آزمایشات جامع مکانیک خاک

تومان

رمز فایل www.omranrenter.com

دانلود رایگان آزمایشات جامع مکانیک خاک

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

مقایسه

توضیحات

آزمایشات جامع مکانیک خاک

خدمات آزمایشگاهی

خدمات آزمایشگاهی این شرکت در سه  حوزۀ آزمایشگاهی شامل آزمایشهای مقاومت مصالح، شیمی و فیزیک، مکانیک خاک و سنگ و خدمات آزمایشهای غیر مخرب ارائه می گردد.

خدمات آزمایشگاه مقاومت مصالح

معرفی

آزمایشگاه مقاومت مصالح شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی با تجهیزات مدرن و کادری متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه‏‌های مختلف بتن، واتر استاپ، مخلوط آسفالتی، قیر و مصالح ساختمانی بر اساس استانداردهای بین المللی است. آزمایشگاه مقاومت مصالح این شرکت دارای دو بخش آزمایشگاه قیر و آسفالت و آزمایشگاه بتن و فلزات می باشد.

فهرست خدمات بخش بتن و فلزات

ردیف نام آزمایش شماره استاندارد کد آزمایش
1 تعیین عمق نفوذ آب در بتن سخت شده تحت فشار آب EN 12390-8 TM-05001
2 تعیین مقاومت بتن در برابریخ زدن و ذوب شدن سریع ASTM C666 TM-05002
3 تعیین خزش بتن ASTM C512 TM-05003
4 تعیین میزان هدایت الکتریکی یون کلر در بتن ASTM C1202 TM-05004
5 تعیین مدول الاستیسیته دینامیکی بتن(رزونانس فرکانس) ASTM C215 TM-05005
6 تعیین نفوذپذیری بتن به روش فشار آب CRD C48 TM-05006
7 تعیین مدول الاستیسیته استاتیکی بتن استوانه ای و مکعبی ASTM C469 TM-05007
8 تعیین مقاومت فشاری نمونه های استوانه ای بتن ASTM C39AASHTO T22 TM-05008
9 تعیین مقاومت کششی به روش دونیمه شدن نمونه های استوانه ای بتن (4و6 اینچ) غیرمستقیم ASTM C496 TM-05009
10 تعیین مقاومت کششی مستقیم بتن CRD C164 TM-05010
11 تعیین ضریب نفوذپذیری بتن به روش فشار هوا دستورالعمل سازنده دستگاه TM-05011
12 تعیین درصد جذب آب و وزن مخصوص بتن ASTM C642 TM-05012
13 تعیین درصد جذب آب بتن BS 1881 Part 122 TM-05013
14 طرح اختلاط بتن معمولی با انواع افزودنی ACI 211/1 TM- 05015
15 طرح اختلاط بتن پلاستیک دستورالعمل داخلی TM-05017
16 طرح اختلاط بتن غلتکی دستورالعمل داخلی TM-05018
17 تعیین غلظت (زمانVebe ) و دانسیته بتن غلتکی ASTM C1170 TM-05019
18 تعیین مدول نرمی ماسه ASTM C136 TM-05020
19 تعیین وزن واحد حجم متراکم و غیرمتراکم مصالح سنگی ASTM C29AASHTO T19 TM-05021
20 تعیین جذب آب موزائیک و کف پوش ISIRI 755 TM-05023
21 اندازه گیری ابعاد موزائیک ISIRI 755 TM-05024
22 تعیین مقاومت خمشی موزائیک ISIRI 755 TM-05025
23 تعیین مقاومت موزائیک در برابر سرما و گرما ISIRI 755 TM-05026
24 تعیین جذب آب آجر به روش 24 ساعت غرقاب ISIRI 7 TM-05027
25 تعیین پیچیدگی آجر در اثر تحدب و تقعر ISIRI 7 TM-05029
26 تعیین مقاومت فشاری آجر ISIRI 7 TM-05030
27 تعیین ابعاد آجر با کولیس و نمونه های منفرد آجر ISIRI 7 TM-05032
28 تعیین دوام آجر در برابر سرما و گرما ISIRI 7 TM-05033
29 تعیین زمان گیرش بتن به وسیله مقاومت در برابر نفوذ ASTM C403AASHTO T157 TM-05036
30 تعیین ضریب پوآسون بتن ASTM C469 TM-05037
31 تعیین مقاومت فشاری بلوک سیمانی ISIRI 70 TM-05038
32 تعیین وزن مخصوص و جذب آب بلوک سیمانی ISIRI 70-2 TM-05039
33 تعیین مقاومت کششی و درصد ازدیاد طول نسبی میلگرد ASTM A370-AASHTO T244 TM-05040
34 تعیین مقاومت کششی و درصد ازدیاد طول نسبی انواع ورق و تیرآهن ASTM A370-AASHTO T244 TM-05041
35 آزمایش خم و بازخم میلگرد ASTM A370-AASHTO T244 TM-05042
36 تعیین مقدار هوای بتن تازه با فشار ASTM C231 TM-05043
37 تعیین مقاومت فشاری نمونه های مکعبی بتن BS 1881Part 116 TM-05044
38 جذب آب آجر به روش جوشاندن ISIRI 7 TM-05049
39 آزمایش خم و بازخم ورق و تیرآهن ASTM A370-AASHTO T244 TM-05051
40 تعیین وزن مخصوص ظاهری وحقیقی وجذب آب  مصالح سنگی  درشت دانه ASTM C127-AASHTO T85 TM-05052
41 تعیین وزن مخصوص ظاهری وحقیقی و جذب آب مصالح سنگی ریزدانه ASTM C128-AASHTO T87 TM-05053
42 تفکیک مصالح سنگی به روش خشک و تر برروی الک های مختلف

ASTM C136- AASHTO T27

BS 812 Part 1

TM-05054
43 ساخت نمونه های بتن با نسبت اختلاط مشخص ASTM C192-BS 1881 Part 3 TM-05057
44 تعیین مقاومت کششی و درصد ازدیاد طول نسبی وایرمش ASTM A370-AASHTO T244 TM-05059
45 کشش پس ازخم و باز(برای میلگردهاوسیم های با قطرکمتر از9 میلیمتر) ASTM A370-AASHTO T244 TM-05061
46 تعیین مقاومت کششی و ازدیاد طول واتراستاپ درجهت  عرضی و طولی ASTM D412 TM-05063
47 تعیین سختی خمشی واتراستاپ ASTM D747 TM-05064
48 تعیین وزن مخصوص واتراستاپ در دمای 22 درجه سانتیگراد ASTM D792 TM-05065
49 تعیین شکنندگی در سرما واتراستاپ ASTM D746 TM-05066
50 تعیین افت وزنی واتراستاپ در حضور روان کننده ASTM D1203 TM-05067
51 تعیین مقاومت در برابر پارگی واتراستاپ ASTM D624 TM -05068
52 تعیین سختی Shore A  واتراستاپ ASTM D2240 TM -05069
53 تعیین اثرات قلیایی بر واتراستاپ CRD C572 TM -05070
54 Accelerated Extraction واتر استاپ CRD C572 TM-05071
55 تعیین درصد جذب آب واتراستاپ ASTM D570 TM-05072
56 تعیین مقاومت کششی پیچ و مهره ASTM A370- AASHTO T244 TM-05074
57 تعیین مقاومت خمشی بتن (چهار و سه نقطه ای) ASTM C78- ASTM C293 TM-05075
58 تعیین مقاومت جداول بتنی در برابر سرما وگرما ISIRI 12728 EN 1340 TM-05076
59 تعیین مقاومت فشاری مغزه های بتنی ASTM C42-BS EN 12504-1 TM-05077
60 تعیین دوام بتن ASTM C672 TM-05078

 

فهرست خدمات بخش قیر و آسفالت

 لیست آزمایش‏‌ها

ردیف نام آزمایش شماره استاندارد کد آزمایش
1 اثرگرما و هوا روی لایه نازک متحرک قیر (آزمون گرمخانه لایه نازک متحرک) RTFOT

ASTM D2872- AASHTO T240

– ISIRI 11898

TM-06014
2 تعیین کندروانی قیربا استفاده از ویسکومتر چرخشی (RV) ASTM D4402-AASHTO T316 TM-06015
3 تعیین مشخصات رئولوژی قیر بااستفاده ازرئومتربرشی دینامیکی (DSR) ASTM D7175-AASHTO T315 TM-06018
4 تعیین سفتی خزش خمشی قیر بادستگاه رئومتر تیرچه خمشی (BBR) ASTM D6648-AASHTO T313 TM-06019
5 تعیینخواص شکست قیر در بارگذاری کشش مستقیم (DT) ASTM D6723-AASHTO T314 TM-06017
6 تسریع پیرشدگی قیر توسط مخزن تحت فشار (PAV) ASTM D6521-AASHTO R28 TM-06016
7 تعیین چگالی مواد قیری نیمه جامد (روش پیکنومتر) ASTM D70-ISIRI 3872-AASHTO T228 TM-06001
8 تعیین درجه نفوذ قیر ASTM D5-ISIRI 2950-AASHTO T49 TM-06004
9 تعیین نقطه نرمی قیر با ابزار حلقه وگلوله ASTM D36-ISIRI 3868-AASHTO T53 TM-06002
10 کشش پذیری قیر ASTM D113-ISIRI 3866-AASHTO T51 TM-06007
11 تعیین نقطه اشتعال قیر توسط ظرف روبازکلیولند ASTM D92-ISIRI 1175-AASHTO T48 TM-06003
12 تعیین درجه حلالیت مواد قیری در تری کلرواتیلن

