالح ریزدانهASTM C128-AASHTO T84-ISIRI 4980TS-03030
30تعیین وزن مخصوص ظاهری وحقیقی و درصدجذب آب مصالح درشت دانهASTM C127-AASHTO T85-ISIRI 4982TS-03031
31تعیین دانسیته و وزن مخصوص حداکثر مصالح با استفاده از میزلرزانASTM D4253TS-03032
32تعیین دانسیته و وزن مخصوص حداقل و محاسبه دانسیته نسبیASTM D4254TS-03033
33تعیین شاخص سختی موس با استفاده از مقیاس موسدستورالعمل آزمایشگاهیTS-03034
34تعیین دوام سنگ در برابر تر و خشک شدنASTM D5313TS-03035
35تعیین افت وزنی مصالح درشت دانه در برابر یخبندانCAN/CSA.A23.2-24ATS-03036
36دوام نمونه های خاک متراکم شده خاک سیمان در برابر تر و  خشک شدنASTM D559TS-03037
37دوام نمونه های متراکم شده خاک- سیمان در برابر ذوب و یخبندانASTM D560TS-03038
38تعیین ضریب زبری درزه JRCدستورالعمل آزمایشگاهیTS-03039
39تعیین درصد سنگدانه های پهن و درازASTM D4791-ISIRI 11269TS-03040

 

فهرست خدمات آزمایشگاه غیر مخرب

ردیفنام آزمایششماره استاندارد
1بازرسی چشمی vt
2رنگ‌های نافذ pt
3اولتراسونیک جوش ut
4ذرات مغناطیسی
5اولتراسونیک بتن
6آرماتوریابیBS 1881-204
7ضخامت رنگ خشک فلزاتISO 19840
8ترک‌متر
9بازتاب خط‌کشیBS EN 1436
10بازتاب شبرنگASTM D4956
11چکش اشمیتASTM C805
12دانسیته سنج اتمیAASHTO T310
13دانسیته سنج غیراتمی

فروشگاه آموزشی و دانلودی

 

سامانه اطلاعات داده های مکاني راههاي کشور

امکان مشاهده اطلاعات روسازی راههای کشور با استفاده از دانش فنی و تجهیزات اسکنر جاده ای منحصر به فرد در کشور و طول 52600 کیلومتر راه اصلی

 سامانه اطلاعات داده های مکانی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی

خدمات کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی

دراستاندارد ملی ایران در بخش “واژه ها واصطلاحات پایه و عمومی اندازه شناسی” کالیبراسیون چنین تعریف شده است :

مقایسه ابزار دقیق با یک مرجع استاندارد آزمایشگاهی در شرایط استاندارد، جهت اطمینان از دقت و سلامت آن و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن استاندارد وتنظیم آن در مقایسه با استاندارد .

کمیت نیرو

 • کالیبراسیون ماشین‌های اعمال نیروی فشاری تا ظرفیت 300 تن و ماشین‌های اعمال نیروی کششی تا ظرفیت 75 تن
 • کالیبراسیون لودسل‌های نیرو در حالت فشاری تا ظرفیت 300 تن
 • کالیبراسیون دورسنج‌ها و انواع تجهیزات به لحاظ دورسنجی
 • سرعت‌سنجی در ماشین‌های اعمال نیرو

کمیت جرم

 •  کالیبراسیون باسکول تا گستره 2000 کیلوگرم
 • کالیبراسیون ترازو تا گستره 50 گیلوگرم
 • کالیبراسیون وزنه‌ها

کمیت حجم

 • کالیبراسیون بالن ژوژه تا ظرفیت 5 لیتر
 • کالیبراسیون بورت تا ظرفیت 200 میلی‌لیتر
 • کالیبراسیون پیپت تا ظرفیت 200 میلی‌لیتر
 • کالیبراسیون پیکنومتر تا ظرفیت 200 میلی‌لیتر
 • کالیبراسیون استوانه مدرج تا ظرفیت 5 لیتر
 • کالیبراسیون پیمانه‌های حجمی تا ظرفیت 20 لیتر
 • کالیبراسیون ظروف حجمی پیستونی (دسپنسر، بورت پیستونی) تا ظرفیت 100 میلی‌لیتر

