جداول تبدیل واحدها

تومان

ضریب ها و جدول های واحدها و مقیاس ها

مقایسه

توضیحات

جداول تبدیل واحدها

ضریب ها و جدول های واحدها و مقیاس ها

دانلود جدول تبدیل واحدها و مقیاسهای اندازه گیری برمبنای استانداردها و سیستمهای واحد.

تبدیل یکاهای اندازه‌گیری یا تبدیل واحدهای اندازه‌گیری به تبدیل یکاهایی که کمیت یکسان دارند گفته می‌شود.

جدول تبدیل واحد کمیت‌های مختلف، شامل تبدیل واحد فشار، تبدیل واحد زمان، تبدیل واحد زاویه، تبدیل واحد حجم، تبدیل واحد طول، تبدیل واحد دما، تبدیل واحد مساحت، تبدیل واحد سرعت و تبدیل واحد جرم را برای نمونه ارائه می‌کنیم.

تبدیل واحد زمان

واحد SI زمان ثانیه (S) است. در جدول زیر نیز، واحدهای مختلف زمان برحسب ثانیه آورده شده است.

واحد مبداءنمادبرحسب ثانیه
نانوثانیهns۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱
میلی‌ثانیهms۰٫۰۰۱
ثانیهs۱
ثانیه (نجومی)s۰٫۹۹۷۲۶۹۵۶
دقیقهmin۶۰
دقیقه (نجومی)min۵۹٫۸۳۶۱۷۳۶۱‍‍‍
ساعتh۳۶۰۰
ساعت (نجومی)h۳۵۹۰٫۱۷۰۴۱۷
روزd۸۶۴۰۰
روز (نجومی)d۸۶۱۶۴٫۰۹
هفتهwk۶۰۴۸۰۰
ماهmo۲۶۲۸۰۰۰
سالyr۳۱,۵۳۶,۰۰۰
سال (نجومی)yr۳۱,۴۴۹,۸۹۲٫۳
دههdec۳۱۵,۳۶۰,۰۰۰
سدهc۳,۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰
هزارهmillennium۳۱,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰

تبدیل واحد طول

واحد SI طول متر (m) است. جدول زیر تبدیل واحد طول را نشان می‌دهد.

مایل (mi)یارد (yd)فوت (ft)اینچ (in)کیلومتر (km)متر (m)سانتی‌متر (cm)میلی‌متر (mm)
۱۰ × ۶٫۲۱۰٫۰۰۱۱۰٫۰۰۳۳۰٫۰۳۹۳۷۰٫۰۰۰۰۰۱۰٫۰۰۱۰٫۱۱= ۱ میلی‌متر
۰٫۰۰۰۰۰۶۲۱۰٫۰۱۱۰٫۰۳۳۰٫۳۹۳۷۰٫۰۰۰۰۱۰٫۰۱۱۱۰= ۱ سانتی‌متر
۰٫۰۰۰۶۲۱۱٫۱۳٫۳۳۹٫۳۷۰٫۰۰۱۱۱۰۰۱۰۰۰= ۱ متر
۰٫۶۲۱۴۱۰۹۳٫۶۱۳۲۸۰٫۸۴۳۹۳۷۰٫۱۱۱۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰= ۱ کیلومتر
۰٫۰۰۰۰۱۵۸۰٫۰۲۷۸۰٫۰۸۳۳۱۰٫۰۰۰۰۲۵۴۰٫۰۲۵۴۲٫۵۴۲۵٫۴= ۱ اینچ
۰٫۰۰۰۱۹۰٫۳۳۱۱۲۰٫۰۰۰۳۰۴۸۰٫۳۰۴۸۳۰٫۴۸۳۰۴٫۸= ۱ فوت
۰٫۰۰۰۵۷۱۳۳۶۰٫۰۰۹۱۴۴۰٫۹۱۴۴۹۱٫۴۴۹۱۴٫۴= ۱ یارد
۱۱۷۶۰۵۲۸۰۶۳۳۶۰۱٫۶۰۹۳۴۴۱۶۰۹٫۳۴۴۱۶۰۹۳۴٫۴۱۶۰۹۳۴۴= ۱ مایل

تبدیل واحد سرعت

واحد SI سرعت، متر بر ثانیه (m/s) است. جدول زیر، واحدهای رایج سرعت را نشان می‌دهد.