ASTM D2042-AASHTO T44-

ISIRI 2953

TM-06009
13 تعیین اثر هوا و گرما برقیر توسط اون لایه نازک TFOT

ASTM D1754-ISIRI 2957-

AASHTO T179

TM-06008
14 تعیین کندروانی (گرانروی)کینماتیک قیر ASTM D2170-AASHTO T201 TM-06005
15 تعیین وزن مخصوص و چگالی قیرهای محلول به روش هیدرومتر ASTM D3142 TM-06078
16 تقطیر قیرهای محلول ASTM D402 TM-06012
17 تعیین گرانروی(کندروانی) قیرتوسط ویسکومترشیشه ای موئین تحت خلاء ASTM D2171 TM-06059
18 شناسایی قیرهای امولسیونی کاتیونی (بار ذره ای) -INSO 20642 ASTM D7402 TM-06060
19 تعیین مقدار قیر به روش تبخیر در قیرهای امولسیونی -INSO 20639 ASTM D6934 TM-06038
20 تعیین مقدار قیر به روش تقطیردر قیرهای امولسیونی -INSO 13580 ASTM D6697 TM-06040
21 الک قیرهای امولسیونی (تعیین ذرات فرا اندازه درقیرهای   امولسیونی) -INSO 20638 ASTM D6933 TM-06045
22 تعیین ویسکوزیته سیبولت فیورل قیرامولسیونی

ASTM D244-ASTM D7496

AASHTO T59-INSO 20635

TM-06006
23 پایداری انبارش (24 ساعته) قیرهای امولسیونی -INSO 20637 ASTM D6930 TM-06051
24 پایداری نشست (5 روزه) قیرهای امولسیونی -INSO 20637 ASTM D6930 TM-06042
25 اختلاط قیر امولسیونی با سیمان -INSO 13581 ASTM D6935 TM-06044
26 شکست شیمیایی قیرامولسیونی -INSO 13582 ASTM D6936 TM-06061
27 قابلیت اندودو مقاومت دربرابر آب (روش خشک) قیرهای امولسیونی

ASTM D244-INSO 20636

-AASHTO T59

TM-06049
28 قابلیت اندود ومقاومت دربرابر آب (روش تر) قیرهای امولسیونی

ASTM D244-INSO 20636

-AASHTO T59

TM-06050
29 ارزیابی اندود مصالح سنگی با قیرهای امولسیونی

ASTM D6998-AASHTO T59

-INSO 20640

TM-06046
30 قابلیت رقیق سازی قیر امولسیونی با آب ASTM D6999 -INSO 20641 TM-06047
31 یخ زدگی قیرامولسیونی ASTM D6929- INSO 20636 TM-06048
32 شناوری مواد قیری

ASTM D139-AASHTO T50

-ISIRI 597

TM-06052
33 انعطاف پذیری قیرهای درزگیری و پرکننده ترک های روسازی ASTM D5329 TM-06063
34 برجهندگی(بازگشت ارتجاعی) قیرهای درزگیری و پرکننده ترک های روسازی ASTM D5329 TM-06064
35 حلالیت قیرهای درزگیری و پرکننده ترک های روسازی ASTM D5329 TM-06065
36 روانی قیرهای درزگیری و پرکننده ترک های روسازی ASTM D5329 TM-06066
37 سازگاری با آسفالت قیرهای درزگیری و پرکننده ترک های روسازی ASTM D5329 TM-06067
38 نفوذ مخروط قیرهای درزگیری و پرکننده ترک های روسازی ASTM D5329 TM-06068
39 تعیین بازگشت الاستیک موادقیری توسط دستگاه کشش پذیری ASTM D6084 TM-06069
40 تعیین طاقت و استحکام موادقیری ASTM D5801 TM-06062
41 تعیین مقدار جداشدگی پلیمر از قیراصلاح شده پلیمری ASTM D7173 TM-06070
42 بازیافت قیر از محلول حاصل از اکستراکشن به روش ابسون ASTM D1856 TM-06081
43 تعیین درصد قیر مخلوط آسفالتی به روش اکستراکشن

ASTM D2172-AASHTO T164-

ISIRI 11801- ISIRI 1689

TM-06020
44 تعیین مقدار قیر مخلوط آسفالتی گرم به روش سوزاندن (ACT) ASTM D6307 TM-06071
45 وزن مخصوص نمونه متراکم آسفالتی به روش اشباع با سطح خشک

ASTM D2726-AASHTO T166

-ISIRI 12380

TM-06024
46 تعیین وزن مخصوص نمونه متراکم آسفالتی با روش پوشش پارافین

ASTM D1188-ISIRI 10868-

AASHTO T275

TM-06072
47 تعیین حداکثر وزن مخصوص تئوری  مخلوط آسفالتی

ASTM D2041-ISIRI 12651

-AASHTO T209

TM-06025
48 آماده سازی نمونه های به قطر4 اینچ از مخلوط آسفالتی

ASTM D6926- ASTM D1559-

ISIRI 12381-AASHTO T245

TM-06022
49 تعیین استحکام مارشال و روانی نمونه های به قطر4 اینچ از مخلوط آسفالتی ASTM D6927- ASTM D1559-ISIRI 12381-AASHTO T245 TM-06021
50 آماده سازی و تعیین استحکام و روانی نمونه های به قطر6 اینچ از مخلوط آسفالتی توسط چکش تراکم و دستگاه مارشال ASTM D5581 TM-06075
51 آماده سازی نمونه های متراکم مخلوط آسفالتی توسط دستگاه تراکم چرخشی سوپرپیو ASTM D6925-AASHTO T312 TM-06023
52 آماده سازی وتراکم نمونه دال آسفالتی بااستفاده ازدستگاه تراکم غلتکی مطابق مشخصات متقاضی TM-06055
53 تهیه کف قیرجهت آماده سازی نمونه های بازیافت سرد با کف قیر مطابق مشخصات متقاضی TM-06058
54 اثرآب بر پوشش قیری مصالح سنگی مخلوط های آسفالتی با استفاده از آب جوشان ASTM D3625 TM-06073
55 تعیین مقدار جاری شدن(ریزش) قیر در مخلوط آسفالتی غیرمتراکم ASTM D6390 TM-06076
56 دوام مخلوط های متراکم آسفالتی در برابر خرابی های ناشی از رطوبت (تعیین نسبت مقاومت کششی غیرمستقیم) ASTM D4867-ISIRI 11498-AASHTO T283 TM-06074
57 آماده‌سازی و تعیین مقاومت فشاری نمونه‌های متراکم مخلوط آسفالتی ASTM D1074-AASHTO T167 TM-06080
58 اثر آب بر مقاومت فشاری مخلوط‌های آسفالتی متراکم ASTM D1075 TM-06082
59 شیارافتادگی چرخ بارگذاری هامبورگ برروی مخلوط‌های متراکم آسفالتی AASHTO T324 TM-06033
60 تعیین عمرخستگی مخلوط‌آسفالتی متراکم در بارگذاری تکراری خمش چهارنقطه ای AASHTO T321 TM-06034
61 تعیین مدول برجهندگی مخلوط آسفالتی در بارگذاری کشش غیرمستقیم ASTM D4123 TM-06035
62 تعیین مشخصات خستگی مخلوط آسفالتی در بارگذاری کشش غیرمستقیم BS Draft TM-06037
63 تعیین دانسیته روسازی متراکم آسفالتی درمحل به روش تماس سطحی  الکترومغناطیسی ASTM D7113 TM-06054
64 تعیین مشخصات اصطکاک سطحی با استفاده از دستگاه پاندول انگلیسی ASTM E303 TM-06056
65 اندود و چسبندگی قیر به مصالح سنگی مخلوط آسفالتی ASTM D1664-AASHTO T182 TM-06013
66 گوشه داری مصالح سنگی ریزدانه ASTM C1252 TM-06079
67 تعیین وزن مخصوص فیلر به روش پیکنومتر ASTM C188-ASTM D854 TM-06077
68  یکنواختی مواد امولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندی ASTM D2939 TM-06083
69  پایداری یخ زدگی مواد امولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندی ASTM D2939 TM-06084
70  زمان خشک شدن مواد امولسیونی  مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندی ASTM D2939 TM-06085
71  پایداری دربرابرحرارت موادامولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی وآب بندی ASTM D2939 TM-06086
72  انعطاف پذیری موادامولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندی ASTM D2939 TM-06087
73  پایداری در برابرآب مواد امولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندی ASTM D2939 TM-06088
74  پایداری در برابر نفت سفید موادامولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندی ASTM D2939 TM-06089
75 تعیین باقیمانده به روش تبخیر موادامولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی وآب بندی ASTM D2939 TM-06090
76  تعیین درصدخاکستر مواد امولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندی ASTM D2939 TM-06091
77  روانی در حالت تر موادامولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندی ASTM D2939 TM-06092
78 حلالیت پسماند تبخیر موادامولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندی    در تری کلرواتیلن ASTM D2939 TM-06093
79 حلالیت پسماندتبخیر موادامولسیونی مورداستفاده پوشش های  حفاظتی و آب بندی در دی سولفیدکربن ASTM D2939 TM-06094
80  مقاومت در برابر تبخیر مواد امولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندی ASTM D2939 TM-06095
81  مقاومت در برابرضربه مواد امولسیونی مورداستفاده پوشش های حفاظتی و آب بندی ASTM D2939 TM-06096
82 تعیین زمان گیرش مخلوط های دوغاب آب بندی توسط دستگاه چسبندگی ISSA No.139 TM-06097
83 سایش تر مخلوط های دوغاب آب بندی سطحی توسط دستگاه چسبندگی ISSA No.100 TM-06098
84 تعیین مقدار حداکثر قیر مخلوط های دوغاب آب بندی سطحی توسط دستگاه چرخ بارگذاری و چسبندگی ماسه ISSA No.109 TM-06099
85 تعیین زمان اختلاط مخلو ط های دوغاب آب بندی سطحی ISSA No.113 TM-06100
86 عریان‌شدگی مرطوب مخلوط‌های دوغاب آب‌بندی سطحی پس ازگیرش ISSA No.114 TM-06101
87 طبقه‌بندی مخلوط‌های دوغاب آب‌بندی سطحی با دستگاه Schulze-Breuer ISSA No.144 TM-06102
88 اندازه‌گیری استحکام و مقاومت در برابر تراکم و تعیین تغییرشکل عمودی  و جانبی مخلوط‌های سرد ریزدانه چندلایه ISSA No.147 TM-06103
89