کمیت دما

 • کالیبراسیون دماسنج‌های مایع در شیشه، دوفلزی و سیستم پر شده در گستره 40- تا 300 درجه سانتیگراد
 • کالیبراسیون دماسنج‌های مقاومتی در گستره 40- تا 650 درجه سانتیگراد
 • کالیبراسیون ترموکوپل‌ها تا  گستره 1200 درجه سانتیگراد
 • کالیبراسیون محیط‌های دمایی (آون، انکوباتور، یخچال، فریزر، کوره، حمام آب و …) در گستره 40- تا 1200 درجه سانتیگراد

کمیت فشار

 • کالیبراسیون فشارسنج‌های با اجزای کشسان (نیوماتیک) در گستره صفر تا 20 بار
 • کالیبراسیون فشارسنج‌های با اجزای کشسان (هیدرولیک) تا گستره 700 بار
 • کالیبراسیون خلاء‌سنج در گستره 0.8- تا صفر بار

کمیت ابعاد

 • کالیبراسیون کولیس خارج‌سنج تا گستره 1000 میلی‌متر
 • کالیبراسیون کولیس داخل‌سنج تا گستره 600 میلی‌متر
 • کالیبراسیون کولیس عمق‌سنج تا گستره 500 میلی‌متر
 • کالیبراسیون میکرومتر خارج‌سنج تا گستره 500 میلی‌متر
 • کالیبراسیون میکرومتر داخل‌سنج تا گستره 600 میلی‌متر
 • کالیبراسیون میکرومتر عمق‌سنج تا گستره 500 میلی‌متر
 • کالیبراسیون ساعت (اندیکاتور) تا گستره 100 میلی‌متر
 • کالیبراسیون ساعت (اهرمی) تا گستره 1.6 میلی‌متر
 • اندازه‌گیری با دستگاه VSM
 • اندازه‌گیری با کولیس تا گستره 300 میلی‌متر

کمیتهای شیمیایی

 • کالیبراسیون هیدرومتر در گستره 0.60 تا 1.86 گرم بر سانتی‌متر مکعب
 • کالیبراسیون هدایت‌سنج تا گستره 20000 میکرو زیمنس بر سانتی‌متر
 • کالیبراسیون PHمتر در گستره 400- تا 400 میلی‌ولت

لودرینگ

مطالعات ژئوتکنیک، پهنه بندی و کاوشهای صحرایی

این دفتر همزمان با تاسیس آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با عنوان بخش تحقیقات محلی فعالیت خود را آغاز نمود. عمده فعالیت دفتر در حال حاضر و بعنوان متولی مطالعات ژئوتکنیک در شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک انجام عملیات حفاری تا اعماق بیش از 1500 متر به روش های متریک و وایرلاین با امکانات و تجهیزات مدرن ؛ نمونه برداری ؛ انجام آزمایشات صحرائی ؛ عملیات تزریق آزمایشی سیمان ؛ حفر گالریهای اکتشافی ؛ آزمایشگاه مکانیک خاک و انجام آزمایشات برجا را می توان نام برد.

خدمات مهندسی ژئوتکنیک

دفترمطالعات ژئوتکنیک، پهنه‌بندی و کاوشهای صحرایی با بیش از 50 سال سابقه و تجربه در امور انجام عملیات حفاری ژئوتکنیک، تهیه و ارائه گزارش خدمات مهندسی آماده خدمات در امور مطالعات ژئوتکنیک می‌باشد. این دفتر دارای 30 دستگاه حفاری نیمه عمیق و عمیق‌زن دورانی بوده و در سراسر ایران مشغول به انجام عملیات حفاری می‌باشد.

خدمات مطالعات ژئوتکنیک

1- مطالعات ژئوتکنیک

1-1-     حفاری گمانه و چاه، آزمایشهای درون گمانه‏ای (SPT، لوفران و لوژان) و درون چاهی و ژئوفیزیک

1-2-   آزمایشهای آزمایشگاهی خاک و سنگ، مصالح ساختمانی

1-3-   تفسیر نتایج کلیه عملیات مهندسی ژئوتکنیک

1-4- مطالعات زمین شناسی مهندسی و لرزه‌خیزی

1-5-    شناسایی منابع قرضه

2- تعیین ظرفیت باربری ایمن و محاسبه میزان نشست مجاز انواع پی‌های سطحی، نیمه عمیق، عمیق (شمع)