نام واحد رابطه با واحد SI
کیلومتر بر ساعت (km/h)0٫27777778 متر بر ثانیه
مایل بر ساعت (mph)۲۶٫۸۲ متر بر ثانیه

تبدیل واحد حجم

واحد استاندارد حجم در دستگاه بین‌المللی یکاها یا SI، متر مکعب (m3) است. با استفاده از جدول زیر می‌توان واحدهای رایج و استاندارد حجم را به یکدیگر تبدیل کرد.

کاربردلیترمتر مکعبواحد اندازه‌گیری
واحد پایه SI= 1000= ۱۱ متر مکعب
نفت= 158٫987294928= 0٫158987294928۱ بشکه
= 28٫316864592= 0٫028316846592۱ فوت مکعب
= 1= 0٫001۱ دسی‌متر مکعب
= 1= 0٫001۱ لیتر
= 3٫785411784= 0٫003785411784۱ گالن (آمریکایی)
= 0٫473176473= 0٫000473176473۱ پاینت (آمریکایی)
= 0٫016387064= 0٫000016387064۱ اینچ مکعب
= 0٫001= 0٫000001۱ سانتی‌متر مکعب (سی‌سی)

تبدیل واحد جرم

واحد SI جرم کیلوگرم (kg) است. با استفاده از جدول زیر می‌توان واحدهای رایج و استاندارد جرم را به یکدیگر تبدیل کرد.

نام واحد رابطه با واحد SI
گرم (Gram)۰٫۰۰۱ کیلوگرم
اسلاگ (Slug)۱۴٫۵۹ کیلوگرم
اونس (Oz)۰٫۰۲۸۳ کیلوگرم
پوند (Pound)۰٫۴۵۳۶ کیلوگرم
تن (Tonne)۱۰۰۰ کیلوگرم

واحد های اندازه گیری در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت هستند و شما برای محاسبه می بایست یا همه آنها را بشناسید
و یا از ابزای برای تبدیل واحد های متنوع استفاده کنید.در ادامه نحوه تبدیل واحدهای مختلف به یکدیگر و همچنین جداول مربوطه ارائه می گردد.

دما دارای دو واحد کاربردی سلسیوس یا سانتی گراد و فارنهایت است.
– هر درجه ی سانتی گراد(سلسیوس) برابر با 33.8 درجه فارنهایت »
– هر درجه فارنهایت برابر منفی 17.22 درجه سانتی گراد(سلسیوس) است »
یک مثال: دمای طبیعی بدن 37 درجه سلسیوس یا 98.6 درجه فارنهایت است.
* طول (Length)
واحدهای کاربردی طول عبارتند از متر ، پا ، اینچ و مایل که یکای طول در سیستم SI متر است، از پا بیشتر برای ارتفاع از سطح زمین استفاده می شود،