خزش و بازگشت قیرها در چندسطح تنش با رئومتر برشی دینامیکی  در یک دما (MSCR)

ASTM D7405 TM-06104
90 تعیین مقدار آب مواد قیری به روش تقطیر ASTM D95-ISIR4081-AASHTO T55 TM-06105
91 آزمون لکه مواد قیری ISIRI 2949-AASHTO T102 TM-06106
92 اختلاط قیرو افزودنی و آماده‌سازی قیر اصلاح شده با  همزن دورکند معمولی مطابق مشخصات متقاضی TM-06107
93 اختلاط قیر و افزودنی و آماده‌سازی قیر اصلاح شده با همزن دورتند (HighShear) مطابق مشخصات متقاضی TM-06108
94 بازیافت قیر از محلول حاصل از اکستراکشن توسط دستگاه تقطیر دورانی ASTM D5404 TM-06109
95 دانه بندی مکانیکی سنگدانه های حاصل از استخراج مخلوط آسفالتی ASTM D5444-AASHTO T30-ISIRI 1154 TM-06110
96 تعیین مقاومت کششی غیرمستقیم مخلوط آسفالتی متراکم ASTM D6931 TM-06111
97 خزش استاتیکی- مقاومت مخلوط‌های آسفالتی در برابر تغییرشکل‌ دائمی در بارگذاری فشاری تک‌محوری محدودنشده BS:598-Part 111 TM-06112
98 خزش دینامیکی- مقاومت مخلوط‌های آسفالتی در برابر تغییرشکل‌ دائمی در بارگذاری فشاری تکراری تک‌محوری محدودنشده BS DD226 TM-06113
99 خزش دینامیکی- مقاومت مخلوط‌های آسفالتی در برابر تغییرشکل‌ دائمی در بارگذاری فشاری تکراری تک‌محوری محدودشده BS EN 12697-25a TM-06114
100 تعیین انرژی شکست مخلوط های آسفالتی در بارگذاری یکنواخت خمش سه نقطه‌ای نمونه نیم‌دایره AASHTO TP105 TM-06115
101 بارگذاری تکراری خمش سه‌نقطه‌ای مخلوط‌های آسفالتی برروی نمونه‌ با اشکال مختلف مطابق مشخصات متقاضی TM-06116
102 تعیین عمق درشت بافت روسازی به روش حجمی (روش پخش ماسه) ASTM E965 TM-06117
103 تعیین وزن مخصوص، چگالی و درصد جذب آب مصالح سنگی ریزدانه ASTM C128-AASHTO T84 TM-06118
104 تعیین وزن مخصوص، چگالی و درصد جذب آب مصالح سنگی درشت دانه ASTM C127-AASHTO T85 TM-06119
105 دانه بندی مصالح سنگی ریزدانه و درشت دانه ASTM C136-AASHTO T27 TM-06120
106 تعیین درصد شکستگی مصالح سنگی درشت دانه ASTM D5821-ISIRI 11568 TM-06121
114 شیارافتادگی چرخ بزرگ فرانسوی بر روی مخلوط‌های متراکم آسفالتی EN 12697-22
115 خزش دینامیکی- تعیین عدد روانی نمونه‌های به قطر100و ارتفاع150 میلیمتراز مخلوط های آسفالتی در بارگذاری فشاری تکراری تک‌محوری محدودنشده AASHTO TP79
116 تعیین مقاومت خستگی نمونه های استوانه‌ای مخلوط آسفالتی در بارگذاری کشش غیرمستقیم EN 12697-24 Annex E
117 تعیین انرژی شکست نمونه دیسک شکل مخلوط‌های آسفالتی ASTM D7313

 لیست خدمات آزمایشگاهی

ردیف  نام آزمایش استاندارد
1 آزمایش‏های مشخصات استاندارد درجه نفوذی قیرهای خالص مورد استفاده در راهسازی AASHTO M20, ASTM D946, INSO 12505-1
2 آزمایش‏های  مشخصات استاندارد درجه گرانروی قیرهای خالص مورد استفاده در راهسازی AASHTO M226, ASTM D3381, INSO 12505-2
3 آزمایش‏های مشخصات استاندارد درجه عملکردی قیرهای راهسازی AASHTO M320, ASTM D6373, INSO 12505-3
4 آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای محلول دیرگیر ASTM D2026, INSO 12505-4
5 آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای محلول کندگیر AASHTO M82, ASTM D2027, INSO 12505-5
6 آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای محلول زودگیر AASHTO M81, ASTM D2028, INSO 12505-6
7 آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای امولسیونی کاتیونی AASHTO M208, ASTM D2397, INSO 12505-7
8 آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای امولسیونی AASHTO M140, ASTM D977, INSO 12505-8
9 آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای اصلاح شده با مواد شیمیایی ASTM D6154, INSO 12505-9
10 آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای اصلاح شده لاستیکی ASTM D6114, INSO 12505-10
11 آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای درزگیر گرم آب بندی ترک (Sealant) برای مصارف روسازی‏های آسفالتی و بتنی AASHTO M301, ASTM D6690
12 آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای درزگیر گرم پرکننده ترک (Crack Filler) برای مصارف روسازی‏های آسفالتی و بتنی ASTM D5078
13 آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای درزگیر گرم آب بندی ترک (Sealant)، الاستومری و مقاوم در برابر سوخت جت، برای مصارف روسازی‏های بتنی ASTM D3569
14 آزمایش‏های تعیین مشخصات قیرهای درزگیر گرم آب بندی ترک (Sealant)، الاستومری، برای مصارف روسازی‏های بتنی AASHTO M282, ASTM D3406
15 آزمایش‏های مشخصات استاندارد قیرهای درزگیر گرم آب بندی ترک (Sealant)، مقاوم در برابر سوخت جت، برای مصارف روسازی‏های بتنی ASTM D3581
16 آزمایشهای مشخصات استاندارد قیرهای امولسیونی مورد استفاده به عنوان اندودهای حفاظتی ASTM D2939
17 آزمایش‏های مشخصات استاندارد مواد جوانساز مصرفی در بازیافت گرم AASHTO R14, ASTM D4552
18 طرح اختلاط آسفالت گرم با دانه‏بندی پیوسته به روش مارشال MS-02 ، نشریه 234
19 طرح اختلاط آسفالت گرم با دانه‏بندی پیوسته به روش سوپرپیو AASHTO R35, AASHTO M323
20 طرح اختلاط آسفالت ماستیک درشت دانه SMA AASHTO R46, AASHTO M325(former PP41 and MP8)
21 طرح اختلاط آسفالت متخلخل لایه سطحی OGFC ASTM D7064
22 طرح اختلاط آسفالت سرد با قیر امولسیونی MS-14
23 طرح اختلاط آسفالت سرد با قیر محلول MS-14
24 طرح اختلاط بازیافت سرد آسفالت با کف قیر نشریه 339، دستورالعمل بازیافت سرد ویرتگن
25 طرح اختلاط بازیافت سرد آسفالت با قیر امولسیونی نشریه 339، دستورالعمل بازیافت سرد ویرتگن
26 طرح اختلاط بازیافت گرم آسفالت نشریه 341، دستورالعمل بازیافت گرم ویرتگن

 

معرفی

ویژگی های شیمیایی وفیزیکی مصالح ساختمانی از مهمترین عوامل موثر برطراحی ،ساخت ،کیفیت ودوام سازه ها است. آزمایشگاه شیمی وفیزیک به منظور بررسی کیفیت ومرغوبیت مصالح ساختمانی ومطابقت آنها با معیارهای ذکر شده در آیین نامه ها ،استانداردهای ملی و بین المللی درسه بخش 1-خاک ،سنگهای معدنی وسنگدانه 2- آب 3- سیمان مطابق آیین نامه ها فعالیت می کند.

1-بخش خاک، سنگهای معدنی و سنگدانه

 آزمایشهای شیمیایی لازم جهت کنترل کیفیت خاکها ، سنگدانه ها  ،آهک وگچ  مورد مصرف در پروژه های راهسازی محوطه سازی ،پلها و سدها وهمچنین آزمایشهای واکنش قلیایی سنگدانه های مورد استفاده در بتن انجام می شود.

2-بخش آب

آزمایشهای شیمیایی تعیین میزان اسیدیته و هدایت الکتریکی و میزان آنیونها و کاتیونهای آب و هچنین آزمایشهای شیمیایی و فیزیکی لازم جهت کنترل کیفیت آب مورد مصرف در بتن انجام می شود.

3-بخش سیمان

آزمایشهای فیزیکی وشیمیایی انواع سیمان وافزودنیهای بتن مانند میکروسیلیس ،پوزولان ،خاکستر بادی وهمچنین آزمایشهای تعیین درصد کربن و گوگرد در اقلام فولادی وآزمایشهای لازم جهت کنترل کیفیت افزودنیهای رنگهای ترافیکی مانند گلاسبید انجام می شود.