3- تعیین ضریب عکس العمل بستر خاک

4- ارائه ضرایب فشار جانبی خاک

5- طبقه بندی نوع زمین براساس آیین نامه طرح پلهای راه و راه آهن در برابر زلزله (نشریه 463)

6- تعیین نوع سیمان مصرفی در پی‌ها با استفاده از نتایج آزمایش‌های شیمیایی آب و خاک

7- ارائه نتایج آزمایش‌های آزمایشگاهی

7-1-   سازه‌ها و تأسیسات زیرزمینی نظیر تونل، شفت، مغار و نظایر آن‌

7-2-   گودبرداریها و شیروانیهای خاکی و سنگی

8- مطالعات مباحث ویژه مهندسی ژئوتکنیک

8-1- انجام آزمایش CPTU و ارائه نتایج حاصل از آزمایش نظیر:

– ارائه پروفیل خاک به صورت پیوسته

– تعیین مقدار N60 عدد SPTمعادل با CPTU در عمق مورد نظر

– مقاومت برشی زهکشی نشده (Su) خاک‌هایچسبنده

– دانسیته نسبی خاک‌های ماسه‌ای (Dr)

– زاویه اصطکاک خاک‌های ماسه‌ای (φ)

– تنش کل و تنش موثر

– سرعت نفوذ برحسب cm/s

     8-2- استفاده از نتایج آزمایش CPTU و کاربرد آن جهت

– تعیین ظرفیت باربری پی‌های سطحی و عمیق (شمع)

– تخمین میزان نشست پی‌های سطحی

– کنترل تراکم و بهسازی زمین

– بررسی پدیده روانگرایی

    8-3- تعیین مدول الاستیک برجای خاک با استفاده از آزمایش پرسیومتری (Pressueremeter) و تحلیل نتایج

   8-4- تحلیل و طراحی پی‌های عمیق (شمع) با استفاده از نرم افزار AllPile

   8-5- تعیین ظرفیت باربری ایمن و میزان نشست مجاز برای پی‌های سطحی واقع بر سنگ

   8-6- تعیین ظرفیت باربری و میزان نشست مجاز برای شمع‌های مدفون در سنگ (Piles socketed into rock)

خدمات حفاری در اعماق بالا

باتوجه به نیاز کارفرمایان و مشاوران مختلف در حوزه ژئوتکنیک و معادن و درخواست حفر گمانه‎های عمیق پس از بررسیهای فنی و جامع به عمل آمده ، این دفتر به سه دستگاه حفاری تمام هیدرولیک با قابلیت حفاری تا عمق 1500 متر به روش وایرلاین مجهز گردیده است.

دستگاههای حفاری فوق ضمن شنی بودن و قابلیت حرکت دارای وینچ وایرلاین 25 تن با ظرفیت 1500 متر حفاری و سرعت بالای وینچ (119 متر در دقیقه) و موتور ولوو سوپردار با 262 اسب بخار می باشد که توانایی حفاری با سایز PQ تا 600 متر و HQ تا 1000 متر و NQ تا 1500 متر داشته و در مناطق صعب‎العبور بدون جرثقیل در محدوده کارگاه جابجا خواهد شد.

لازم به ذکراست بجز دستگاه‎های تمام هیدرولیک فوق دستگاههای مکانیکی SKB و لانگیر(Longyear) دفتر نیز توانایی حفر گمانه های عمق تا عمق 300 متر را دارا می‎باشد.

 

آزمایش پرسیومتری

آزمایش پرسیومتری یکی از آزمایشهای برجا در مهندسی ژئوتکنیک می باشد که بوسیله آن می توان تخمین مناسبی از رفتار تنش-کرنش خاک بدست آورد. این آزمایش قابلیت انجام در انواع خاکها را با در نظر گرفتن ملاحظات اجرایی دارا می باشد.

نحوه انجام آزمایش با حفاری گمانه و انتقال پکر و شیلنگ‌های مربوطه به داخل گمانه و استفاده از فشار آب و گاز نیتروژن جهت انبساط بخش اندازه گیری و اعمال نیرو به صورت جانبی به خاک دیواره گمانه می باشد. پارامتر هایی چون مقاومت نهایی خاک و مدول پرسیومتری از این آزمایش بدست می اید که با توجه به آن میتوان در طراحی شالوده های سطحی و عمیق از آنها استفاده کرد.

این دفتر مجهز به 2 دستگاه پرسیومتر منارد (مدلAPAGEO ) بوده که یک از آنها مجهز به دیتالاگر (سیستم ثبت داده‌ها) بوده و قابلیت رسم منحنی تغییرات حجم به فشار جهت بررسی نقاط تنش – کرنش خاک پس از انجام آزمایش در محل را دارا می باشد.

p11                                                                                                   p22

پارامترهای قابل استخراج از نتایج حاصل از دستگاه:

1- مدول منارد (Em)

2- فشار اولیه (Po)

3- فشار خزش (Pf)

4- فشار نهایی(PL)

آزمایش CPTU

یکی از انواع آزمایشهای صحرایی که در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از مهندسین ژئوتکنیک قرار گرفته است آزمایش نفوذ مخروط(ConePenetration Test)  می باشد که به اختصار (U)CPT نامیده می‌شود.از این آزمایش می‌توان در موارد مختلف نظیر شناسایی لایه های خاک، تخمین ظرفیت باربری، نشست پی وهمچنین برآورد پتانسیل روانگرایی ماسه‌هااستفاده نمود.این آزمایش یکی از آزمایشهای کارآمد در ایران بوده که در خشکی و دریا قابل انجام می‌باشد. این آزمایش برای رس‌های نرم، سیلت‌های نرم و رسوبات ماسه‌ای نرم تا متوسط قابل استفاده می باشد.آزمایش CPTU مطابق با استاندارد ASTMD 5778 انجام می‌گردد.

از مزایای آزمایش CPTU می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- سرعت بالا و پیوستگی در تعیین پارامترهای خاک

2- تکرارپذیری و کسب داده های قابل اطمینان

3- اقتصادی بودن انجام آزمایش

4- داشتن پایه تئوری قوی برای تفسیر نتایج

5- عدم دخالت اپراتور در نتایج ارائه شده توسط دستگاه (کلیه نمودارها و دیتاهای ثبت شده)

6- مجهز به سنسور کنترل زاویه انحراف حداکثر 15 درجه

7- مجهز به نرم‌افزار اندازه‌گیری پارامترها

8- انجام آزمایش محو فشار آب منفذی testDissipation در اعماق مختلف

پارامترهای قابل اندازه گیری توسط دستگاه:

1 – ثبت گرافهای qc، fs و u2 بطور مجزا و با دقت تفکیک cm1 نفوذ در محیط Excel قابل ارائه می باشد.

2- ارائه پروفیل خاک به صورت پیوسته

3- مقدار N60 عدد SPTمعادل با CPT در عمق مورد نظر

4- مقاومت برشی زهکشی نشده (Su) خاکهایچسبنده

5- دانسیته نسبی خاک های ماسه ای (Dr)

6- زاویه اصطکاک خاک های ماسه ای (φ)

7- تنش کل و تنش موثر

8- سرعت نفوذ برحسب cm/s

آزمایش دیلانومتر (اتساع سنج)

نتـایج آزمـایش­هـای دیلاتـومتری دربررسی­های ژئوتکنیکی پی­ها، سدها، تونل­ها، مغارها و … استفاده می­شود.  با انجام این آزمایش که یک لوله منبسط شونده )پروب( برای اعمال فشار بر روی دیوارهای گمانه استفاده شده و انبساط )اتساع( به­ وجود آمده در گمانه توسط یک سنسور اندازه گیریی جابجائی در گمانه اندازه­ گیری می­شـود. محدوده گسترش تنش در آزمایش دیلاتومتر معمولا در مقایسه با محدوده تـنش ایجـاد شـده توسـط دیگـر روش­هـا ماننـد بارگذاری صفحه­ای یا آزمایش جک شعاعی کوچکتر است. ولی نتایج آن در مقایسه با نتایج یک نمونه آزمایشگاهی بدون درزه به واقعیت نزدیکتر است. این آزمایش در سنگ‌های با درزه و شکستگی کم (RQD بالا) قابل اجرا می‌باشد.

پارامتر قابل اندازه گیری:

در این آزمایش می­توان مدول تغییرشکل پذیری توده سنگ را از روابط بین فشار و اتساع محاسبه نمود.