فهرست خدمات بخش خاک، سنگهای معدنی و سنگدانه

ردیف نام آزمایش شماره استاندارد کد آزمایش
1 تعیین PH خاک BS1377 TC-07001
2 تعیین دی اکسید سیلیسیوم خاک ASTM C575-ASTM C25 TC-07002
3 تعیین اکسید آلومینیوم خاک ASTM C575 -ASTM C25 TC-07003
4 تعیین اکسید آهن خاک ASTM C575 -ASTM C25 TC-07004
5 تعیین اکسید کلسیم خاک ASTM C575 -ASTM C25 TC-07005
6 تعیین اکسید منیزیم خاک ASTM C575 -ASTM C25 TC-07006
7 تعیین سولفات محلول در اسیدخاک BS 1377 TC-07007
8 تعیین کلر خاک BS 1377 TC-07008
9 تعیین کربنات خاک BS 1377 TC-07009
10 تعیین افت حرارتی خاک BS 1377 TC-07010
11 تعیین اکسیدسدیم خاک ASTM C575 TC-07011
12 تعیین اکسیدپتاسیم خاک ASTM C575 TC-07012
13 تعیین آب ترکیبی سنگ گچ ASTM C471 TC- 07013
14 تعیین آب آزاد سنگ گچ ASTM C471 TC-07014
15 تعیین دی اکسید سیلیسیوم سنگ گچ ASTM C471 TC-07015
16 تعیین اکسیدآلومینیم + اکسیدآهن سنگ گچ ASTM C471 TC-07016
17 تعیین اکسیدکلسیم سنگ گچ ASTM C471 TC-07017
18 تعیین اکسید منیزیم سنگ گچ ASTM C471 TC-07018
19 تعیین تری اکسیدگوگرد سنگ گچ ASTM C471 TC-07019
20 تعیین کلر سنگ گچ ASTM C471 TC-07020
21 تعیین قابلیت واکنش پذیری قلیایی ترکیب سیمان- مصالح ASTM C227 TC-07021
22 تعیین قابلیت واکنش پذیری قلیایی مصالح تسریع شده ASTM C1260- ISIRI 8753 TC-07022
23 اندازه گیری تغییر طول ناشی از واکنش قلیایی سیلیسی بتن درازمدت ASTM C1293- ISIRI 8149 TC-07023
24 تعیین قابلیت واکنش پذیری قلیایی سیلیسی مصالح ASTM C289- ISIRI 7882 TC-07024
25 تعیین دانه بندی گلاسبید EN 1423- ISIRI 10547 TC-07025
26 تعیین کیفیت دانه های گلاسبید EN 1423- ISIRI 10547 TC-07027
27 تعیین مقاومت در برابر اسید گلاسبید EN 1423- ISIRI 10547 TC-07028
28 تعیین مقاومت در برابر کلریدکلسیم گلاسبید EN 1423- ISIRI 10547 TC-07029
29 تعیین مقاومت در برابر آب گلاسبید EN 1423- ISIRI 10547 TC-07030
30 تعیین هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک نشریه 467 TC-07032
31 تعیین سولفات محلول در آب خاک BS 1377 TC-07033
32 تعیین مواد آلی خاک BS 1377 TC-07034
33 تعیین کلسیم در عصاره اشباع خاک نشریه 467 TC-07035
34 تعیین منیزیم در عصاره اشباع خاک نشریه 467 TC-07036
35 تعیین سدیم در عصاره اشباع  خاک نشریه 467 TC-07037
36 تعیین پتاسیم در عصاره اشباع  خاک نشریه 467 TC-07038
37 تعیین کل مواد محلول در آب خاک (TDSخاک) BS 1377 TC-07116
38 تعیین قابلیت واکنش پذیری قلیایی سنگ های کربناته مصرفی به عنوان مصالح بتنی ASTM C586-ISIRI 7656 TC-07117
39 تعیین ناخالصی های آلی در مصالح ریزدانه بتن ASTM C40-ISIRI 4979 TC-07118
40 تعیین اکسیدسدیم محلول در اسید دستورالعمل آزمایشگاهی TC-07122
41 تعیین اکسیدپتاسیم محلول در اسید دستورالعمل آزمایشگاهی TC-07123
42 تعیین مواد آلی در خاک به روش افت حرارتی AASHTO T267 TC-07124
43 تعیین آب آزاد (رطوبت) آهک ASTM C25 TC-07125
44 تعیین دی اکسیدسیلسیوم آهک ASTM C25 TC-07126
45 تعیین اکسیدآلومینیوم آهک ASTM C25 TC-07127
46 تعیین اکسیدآهن آهک ASTM C25 TC-07128
47 تعیین اکسیدکلسیم آهک ASTM C25 TC-07129
48 تعیین اکسیدمنیزیم آهک ASTM C25 TC-07130
49 تعیین کسر وزن در اثر سرخ شدن آهک ASTM C25 TC-07131
50 تعیین باقیمانده نامحلول آهک ASTM C25 TC-07132
51 تجزیه شیمیایی آهک AASHTOT219 TC-07133
52 تعیین مشخصات فیزیکی آهک AASHTOT219 TC-07136
53 تعیین قابلیت واکنش پذیری قلیایی-کربناتی سنگ های کربناته A23.2-26A TC-07137
54 مشخصات استاندارد سدیم کلرید(به عنوان یخ زدایی در عملیات راهسازی) ASTM D632 TC-07138
55 تعیین قابلیت واکنش پذیری قلیایی سیلیسی مخلوط مواد سیمانی و سنگدانه ASTM C1567 TC-07139

فهرست خدمات بخش آب

ردیف نام آزمایش شماره استاندارد کد آزمایش
1 تعیین PH آب ASTM D1293 TC-09091
2 تعیین سولفات آب ASTM D516 TC-09092
3 تعیین کلر آب ASTM D512 TC-09093
4 تعیین مواد معلق آب ASTM D1888 TC-09095
5 تعیین مواد محلول در آب ASTM D1888 TC-09096
6 تعیین کلسیم آب ASTM D511 TC-09097
7 تعیین منیزیم آب ASTM D511 TC-09098
8 تعیین سدیم آب ASTM D1428 TC-09099
9 تعیین پتاسیم آب ASTM D1428 TC-09100
10 تعیین مقدار قلیایی فنل آب ASTM D1067 TC-09101
11 تعیین مقدار قلیایی متیل آب ASTM D1067 TC-09102
12 تعیین نیترات آب

Separation and spectrophotometric determination of elements

Zygmunt Marczenko تالیف

TC-09103
13 تعیین نیتریت آب

Separation and spectrophotometric determination of elements

Zygmunt Marczenko تالیف

TC-09104
14 تعیین آمونیاک آب ASTM D1426 TC-09105
15 تعیین آهن آب دستورالعمل آزمایشگاهی TC-09106
16 تعیین هدایت الکتریکی آب ASTM D1125 TC-09107
17 تعیین غلظت طبیعی سیمان با آب مورد مصرف در بتن AASHTO T26 TC-09108
18 تعیین درصد انبساط اتوکلاو سیمان با آب مورد مصرف در بتن AASHTO T26 TC-09109
19 تعیین مقاومت فشاری سیمان با آب مورد مصرف در بتن AASHTO T26 TC-09110
20 تعیین زمان گیرش ویکات سیمان با آب مورد مصرف در بتن AASHTO T26 TC-09111
21 تعیین زمان گیرش گیلمور سیمان با آب مورد مصرف در بتن AASHTOT26 TC-09112
22 تعیین مواد آلی آب دستورالعمل آزمایشگاهی TC-09113
23 تعیین سختی موقت آب ASTM D1126 TC-09114
24 تعیین سختی کل آب ASTM D1126 TC-09116
25 تعیین کدورت آب Standard Method 2130 TC-09117

فهرست خدمات بخش سیمان

ردیف نام آزمایش شماره استاندارد کد آزمایش
1 تعیین دی اکسید سیلسیوم سیمان ASTM C114-ISIRI 1692 TC-08039
2 تعیین اکسید آلومینیوم سیمان ASTM C114-ISIRI 1692 TC-08040
3 تعیین اکسید آهن سیمان ASTM C114-ISIRI 1692 TC-08041
4 تعیین اکسید کلسیم سیمان ASTM C114-ISIRI 1692 TC-08042
5 تعیین اکسید منیزیم سیمان ASTM C114-ISIRI 1692 TC-08043
6 تعیین اکسید سدیم سیمان ASTM C114-ISIRI 1695 TC-08044
7 تعیین اکسید پتاسیم سیمان ASTM C114-ISIRI 1695 TC-08045
8 تعیین تری اکسید گوگرد سیمان ASTM C114-ISIRI 1692 TC-08046
9 تعیین افت حرارتی سیمان ASTM C114-ISIRI 1692 TC-08047
10 تعیین باقیمانده نامحلول سیمان ASTM C114-ISIRI 1692 TC-08048
11 تعیین غلظت طبیعی در سیمان ASTM C187 ISIRI 11895 TC-08049
12 تعیین زمان گیرش ویکات سیمان ASTM C191- ISIRI 392 TC-08050
13 تعیین زمان گیرش گیلمور سیمان ASTM C266 TC-08051
14 تعیین وزن مخصوص (دانسیته)سیمان ASTM C188 TC-08052
15 تعیین نرمی سیمان هیدرولیک بوسیله دستگاه نفوذپذیری هوا (بلین) ASTM C204-ISIRI 390 TC-08053
16 تعیین مقاومت فشاری سیمان ASTM C109 TC-08054
17 تعیین هوای موجود در ملات سیمان ASTM C185 TC-08057
18 تعیین درصد انبساط خمیر سیمان در اتوکلاو ASTM C151-ISIRI 391 TC-08058
19 تعیین دی اکسیدسیلیسیوم میکروسیلیس ASTM C1240 TC-08059
20 تعیین افت حرارتی میکروسیلیس ASTM C1240 TC-08060
21 تعیین رطوبت میکروسیلیس ASTM C1240 TC-08061
22 تعیین درصد اکسیدسدیم میکروسیلیس ASTM C1240 TC-08062
23 تعیین درصد اکسیدپتاسیم میکروسیلیس ASTM C1240 TC-08063
24 تعیین ضریب فعالیت پوزولانی میکروسیلس ASTM C1240 TC-08064
25 تعیین وزن مخصوص میکروسیلیس ASTM C1240 TC-08066
26 تعیین درصد مانده روی الک325 میکروسیلیس ASTM C1240 TC-08067
27 تعیین حرارت هیدراسیون سیمان ASTM C186- ISIRI 394 TC-08068
28 تعیین رطوبت پوزولان و فلای اش ASTM C311 TC-08069
29 تعیین دی اکسید سیلیسیوم درپوزولان و فلای اش ASTM C311 TC-08070
30 تعیین اکسیدآلومینیوم پوزولان و فلای اش ASTM C311 TC-08071
31 تعیین اکسیدآهن پوزولان و فلای اش ASTM C311 TC-08072
32 تعیین اکسید سدیم پوزولان و فلای اش ASTM C311 TC-08073
33 تعیین اکسید پتاسیم پوزولان و فلای اش ASTM C311 TC-08074
34 تعیین افت حرارتی پوزولان و فلای اش ASTM C311 TC-08075
35 تعیین تری اکسید گوگرد پوزولان و فلای اش ASTM C311 TC-08076
36 تعیین کلر سیمان ASTM C114 TC-08077
37 تعیین درصد آب پوزولان و فلای اش ASTM C311 TC-08078
38 تعیین ضریب فعالیت مقاومت پوزولان و فلای اش ASTM C311 TC-08079
39 تعیین انقباض خشک ملات منشوری پوزولان و فلای اش ASTM C311 TC-08080
40 تعیین وزن مخصوص (دانسیته) پوزولان و فلای اش ASTM C311 TC-08081
41 تعیین درصد مانده روی الک 325 سیمان ASTM C430 TC-08082
42 تعیین درصد مانده روی الک 325پوزولان و فلای اش ASTM C311 TC-08083
43 تعیین انبساط در اتوکلاو پوزولان و فلای اش ASTM C311 TC-08084