 

آزمایش بارگذاری صفحه ای (Jaking)

در آزمـایش بارگـذاری صـفحه­ای از بارگـذاری سـطحی اسـتفاده مـی­شـود. در این آزمـایش دو ناحیـه، هرکدام با قطری بین 4/0 تا 1 متر به­ طور همزمان با اسـتفاده از جـک­هـای مسـتقر در یـک نقطـه از تونـل بارگـذاری می­شوند. تغییر شکل توده سنگ در طول گمانه ­هایی که در پشت ناحیه بارگذاری و وسـط صـفحات مربـوط حفـر شـده­، اندازه­ گیری می­شود. اثرات ناهمسانگردی را می­توان با استفاده از تغییر راستای بارگذاری در هر جهت دلخواه تعیین کـرد. بـا وجود این توصیه می­شود که بار جک­ها در صفحه­ ای عمود بر محور تونل آزمایشی اعمال شود.

 

پارامتر قابل اندازه گیری:

 در این آزمایش با استفاده از اطلاعات بدست آمده از بارگذاری افزایشی و سیکلی می­توان مدول های تغییرشکل پذیری و الاستیک توده سنگ در بارگذاری و باربرداری را محاسبه نمود. پارامترهای خزشی توده سنگ نیز از نمودارهای جاب­جایی -زمـان به­ دست می­آید.

تزریق آزمایشی سیمان

تزریق سیمان روشی برای تثبیت و اصلاح توده خاک و سنگ بوده که در آن دوغاب سیمان با فشار مرکزی کنترل شده به داخل زمین تزریق و باعث بهبود مقاومت مصالح می گردد. عملیات تزریق باعث پرشدن درزه ها ، حفرات، شکستگیها و … موجود در سنگ و خاک شده و در نتیجه عملیات تزریق افزایش مقاومت ، کاهش تغییر شکل و نفوذپذیری را در محل به دنبال دارد.

دفتر کاوشهای صحرائی از سال 1372 با در اختیار داشتن سه ست کامل تجهیزات تزریق سیمان مبادرت به انجام عملیات تزریق در پروژه های سد و راه و در مصالح سنگی و آبرفتی نموده است. عملیات تزریق آزمایشی در این دفتر به هر دو روش صعودی و نزولی و با استفاده از سینگل پکر و یا دبل پکر با ثبات دیجیتالی صورت می پذیرد.

پارامترهای ذیل در تزریق آزمایشی سیمان قابل بهره برداری می باشد:

1 – تعیین نوع و میزان تقریبی سیمان مصرفی در فاز اجرا

2- تعیین طرح اختلاط سلامت سیمان مصرفی

3 – تعیین فاصله و آرایش گمانه های تزریقی و پوشش آن از طریق محاسبه شعاع تزریق

4 – مشخص نمودن شرایط تزریق پرده و دیوار آب بند

5 – تعیین چگونگی وضعیت نفوذپذیری گمانه های تزریق

 تجهیزات تزریق که در این دفتر مورد استفاده قرار می گیرند شامل:

-مخلوط کننده ها (میکسر 1500 دور در دقیقه)

-همزن ها (میکسر 50 دور در دقیقه)

-پمپ تزریق با فشار 100 بار و دبی 1500 لیتر

-ثبات دیجیتالی و مکانیکی

-مسدود کننده های سینگل ودبل

و سایر لوازم شامل آب سنج ها ، فشارسنج ها ، فشارشکن ، شلنگ و …. می باشد.

 

خدمات مشاوره راه، فرودگاه و راه آهن

توانمندی‌های فنی در سطح شبکه

دفتر مهندسین مشاور شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با بهره‏ گیری از تجهیزات غیرمخرب ارزیابی روسازی در زمینه ارائه طرح بهسازی، تعیین علل خرابی، شاخص‌های عملکردی و وضعیت موجود روسازی در سطح شبکه و پروژه و همچنین پیاده‌سازی سیستم مدیریت نگهداری راه و فرودگاه فعالیت می ‏نماید. دفتر مهندسین ‏مشاور به پشتوانه گستردگی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در سراسر کشور، علاوه بر تجهیزات غیرمخرب، امکان بهره‏ گیری از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و صحرایی را دارد.

منظور از سطح شبکه، برداشت و تحلیل داده‌ها در مجموعه‌ای از محورها می ‏باشد. به‏ عنوان مثال می ‏توان از شبکه راه‌های یک شهر یا استان، شبکه راه‌های بزرگراهی و شریانی در کشور و یا سطوح پروازی یک یا چند فرودگاه نام برد. تحلیل سطح شبکه وضعیت کلی روسازی و بودجه مورد نیاز را برای نگهداری آن در سطح مطلوب بررسی و محاسبه می‏ نماید. مهمترین خدمات فنی دفتر مهندسین مشاور در سطح شبکه عبارت است از:
– تهیه شناسنامه محورها
– ارزیابی خصوصیات عملکردی و سازه‌ای محورها
– تفکیک محورهای دارای کفایت سازه‌ای از محورهای با ضعف سازه‌ای
– تعیین نوع عملیات نگهداری (پیشگیرانه، بهسازی و بازسازی) در شبکه راه
– قطعه‌بندی محورها بر اساس خصوصیات عملکردی و سازه‌ای
– تعیین محورهای مستعد انواع عملیات حفاظتی (فوگ سیل، چیپ‌سیل، اسلاری‌سیل، میکروسرفیسینگ و …)
– پیاده‌سازی سامانه مدیریت روسازی راه و فرودگاه‌های کشور

طرح بهسازی روسازی راه

در این بخش کفایت سازه‏ای روسازی با دستگاه FWD مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و ضخامت روکش مورد نیاز برای تحمل بارهای ناشی از ترافیک در دوره طرح روسازی محاسبه می‌شود. در طرح بهسازی راه پس از قطعه‌بندی روسازی، گزینه نهایی در هر قطعه با توجه به وضعیت سازه‌ای، ناهمواری و خرابی‌های سطحی در کنار انجام آزمایش‌های مخرب تعیین می‌گردد.

sectioning1

sectioning2

ارزیابی خرابی‌های سطحی روسازی

در این بخش خرابی‌های سطحی روسازی شامل انواع ترک ها، نشست ها، کناررفتگی‌ها، هوازگی‌ها و ناهمواری ها برداشت و شاخص PCI مطابق استاندارد ASTM-D6433 در راه و استاندارد ASTM D5340 در فرودگاه تعیین می‌گردد که در محاسبه این شاخص از آخرین نسخه نرم‌افزار PAVER استفاده می‌شود. در این نرم‌افزار علاوه بر محاسبه شاخص PCI درصد خرابی‌های روسازی ناشی از بارگذاری، شرایط آب و هوایی و کیفیت ساخت و اجرای تعیین می‌شود. دفتر مهندسین مشاور آزمایشگاه بر اساس اهمیت پروژه از روش چشمی یا مکانیزه برای مطالعه خرابی‌های سطحی روسازی استفاده می‌نماید. در روش چشمی مطابق استانداردهای مذکور پس از قطعه‌بندی، خرابی‌های سطحی در واحدهای نمونه انتخابی برداشت و شاخص PCI محاسبه می‌گردد.

pci01

pci2

در روش مکانیزه از دستگاه اسکنر سطح جاده استفاده می‌شود که در آن خرابی‌های روسازی با سنسور LCMS بصورت پیوسته و با سرعت تا 100 کیلومتر بر ساعت اسکن می‌گردد. این دستگاه پروفیل‌هایی سه بعدی از سطح روسازی با رزولوشن طولی 5 میلیمتر، رزولوشن عرضی 1 میلیمتر و رزولوشن ارتفاعی 5/0 میلیمتر تولید می‌نماید.

scanner1

مزایای برداشت مکانیزه خرابی‌های سطحی عبارتست از:
• برداشت پیوسته خرابی‌های سطحی به جای واحدهای نمونه انتخابی
• تعیین شدت خرابی‌ها بصورت مکانیزه به جای قضاوت کارشناسی
• امکان قطعه‌بندی روسازی بر اساس هر یک از انواع خرابی‌ها بعد از برداشت داده‌ها
• تعیین دقیق حجم عملیات نگهداری روسازی (طول درزگیری و مساحت لکه‌گیری و تراش آسفالت)
• امکان برداشت همزمان خرابی‌های سطحی و شاخص ناهمواری (IRI)
• امکان تعیین شاخص خرابی‌ها (شاخص ترکهای خستگی، شاخص ترکهای طولی و …) به جای تعیین عدد PCI

scanner2

proval1

تعیین ضخامت و عمق لایه‌های روسازی با دستگاه GPR

با استفاده از دستگاه GPR می‌توان به‏صورت غیرمخرب پروفیل ضخامت لایه‌های روسازی شامل آسفالت و مجموع اساس و زیراساس را تعیین نمود. همچنین با بررسی داده‌های دستگاه GPR می‌توان عمق روسازی را از نظر میزان رطوبت در لایه‌های اساس و زیراساس و وجود تاسیسات زیرزمینی مانند لوله‌ها و کابل‌ها مورد بررسی قرار داد.