44
تعیین سولفور میلگرد دستورالعمل سازنده دستگاه TC-08085
45 تعیین کربن میلگرد دستورالعمل سازنده دستگاه TC-08086

46
تعیین PH روان کننده دستورالعمل سازنده دستگاه TC-08087
47 تعیین باقیمانده خشک روان کننده ASTM C494 TC-08088
48 تعین چگالی روان کننده ASTM C 494 TC-08089
49 تعیین آهک آزاد سیمان استاندارد ملی ایران شماره1693 TC-08090
50 تعیین اکسیدکلسیم پوزولان و فلای اش ASTM C311 TC-08119
51 تعیین اکسید منیزیم پوزولان و فلای اش ASTM C311 TC-08120
52 تعیین کلر روان کننده دستورالعمل سازنده دستگاه TC-08121
53 تعیین عیارسیمان در بتن سخت شده ASTM C1084 TC-08122
54 تعیین کلر بتن ASTM D1218 TC-08123
55 تعیین زمان گیرش کاذب سیمان ASTM C451 TC-08124
56 تعیین مقاومت فشاری سیمان ISIRI 393 TC-08125

 

معرفی

آزمایشگاه خاک و سنگ در دو بخش خاک و سنگ به شرح ذیل ارائه خدمات می نماید:

–   در بخش خاک کلیه آزمایش‌های فیزیکی و مکانیکی خاک مانند آزمایش سه محوری دینامیکی قابل انجام است. با استفاده از دستگاه سه محوری دینامیکی، آزمایش‌های مربوط به تعیین پتانسیل روانگرایی ، مدول برجهندگی ، میرایی و مدول برشی خاک ومصالح دانه ای قابل ارائه می‌باشد.

–   در بخش سنگ کلیه آزمایش‌های مکانیک سنگ (شامل تک محوری همراه با اندازه گیری مدول الاستیسیته و نسبت پوآسون، سه محوری ، بار نقطه ای ، کشش برزیلی و برش مستقیم) اولتراسونیک سنگ، نفوذپذیری سنگ، کانی شناسی و پتروگرافی سنگ و مصالح سنگی و مرغوبیت مصالح سنگی انجام می‌پذیرد.

فهرست خدمات بخش مکانیک خاک

دانه بندی و هیدرومتری

ردیف نام آزمایش شماره استاندارد کد آزمایش
1 دانه بندی ASTM C136-ASTM D422-AASHTO T27 TS-01001
2 تعیین حد روانی ASTM D4318- AASHTO T89 TS-01002
3 تعیین حد خمیری ASTM D4318- AASHTO T90 TS-01003
4 تعیین حد انقباض ASTM D427- AASHTO T92 TS-01004
5 هیدرومتری ASTM D422- AASHTO T88 TS-01005
6 هیدرومتری دوگانه ASTM D4221 TS-01006
7 پین هول ASTM D4647 TS-01007
8 تعیین درصد ارزش ماسه ای ASTM D2419-AASHTO T176 TS-01008
9 تعیین درصد رطوبت خاک ASTM D2216 TS-01009
10 تعیین واگرایی به روش کرامب ASTM D6572 TS-01010
11 تعیین طبقه بندی خاک ASTM D2487-AASHTO M145 TS-01011

تراکم و CBR

ردیف نام آزمایش شماره استاندارد کد آزمایش
1 تراکم خاک ASTM D698-AASHTO T99 TS-02001
2 تراکم اصلاح شده ASTM D1557-AASHTO T180 TS-02002
3 تعیین نسبت باربری کالیفرنیا ASTM D1883 -AASHTO T193 TS-02003
4 تراکم خاک- سیمان ASTM D558 TS-02004

مقاومت خاک و نشست

ردیف نام آزمایش شماره استاندارد کد آزمایش
1 سه محوری تحکیم نیافته- زهکشی نشده طبیعیUU ASTM D2850 TS-04001
2 سه محوری تحکیم نیافته- زهکشی نشده اشباع ASTM D2850 TS-04002
3 سه محوری تحکیم یافته- زهکشی نشدهCU ASTM D4767 TS-04003
4 سه محوری تحکیم یافته- زهکشی شدهCD BS 1377 P8-ASTM D7181 TS-04004
5 مقاومت فشاری محدودنشده (تک محوری) خاک چسبنده ASTM D2166 TS-04005
6 برش مستقیم ASTM D3080 TS-04006
7 تحکیم یک بعدی خاک ASTM D2435 TS-04007
8 نفوذپذیری به روش بار ثابت ASTM D2434 TS-04008
9 نفوذپذیری به روش بار افتان استاندارد مهندسی آب کشور1374-155- الف TS-04009
10 تعیین پتانسیل تورم یا نشست یک بعدی خاک های چسبنده ASTM D4546 TS-04010
11 تعیین تنش تورم یک بعدی ASTM D4546 TS-04011
12 تعیین پتانسیل رمبندگی ASTM D5333 TS-04012
13 چگالی ویژه خاک ASTM D854-AASHTO T100 TS-04013
14 تعیین مدول برجهندگی خاک و مصالح دانه ای AASHTO T307 TS-04014
15 تعیین ارزیابی روانگرایی خاک ASTM D5311 TS-04016
16 تعیین مقاومت نمونه های استوانه ای خاک- سیمان ASTM D1633 TS-04017

فهرست خدمات بخش مکانیک سنگ و سنگ شناسی

ردیف نام آزمایش شماره استاندارد کد آزمایش
1 تعیین مقاومت فشاری تک محوری سنگ های ساختمانی ASTM C170 TS-03001
2 تعیین مقاومت فشاری تک محوری  سنگ ASTM D7012-ISRM TS-03002
3 تعیین مقاومت فشاری تک محوری همراه تعیین مدول الاستیسیته و نسبت پوآسون سنگ ASTM D7012-ISRM TS-03003
4 تعیین مقاومت فشاری سه محوری  سنگ ASTM D7012-ISRM TS-03004
5 برش مستقیم سنگ ASTM D5607- ISRM TS-03005
6 تعیین شاخص مقاومت بار نقطه ای سنگ ASTM D5731- ISRM TS-03006
7 مقاومت کششی غیرمستقیم سنگ (برزیلی) ASTM D3967- ISRM TS-03007
8 شاخص دوام سنگ ضعیف درمقابل آبدیدگی(دورابیلیتی) ASTM D4644-ISRM TS-03008
9 تعیین سرعت گذر موج و ثابتهای الاستیک سنگ(اولتراسونیک) ASTM D2845-ISRM TS-03009
10 تعیین ضریب نفوذپذیری با بار ثابت دستورالعمل آزمایشگاهی TS-03010
11 تشریح نظری سنگ ASTM C294 TS-03011
12 تشریح نظری شن و ماسه ASTM C294 TS-03012
13 تشریح میکروسکوپی سنگ ASTM C294 TS-03013
14 پتروگرافی سنگ و سنگدانه ها ASTM C295- ISRM TS-03014
15 تعیین ضریب تطویل مصالح سنگی BS 812 Part 110 TS-03015
16 تعیین ضریب تورق  مصالح سنگی BS 812 Part 112 TS-03016
17 مقاومت در برابر سایش (لوس آنجلس)

ASTM C535 – ASTM C131

AASHTO T96 – ISIRI 448

TS-03017
18 تعیین درصد خردشدگی مصالح سنگی در مقابل فشار BS 812 TS-03018
19 تعیین درصد خردشدگی مصالح سنگی در مقابل ضربه BS 812 TS-03019
20 تعیین درصد شکستگی در یک یا دو جبهه ASTM D5821 TS-03020
21 تعیین درصد کلوخه های رسی و ذرات سست ASTM C142-AASHTO T112- ISIRI 4978 TS-03021
22 تعیین درصد سنگدانه های سبک ASTM C123-AASHTO T113- ISIRI 4984 TS-03022
23 تعیین درصد ذرات عبوری الک 200 ASTM C117-AASHTO T11- ISIRI 446 TS-03024
24 تعیین درصد تخلخل در سنگ به روش غوطه وری ISRM TS-03025
25 دوام سنگ در برابر سرما و گرما ASTM D5312 TS-03026
26 تعیین سلامت مصالح سنگی و سنگ دربرابر سولفات سدیم ومنیزیم ASTM C88-AASHTO T104- ISIRI 449 TS-03027
27 تعیین سلامت مصالح سنگی و سنگ در برابر ذوب و یخبندان AASHTO T103 TS-03028
28 تعیین وزن واحد حجم سنگ به روش موم اندود ASTM C914 TS-03029
29 تعیین وزن مخصوص ظاهری و حقیقی و درصدجذب آب مصالح ریزدانه ASTM C128-AASHTO T84-ISIRI 4980 TS-03030
30 تعیین وزن مخصوص ظاهری وحقیقی و درصدجذب آب مصالح درشت دانه ASTM C127-AASHTO T85-ISIRI 4982 TS-03031
31 تعیین دانسیته و وزن مخصوص حداکثر مصالح با استفاده از میزلرزان ASTM D4253 TS-03032
32 تعیین دانسیته و وزن مخصوص حداقل و محاسبه دانسیته نسبی ASTM D4254 TS-03033
33 تعیین شاخص سختی موس با استفاده از مقیاس موس دستورالعمل آزمایشگاهی TS-03034
34 تعیین دوام سنگ در برابر تر و خشک شدن ASTM D5313 TS-03035
35 تعیین افت وزنی مصالح درشت دانه در برابر یخبندان CAN/CSA.A23.2-24A TS-03036
36 دوام نمونه های خاک متراکم شده خاک سیمان در برابر تر و  خشک شدن ASTM D559 TS-03037
37 دوام نمونه های متراکم شده خاک- سیمان در برابر ذوب و یخبندان ASTM D560 TS-03038
38 تعیین ضریب زبری درزه JRC دستورالعمل آزمایشگاهی TS-03039
39 تعیین درصد سنگدانه های پهن و دراز ASTM D4791-ISIRI 11269 TS-03040

 

فهرست خدمات آزمایشگاه غیر مخرب

ردیف نام آزمایش شماره استاندارد
1 بازرسی چشمی vt
2 رنگ‌های نافذ pt
3 اولتراسونیک جوش ut
4 ذرات مغناطیسی
5 اولتراسونیک بتن
6 آرماتوریابی BS 1881-204
7 ضخامت رنگ خشک فلزات ISO 19840
8 ترک‌متر
9 بازتاب خط‌کشی BS EN 1436
10 بازتاب شبرنگ ASTM D4956
11 چکش اشمیت ASTM C805
12 دانسیته سنج اتمی AASHTO T310
13 دانسیته سنج غیراتمی

فروشگاه آموزشی و دانلودی

 

سامانه اطلاعات داده های مکاني راههاي کشور

امکان مشاهده اطلاعات روسازی راههای کشور با استفاده از دانش فنی و تجهیزات اسکنر جاده ای منحصر به فرد در کشور و طول 52600 کیلومتر راه اصلی

 سامانه اطلاعات داده های مکانی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی

خدمات کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی

دراستاندارد ملی ایران در بخش “واژه ها واصطلاحات پایه و عمومی اندازه شناسی” کالیبراسیون چنین تعریف شده است :

مقایسه ابزار دقیق با یک مرجع استاندارد آزمایشگاهی در شرایط استاندارد، جهت اطمینان از دقت و سلامت آن و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن استاندارد وتنظیم آن در مقایسه با استاندارد .

کمیت نیرو

 • کالیبراسیون ماشین‌های اعمال نیروی فشاری تا ظرفیت 300 تن و ماشین‌های اعمال نیروی کششی تا ظرفیت 75 تن
 • کالیبراسیون لودسل‌های نیرو در حالت فشاری تا ظرفیت 300 تن
 • کالیبراسیون دورسنج‌ها و انواع تجهیزات به لحاظ دورسنجی
 • سرعت‌سنجی در ماشین‌های اعمال نیرو

کمیت جرم

 •  کالیبراسیون باسکول تا گستره 2000 کیلوگرم
 • کالیبراسیون ترازو تا گستره 50 گیلوگرم
 • کالیبراسیون وزنه‌ها

کمیت حجم

 • کالیبراسیون بالن ژوژه تا ظرفیت 5 لیتر
 • کالیبراسیون بورت تا ظرفیت 200 میلی‌لیتر
 • کالیبراسیون پیپت تا ظرفیت 200 میلی‌لیتر
 • کالیبراسیون پیکنومتر تا ظرفیت 200 میلی‌لیتر
 • کالیبراسیون استوانه مدرج تا ظرفیت 5 لیتر
 • کالیبراسیون پیمانه‌های حجمی تا ظرفیت 20 لیتر
 • کالیبراسیون ظروف حجمی پیستونی (دسپنسر، بورت پیستونی) تا ظرفیت 100 میلی‌لیتر

کمیت دما

 • کالیبراسیون دماسنج‌های مایع در شیشه، دوفلزی و سیستم پر شده در گستره 40- تا 300 درجه سانتیگراد
 • کالیبراسیون دماسنج‌های مقاومتی در گستره 40- تا 650 درجه سانتیگراد
 • کالیبراسیون ترموکوپل‌ها تا  گستره 1200 درجه سانتیگراد
 • کالیبراسیون محیط‌های دمایی (آون، انکوباتور، یخچال، فریزر، کوره، حمام آب و …) در گستره 40- تا 1200 درجه سانتیگراد

کمیت فشار

 • کالیبراسیون فشارسنج‌های با اجزای کشسان (نیوماتیک) در گستره صفر تا 20 بار
 • کالیبراسیون فشارسنج‌های با اجزای کشسان (هیدرولیک) تا گستره 700 بار
 • کالیبراسیون خلاء‌سنج در گستره 0.8- تا صفر بار

کمیت ابعاد

 • کالیبراسیون کولیس خارج‌سنج تا گستره 1000 میلی‌متر
 • کالیبراسیون کولیس داخل‌سنج تا گستره 600 میلی‌متر
 • کالیبراسیون کولیس عمق‌سنج تا گستره 500 میلی‌متر
 • کالیبراسیون میکرومتر خارج‌سنج تا گستره 500 میلی‌متر
 • کالیبراسیون میکرومتر داخل‌سنج تا گستره 600 میلی‌متر
 • کالیبراسیون میکرومتر عمق‌سنج تا گستره 500 میلی‌متر
 • کالیبراسیون ساعت (اندیکاتور) تا گستره 100 میلی‌متر
 • کالیبراسیون ساعت (اهرمی) تا گستره 1.6 میلی‌متر
 • اندازه‌گیری با دستگاه VSM
 • اندازه‌گیری با کولیس تا گستره 300 میلی‌متر

کمیتهای شیمیایی

 • کالیبراسیون هیدرومتر در گستره 0.60 تا 1.86 گرم بر سانتی‌متر مکعب
 • کالیبراسیون هدایت‌سنج تا گستره 20000 میکرو زیمنس بر سانتی‌متر
 • کالیبراسیون PHمتر در گستره 400- تا 400 میلی‌ولت

لودرینگ

مطالعات ژئوتکنیک، پهنه بندی و کاوشهای صحرایی

این دفتر همزمان با تاسیس آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با عنوان بخش تحقیقات محلی فعالیت خود را آغاز نمود. عمده فعالیت دفتر در حال حاضر و بعنوان متولی مطالعات ژئوتکنیک در شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک انجام عملیات حفاری تا اعماق بیش از 1500 متر به روش های متریک و وایرلاین با امکانات و تجهیزات مدرن ؛ نمونه برداری ؛ انجام آزمایشات صحرائی ؛ عملیات تزریق آزمایشی سیمان ؛ حفر گالریهای اکتشافی ؛ آزمایشگاه مکانیک خاک و انجام آزمایشات برجا را می توان نام برد.

خدمات مهندسی ژئوتکنیک

دفترمطالعات ژئوتکنیک، پهنه‌بندی و کاوشهای صحرایی با بیش از 50 سال سابقه و تجربه در امور انجام عملیات حفاری ژئوتکنیک، تهیه و ارائه گزارش خدمات مهندسی آماده خدمات در امور مطالعات ژئوتکنیک می‌باشد. این دفتر دارای 30 دستگاه حفاری نیمه عمیق و عمیق‌زن دورانی بوده و در سراسر ایران مشغول به انجام عملیات حفاری می‌باشد.

خدمات مطالعات ژئوتکنیک

1- مطالعات ژئوتکنیک

1-1-     حفاری گمانه و چاه، آزمایشهای درون گمانه‏ای (SPT، لوفران و لوژان) و درون چاهی و ژئوفیزیک

1-2-   آزمایشهای آزمایشگاهی خاک و سنگ، مصالح ساختمانی

1-3-   تفسیر نتایج کلیه عملیات مهندسی ژئوتکنیک

1-4- مطالعات زمین شناسی مهندسی و لرزه‌خیزی

1-5-    شناسایی منابع قرضه

2- تعیین ظرفیت باربری ایمن و محاسبه میزان نشست مجاز انواع پی‌های سطحی، نیمه عمیق، عمیق (شمع)

3- تعیین ضریب عکس العمل بستر خاک

4- ارائه ضرایب فشار جانبی خاک

5- طبقه بندی نوع زمین براساس آیین نامه طرح پلهای راه و راه آهن در برابر زلزله (نشریه 463)

6- تعیین نوع سیمان مصرفی در پی‌ها با استفاده از نتایج آزمایش‌های شیمیایی آب و خاک

7- ارائه نتایج آزمایش‌های آزمایشگاهی

7-1-   سازه‌ها و تأسیسات زیرزمینی نظیر تونل، شفت، مغار و نظایر آن‌

7-2-   گودبرداریها و شیروانیهای خاکی و سنگی

8- مطالعات مباحث ویژه مهندسی ژئوتکنیک

8-1- انجام آزمایش CPTU و ارائه نتایج حاصل از آزمایش نظیر:

– ارائه پروفیل خاک به صورت پیوسته

– تعیین مقدار N60 عدد SPTمعادل با CPTU در عمق مورد نظر

– مقاومت برشی زهکشی نشده (Su) خاک‌هایچسبنده

– دانسیته نسبی خاک‌های ماسه‌ای (Dr)

– زاویه اصطکاک خاک‌های ماسه‌ای (φ)

– تنش کل و تنش موثر

– سرعت نفوذ برحسب cm/s

     8-2- استفاده از نتایج آزمایش CPTU و کاربرد آن جهت

– تعیین ظرفیت باربری پی‌های سطحی و عمیق (شمع)

– تخمین میزان نشست پی‌های سطحی

– کنترل تراکم و بهسازی زمین

– بررسی پدیده روانگرایی

    8-3- تعیین مدول الاستیک برجای خاک با استفاده از آزمایش پرسیومتری (Pressueremeter) و تحلیل نتایج

   8-4- تحلیل و طراحی پی‌های عمیق (شمع) با استفاده از نرم افزار AllPile

   8-5- تعیین ظرفیت باربری ایمن و میزان نشست مجاز برای پی‌های سطحی واقع بر سنگ

   8-6- تعیین ظرفیت باربری و میزان نشست مجاز برای شمع‌های مدفون در سنگ (Piles socketed into rock)

خدمات حفاری در اعماق بالا

باتوجه به نیاز کارفرمایان و مشاوران مختلف در حوزه ژئوتکنیک و معادن و درخواست حفر گمانه‎های عمیق پس از بررسیهای فنی و جامع به عمل آمده ، این دفتر به سه دستگاه حفاری تمام هیدرولیک با قابلیت حفاری تا عمق 1500 متر به روش وایرلاین مجهز گردیده است.