gpr1

تخمین CBR لایه‌های دانه‌ای روسازی با استفاده از دستگاه DCP

دستگاه DCP بهترین عملکرد را در بستر روسازی و راه‌های روستایی دارد. با استفاده از این دستگاه در هر نقطه از روسازی پس از مغزه‌گیری از لایه آسفالتی می‌توان CBR لایه‌های دانه‌ای را برآورد نمود. به‏ علاوه با بررسی تغییرات نرخ نفوذ دستگاه در عمق روسازی، ضخامت لایه‌های دارای مقاومت یکسان را نیز می‏ توان تعیین کرد.

cbr1

کنترل‏ کیفیت بستر و لایه‌های خاکی اجرا شده با دستگاه LWD

دستگاه LWD مدول برجهندگی بستر اجرا شده، اساس و زیراساس را (جهت استفاده در طرح روسازی AASHTO) تعیین نموده و با مقایسه مقادیر به دست آمده در نقاط مختلف محور راه، کیفیت اجرای بستر (تراکم و تثبیت) نیز مشخص می‌گردد. با انجام آزمایش روی بستر متراکم ‏شده می‌توان به‏طور مستقیم از مدول برجهندگی در طرح روسازی استفاده نمود و یا نتایج را با مقادیر طرح اولیه مقایسه و در صورت لزوم، اصلاح طرح یا افزایش مقاومت بستر را در دستور کار قرار داد.

lwd3

lwd4

تعیین ناهمواری روسازی در قالب شاخص IRI

وضعیت ناهمواری روسازی تاثیر زیادی در کیفیت سواری‌دهی راه دارد. با استفاده از دستگاه RSP مقدار ناهمواری روسازی در امتداد چرخ چپ و راست در قالب شاخص IRI و RN محاسبه می‌شود. از این شاخص می‌توان برای تحویل راه‌های جدیدالاحداث و یا روکش شده استفاده‏ نمود. جداول ذیل مربوط به حدود شاخص IRI به منظور تحویل موقت و قطعی راه‌های کشور می‌باشد که در شورایعالی فنی امور زیربنایی حمل و نقل تدوین و توسط مقام عالی وزارت در تاریخ 9/6/95 (ابلاغ شماره 02/100/27245) ابلاغ شده است.

iri1

iri0012

تعیین دِوِر در قوس های افقی راه با استفاده از دستگاه RSP

به کمک دستگاه RSP و یا اسکنر سطح جاده مقدار شیبهای طولی و عرضی راه، بافت درشت روسازی و همچنین شعاع قوس و میزان دِوِر (Superelevation) در قوس‌های افقی تعیین می‌شود. از آنجا که در دوره‌های تعمیر و نگهداری، به‏خصوص انجام روکش آسفالتی ممکن است به حفظ دور روسازی در قوسها توجه نگردد، لذا اندازه‌گیری میزان دِوِر به‏ عنوان پارامتر مهم در تامین ایمنی وسایل نقلیه به‏ خصوص در راه‌های اصلی از اهمیت بالایی برخوردار است.

بررسی اصطکاک رویه راه

با استفاده از دستگاه RSP و یا اسکنر سطح جاده می‌توان مقدار بافت درشت روسازی را برحسب میکرون اندازه‌گیری نمود که نقش مهمی در میزان اصطکاک روسازی در سرعت‏های بالا و همچنین زهکشی آب در زیر چرخ وسیله نقلیه دارد. دستگاه RSP بافت درشت پروفیل روسازی را در مسیر چرخ راست وسیله نقلیه و دستگاه اسکنر این شاخص را در تمام عرض راه اندازه‌گیری می‏ نماید.

mtd1

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آزمایشات جامع مکانیک خاک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: فروشگاه عمران رنتر
 • فروشنده: فروشگاه عمران رنتر
 • آدرس: تهران
 • هنوز امتیازی داده نشده است!