دستگاههای حفاری فوق ضمن شنی بودن و قابلیت حرکت دارای وینچ وایرلاین 25 تن با ظرفیت 1500 متر حفاری و سرعت بالای وینچ (119 متر در دقیقه) و موتور ولوو سوپردار با 262 اسب بخار می باشد که توانایی حفاری با سایز PQ تا 600 متر و HQ تا 1000 متر و NQ تا 1500 متر داشته و در مناطق صعب‎العبور بدون جرثقیل در محدوده کارگاه جابجا خواهد شد.

لازم به ذکراست بجز دستگاه‎های تمام هیدرولیک فوق دستگاههای مکانیکی SKB و لانگیر(Longyear) دفتر نیز توانایی حفر گمانه های عمق تا عمق 300 متر را دارا می‎باشد.

 

آزمایش پرسیومتری

آزمایش پرسیومتری یکی از آزمایشهای برجا در مهندسی ژئوتکنیک می باشد که بوسیله آن می توان تخمین مناسبی از رفتار تنش-کرنش خاک بدست آورد. این آزمایش قابلیت انجام در انواع خاکها را با در نظر گرفتن ملاحظات اجرایی دارا می باشد.

نحوه انجام آزمایش با حفاری گمانه و انتقال پکر و شیلنگ‌های مربوطه به داخل گمانه و استفاده از فشار آب و گاز نیتروژن جهت انبساط بخش اندازه گیری و اعمال نیرو به صورت جانبی به خاک دیواره گمانه می باشد. پارامتر هایی چون مقاومت نهایی خاک و مدول پرسیومتری از این آزمایش بدست می اید که با توجه به آن میتوان در طراحی شالوده های سطحی و عمیق از آنها استفاده کرد.

این دفتر مجهز به 2 دستگاه پرسیومتر منارد (مدلAPAGEO ) بوده که یک از آنها مجهز به دیتالاگر (سیستم ثبت داده‌ها) بوده و قابلیت رسم منحنی تغییرات حجم به فشار جهت بررسی نقاط تنش – کرنش خاک پس از انجام آزمایش در محل را دارا می باشد.

p11                                                                                                   p22

پارامترهای قابل استخراج از نتایج حاصل از دستگاه:

1- مدول منارد (Em)

2- فشار اولیه (Po)

3- فشار خزش (Pf)

4- فشار نهایی(PL)

آزمایش CPTU

یکی از انواع آزمایشهای صحرایی که در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از مهندسین ژئوتکنیک قرار گرفته است آزمایش نفوذ مخروط(ConePenetration Test)  می باشد که به اختصار (U)CPT نامیده می‌شود.از این آزمایش می‌توان در موارد مختلف نظیر شناسایی لایه های خاک، تخمین ظرفیت باربری، نشست پی وهمچنین برآورد پتانسیل روانگرایی ماسه‌هااستفاده نمود.این آزمایش یکی از آزمایشهای کارآمد در ایران بوده که در خشکی و دریا قابل انجام می‌باشد. این آزمایش برای رس‌های نرم، سیلت‌های نرم و رسوبات ماسه‌ای نرم تا متوسط قابل استفاده می باشد.آزمایش CPTU مطابق با استاندارد ASTMD 5778 انجام می‌گردد.

از مزایای آزمایش CPTU می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- سرعت بالا و پیوستگی در تعیین پارامترهای خاک

2- تکرارپذیری و کسب داده های قابل اطمینان

3- اقتصادی بودن انجام آزمایش

4- داشتن پایه تئوری قوی برای تفسیر نتایج

5- عدم دخالت اپراتور در نتایج ارائه شده توسط دستگاه (کلیه نمودارها و دیتاهای ثبت شده)

6- مجهز به سنسور کنترل زاویه انحراف حداکثر 15 درجه

7- مجهز به نرم‌افزار اندازه‌گیری پارامترها

8- انجام آزمایش محو فشار آب منفذی testDissipation در اعماق مختلف

پارامترهای قابل اندازه گیری توسط دستگاه:

1 – ثبت گرافهای qc، fs و u2 بطور مجزا و با دقت تفکیک cm1 نفوذ در محیط Excel قابل ارائه می باشد.

2- ارائه پروفیل خاک به صورت پیوسته

3- مقدار N60 عدد SPTمعادل با CPT در عمق مورد نظر

4- مقاومت برشی زهکشی نشده (Su) خاکهایچسبنده

5- دانسیته نسبی خاک های ماسه ای (Dr)

6- زاویه اصطکاک خاک های ماسه ای (φ)

7- تنش کل و تنش موثر

8- سرعت نفوذ برحسب cm/s

آزمایش دیلانومتر (اتساع سنج)

نتـایج آزمـایش­هـای دیلاتـومتری دربررسی­های ژئوتکنیکی پی­ها، سدها، تونل­ها، مغارها و … استفاده می­شود.  با انجام این آزمایش که یک لوله منبسط شونده )پروب( برای اعمال فشار بر روی دیوارهای گمانه استفاده شده و انبساط )اتساع( به­ وجود آمده در گمانه توسط یک سنسور اندازه گیریی جابجائی در گمانه اندازه­ گیری می­شـود. محدوده گسترش تنش در آزمایش دیلاتومتر معمولا در مقایسه با محدوده تـنش ایجـاد شـده توسـط دیگـر روش­هـا ماننـد بارگذاری صفحه­ای یا آزمایش جک شعاعی کوچکتر است. ولی نتایج آن در مقایسه با نتایج یک نمونه آزمایشگاهی بدون درزه به واقعیت نزدیکتر است. این آزمایش در سنگ‌های با درزه و شکستگی کم (RQD بالا) قابل اجرا می‌باشد.

پارامتر قابل اندازه گیری:

در این آزمایش می­توان مدول تغییرشکل پذیری توده سنگ را از روابط بین فشار و اتساع محاسبه نمود.

 

آزمایش بارگذاری صفحه ای (Jaking)

در آزمـایش بارگـذاری صـفحه­ای از بارگـذاری سـطحی اسـتفاده مـی­شـود. در این آزمـایش دو ناحیـه، هرکدام با قطری بین 4/0 تا 1 متر به­ طور همزمان با اسـتفاده از جـک­هـای مسـتقر در یـک نقطـه از تونـل بارگـذاری می­شوند. تغییر شکل توده سنگ در طول گمانه ­هایی که در پشت ناحیه بارگذاری و وسـط صـفحات مربـوط حفـر شـده­، اندازه­ گیری می­شود. اثرات ناهمسانگردی را می­توان با استفاده از تغییر راستای بارگذاری در هر جهت دلخواه تعیین کـرد. بـا وجود این توصیه می­شود که بار جک­ها در صفحه­ ای عمود بر محور تونل آزمایشی اعمال شود.

 

پارامتر قابل اندازه گیری:

 در این آزمایش با استفاده از اطلاعات بدست آمده از بارگذاری افزایشی و سیکلی می­توان مدول های تغییرشکل پذیری و الاستیک توده سنگ در بارگذاری و باربرداری را محاسبه نمود. پارامترهای خزشی توده سنگ نیز از نمودارهای جاب­جایی -زمـان به­ دست می­آید.

تزریق آزمایشی سیمان

تزریق سیمان روشی برای تثبیت و اصلاح توده خاک و سنگ بوده که در آن دوغاب سیمان با فشار مرکزی کنترل شده به داخل زمین تزریق و باعث بهبود مقاومت مصالح می گردد. عملیات تزریق باعث پرشدن درزه ها ، حفرات، شکستگیها و … موجود در سنگ و خاک شده و در نتیجه عملیات تزریق افزایش مقاومت ، کاهش تغییر شکل و نفوذپذیری را در محل به دنبال دارد.

دفتر کاوشهای صحرائی از سال 1372 با در اختیار داشتن سه ست کامل تجهیزات تزریق سیمان مبادرت به انجام عملیات تزریق در پروژه های سد و راه و در مصالح سنگی و آبرفتی نموده است. عملیات تزریق آزمایشی در این دفتر به هر دو روش صعودی و نزولی و با استفاده از سینگل پکر و یا دبل پکر با ثبات دیجیتالی صورت می پذیرد.

پارامترهای ذیل در تزریق آزمایشی سیمان قابل بهره برداری می باشد:

1 – تعیین نوع و میزان تقریبی سیمان مصرفی در فاز اجرا

2- تعیین طرح اختلاط سلامت سیمان مصرفی

3 – تعیین فاصله و آرایش گمانه های تزریقی و پوشش آن از طریق محاسبه شعاع تزریق

4 – مشخص نمودن شرایط تزریق پرده و دیوار آب بند

5 – تعیین چگونگی وضعیت نفوذپذیری گمانه های تزریق

 تجهیزات تزریق که در این دفتر مورد استفاده قرار می گیرند شامل:

-مخلوط کننده ها (میکسر 1500 دور در دقیقه)

-همزن ها (میکسر 50 دور در دقیقه)

-پمپ تزریق با فشار 100 بار و دبی 1500 لیتر

-ثبات دیجیتالی و مکانیکی

-مسدود کننده های سینگل ودبل

و سایر لوازم شامل آب سنج ها ، فشارسنج ها ، فشارشکن ، شلنگ و …. می باشد.

 

خدمات مشاوره راه، فرودگاه و راه آهن

توانمندی‌های فنی در سطح شبکه

دفتر مهندسین مشاور شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با بهره‏ گیری از تجهیزات غیرمخرب ارزیابی روسازی در زمینه ارائه طرح بهسازی، تعیین علل خرابی، شاخص‌های عملکردی و وضعیت موجود روسازی در سطح شبکه و پروژه و همچنین پیاده‌سازی سیستم مدیریت نگهداری راه و فرودگاه فعالیت می ‏نماید. دفتر مهندسین ‏مشاور به پشتوانه گستردگی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در سراسر کشور، علاوه بر تجهیزات غیرمخرب، امکان بهره‏ گیری از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و صحرایی را دارد.

منظور از سطح شبکه، برداشت و تحلیل داده‌ها در مجموعه‌ای از محورها می ‏باشد. به‏ عنوان مثال می ‏توان از شبکه راه‌های یک شهر یا استان، شبکه راه‌های بزرگراهی و شریانی در کشور و یا سطوح پروازی یک یا چند فرودگاه نام برد. تحلیل سطح شبکه وضعیت کلی روسازی و بودجه مورد نیاز را برای نگهداری آن در سطح مطلوب بررسی و محاسبه می‏ نماید. مهمترین خدمات فنی دفتر مهندسین مشاور در سطح شبکه عبارت است از:
– تهیه شناسنامه محورها
– ارزیابی خصوصیات عملکردی و سازه‌ای محورها
– تفکیک محورهای دارای کفایت سازه‌ای از محورهای با ضعف سازه‌ای
– تعیین نوع عملیات نگهداری (پیشگیرانه، بهسازی و بازسازی) در شبکه راه
– قطعه‌بندی محورها بر اساس خصوصیات عملکردی و سازه‌ای
– تعیین محورهای مستعد انواع عملیات حفاظتی (فوگ سیل، چیپ‌سیل، اسلاری‌سیل، میکروسرفیسینگ و …)
– پیاده‌سازی سامانه مدیریت روسازی راه و فرودگاه‌های کشور

طرح بهسازی روسازی راه

در این بخش کفایت سازه‏ای روسازی با دستگاه FWD مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و ضخامت روکش مورد نیاز برای تحمل بارهای ناشی از ترافیک در دوره طرح روسازی محاسبه می‌شود. در طرح بهسازی راه پس از قطعه‌بندی روسازی، گزینه نهایی در هر قطعه با توجه به وضعیت سازه‌ای، ناهمواری و خرابی‌های سطحی در کنار انجام آزمایش‌های مخرب تعیین می‌گردد.

sectioning1

sectioning2

ارزیابی خرابی‌های سطحی روسازی

در این بخش خرابی‌های سطحی روسازی شامل انواع ترک ها، نشست ها، کناررفتگی‌ها، هوازگی‌ها و ناهمواری ها برداشت و شاخص PCI مطابق استاندارد ASTM-D6433 در راه و استاندارد ASTM D5340 در فرودگاه تعیین می‌گردد که در محاسبه این شاخص از آخرین نسخه نرم‌افزار PAVER استفاده می‌شود. در این نرم‌افزار علاوه بر محاسبه شاخص PCI درصد خرابی‌های روسازی ناشی از بارگذاری، شرایط آب و هوایی و کیفیت ساخت و اجرای تعیین می‌شود. دفتر مهندسین مشاور آزمایشگاه بر اساس اهمیت پروژه از روش چشمی یا مکانیزه برای مطالعه خرابی‌های سطحی روسازی استفاده می‌نماید. در روش چشمی مطابق استانداردهای مذکور پس از قطعه‌بندی، خرابی‌های سطحی در واحدهای نمونه انتخابی برداشت و شاخص PCI محاسبه می‌گردد.

pci01

pci2

در روش مکانیزه از دستگاه اسکنر سطح جاده استفاده می‌شود که در آن خرابی‌های روسازی با سنسور LCMS بصورت پیوسته و با سرعت تا 100 کیلومتر بر ساعت اسکن می‌گردد. این دستگاه پروفیل‌هایی سه بعدی از سطح روسازی با رزولوشن طولی 5 میلیمتر، رزولوشن عرضی 1 میلیمتر و رزولوشن ارتفاعی 5/0 میلیمتر تولید می‌نماید.

scanner1

مزایای برداشت مکانیزه خرابی‌های سطحی عبارتست از:
• برداشت پیوسته خرابی‌های سطحی به جای واحدهای نمونه انتخابی
• تعیین شدت خرابی‌ها بصورت مکانیزه به جای قضاوت کارشناسی
• امکان قطعه‌بندی روسازی بر اساس هر یک از انواع خرابی‌ها بعد از برداشت داده‌ها
• تعیین دقیق حجم عملیات نگهداری روسازی (طول درزگیری و مساحت لکه‌گیری و تراش آسفالت)
• امکان برداشت همزمان خرابی‌های سطحی و شاخص ناهمواری (IRI)
• امکان تعیین شاخص خرابی‌ها (شاخص ترکهای خستگی، شاخص ترکهای طولی و …) به جای تعیین عدد PCI

scanner2

proval1

تعیین ضخامت و عمق لایه‌های روسازی با دستگاه GPR

با استفاده از دستگاه GPR می‌توان به‏صورت غیرمخرب پروفیل ضخامت لایه‌های روسازی شامل آسفالت و مجموع اساس و زیراساس را تعیین نمود. همچنین با بررسی داده‌های دستگاه GPR می‌توان عمق روسازی را از نظر میزان رطوبت در لایه‌های اساس و زیراساس و وجود تاسیسات زیرزمینی مانند لوله‌ها و کابل‌ها مورد بررسی قرار داد.

gpr1

تخمین CBR لایه‌های دانه‌ای روسازی با استفاده از دستگاه DCP

دستگاه DCP بهترین عملکرد را در بستر روسازی و راه‌های روستایی دارد. با استفاده از این دستگاه در هر نقطه از روسازی پس از مغزه‌گیری از لایه آسفالتی می‌توان CBR لایه‌های دانه‌ای را برآورد نمود. به‏ علاوه با بررسی تغییرات نرخ نفوذ دستگاه در عمق روسازی، ضخامت لایه‌های دارای مقاومت یکسان را نیز می‏ توان تعیین کرد.

cbr1

کنترل‏ کیفیت بستر و لایه‌های خاکی اجرا شده با دستگاه LWD

دستگاه LWD مدول برجهندگی بستر اجرا شده، اساس و زیراساس را (جهت استفاده در طرح روسازی AASHTO) تعیین نموده و با مقایسه مقادیر به دست آمده در نقاط مختلف محور راه، کیفیت اجرای بستر (تراکم و تثبیت) نیز مشخص می‌گردد. با انجام آزمایش روی بستر متراکم ‏شده می‌توان به‏طور مستقیم از مدول برجهندگی در طرح روسازی استفاده نمود و یا نتایج را با مقادیر طرح اولیه مقایسه و در صورت لزوم، اصلاح طرح یا افزایش مقاومت بستر را در دستور کار قرار داد.

lwd3

lwd4

تعیین ناهمواری روسازی در قالب شاخص IRI

وضعیت ناهمواری روسازی تاثیر زیادی در کیفیت سواری‌دهی راه دارد. با استفاده از دستگاه RSP مقدار ناهمواری روسازی در امتداد چرخ چپ و راست در قالب شاخص IRI و RN محاسبه می‌شود. از این شاخص می‌توان برای تحویل راه‌های جدیدالاحداث و یا روکش شده استفاده‏ نمود. جداول ذیل مربوط به حدود شاخص IRI به منظور تحویل موقت و قطعی راه‌های کشور می‌باشد که در شورایعالی فنی امور زیربنایی حمل و نقل تدوین و توسط مقام عالی وزارت در تاریخ 9/6/95 (ابلاغ شماره 02/100/27245) ابلاغ شده است.

iri1

iri0012

تعیین دِوِر در قوس های افقی راه با استفاده از دستگاه RSP

به کمک دستگاه RSP و یا اسکنر سطح جاده مقدار شیبهای طولی و عرضی راه، بافت درشت روسازی و همچنین شعاع قوس و میزان دِوِر (Superelevation) در قوس‌های افقی تعیین می‌شود. از آنجا که در دوره‌های تعمیر و نگهداری، به‏خصوص انجام روکش آسفالتی ممکن است به حفظ دور روسازی در قوسها توجه نگردد، لذا اندازه‌گیری میزان دِوِر به‏ عنوان پارامتر مهم در تامین ایمنی وسایل نقلیه به‏ خصوص در راه‌های اصلی از اهمیت بالایی برخوردار است.

بررسی اصطکاک رویه راه

با استفاده از دستگاه RSP و یا اسکنر سطح جاده می‌توان مقدار بافت درشت روسازی را برحسب میکرون اندازه‌گیری نمود که نقش مهمی در میزان اصطکاک روسازی در سرعت‏های بالا و همچنین زهکشی آب در زیر چرخ وسیله نقلیه دارد. دستگاه RSP بافت درشت پروفیل روسازی را در مسیر چرخ راست وسیله نقلیه و دستگاه اسکنر این شاخص را در تمام عرض راه اندازه‌گیری می‏ نماید.

mtd1

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آزمایشات جامع مکانیک خاک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: فروشگاه عمران رنتر
 • فروشنده: omranrenter
 • 4.50 4.50 امتیاز از 2 دیدگاه