اینج هم که در اندازه گیری صفحات تلویزیون و مانیتور رایج است

و مایل در بسیاری از کشورها به جای کیلومتر استفاده می شود(مثلا فاصله ی بین دو شهر و …).واحد دیگری به نام یارد (Yard) نیز برای مسافت به کار می رود که تقریبا برابر متر است.
– هر اینچ برابر 2.54 سانتی متر است » 1inches= 2.54 centimeter
– هر فوت(پا) برابر 30.5 سانتی متر است » 1feet = 30.5 centimeter
– هر مایل برابر 1.6 کیلومتر است » 1mile = 1.6 kilometer
– هر یارد برابر 91.44 سانتی متر است » 1Yard = 91.44centimeter
چند مثال: وقتی هواپیمایی در ارتفاع 2500 پایی حرکت می کند ارتفاع آن تقریبا معادل 762 متر است.
اگر فاصله ی بین دو شهر 300 مایل باشد فاصله آن دو شهر تقریبا معادل 483 کیلومتر است.
قطر یک تلویزیون 21 اینچی تقریبا معادل 53.5 سانتی متر(حدود نیم متر) است.
* وزن (Weight)
وزن نیز دارای واحدهای متفاوتی است از جمله کیلوگرم و گرم، اونس(Ounce)، پوند(Pound)، تن(Tonne) و … است.

البته واحدهایی مثل سیر و مثقال نیز در کشورمان وجود دارد که برای مواد ارزشمند مثل زعفران، طلا و… کاربرد دارد. گرم و کیلوگرم رایج ترین واحدهای اندازه گیری اند، اونس بیشتر در مورد وزن طلا(در جهان) به کار می رود.
– هر مثقال برابر 4.7 گرم است » 1 مثقال=4.7 گرم
-هر سیر برابر 75 گرم است » 1 سیر=75 گرم
– هر اونس برابر 28.35 گرم است » 1ounce = 28.35grams
– هر پوند برابر 453.56 گرم است » 1pound = 453.56grams
– هر تن برابر 1000 کیلوگرم است » 1tonne = 1000Kilograms
چند مثال: وقتی گفته می شود هر اونس طلا در بازار جهانی به فلان قیمت فروش رفت یعنی هر 28.35 گرم طلا.
وقتی گفته می شود یک ماشین 12 تن وزن دارد یعنی وزن آن معادل 12000 کیلوگرم است.
اگر شما به بازار بروید و 2 مثقال زعفران خریداری کنید وزن زعفران معادل 9.4 گرم است.
اگر شما 2 سیر دارچین(یک ماده گیاهی) خریداری کنید وزن دارچین معادل 150 گرم است.
* حجم(Volume)
برای حجم واحد هایی از جمله گالن(بشکه)، لیتر، سی سی ، سانتی متر مکعب و… به کار می رود. حتما شنیده اید که گالن بیشتر برای خرید و فروش نفت در بازار جهانی به کار می رود، لیتر کاربردهای زیادی دارد و از جمله ی آن در مورد بنزین و … است.
هر بشکه نفت خام معادل صد و پنجاه و نه لیتر یا دقیق تر 99/158 لیتر است.
هر گالون 3.78 (تقریبا 4 ) لیتر است.
دو نوع واحد بشکه داریم یکی آمریکایی (US Gallons) و دیگری انگلیسی(UK
Gallons) آنچه که در بالا گفته شد گالن آمریکایی است که رواج بیشتری
دارد.( هر گالن انگلیسی معادل 4.55 لیتر است.)
– هر لیتر معادل 1000 سانتی متر مکعب است » 1Litre = 100 Cm3
– سی سی ، میلی لیتر و سانتی متر مکعب معادل هم هستند » CC = Mililiter = Cm3
چند مثال: وقتی گفته می شود هر بشکه نفت خام دریای شمال در بازار جهانی فلان قدر دلار به فروش رفت منظور همان 3.78 (تقریبا 4 ) لیتر است.
روی بطری نوشابه ی یک نفره نوشته شده 250 سی سی می توانیم بگوییم 250 میلی لیتر یا 250 سانتی متر مکعب.
* سرعت (Speed)
برای سرعت واحد های متفاوتی وجود دارد که رایج ترین آن کیلومتر بر ساعت(Km/h) است، در فیزیک از یکای دیگری بیشتر استفاده می شود

که متر بر ثانیه است(m/s) که واحد بین المللی SI نیز هست و یکای دیگری که در کشورهای اروپایی و آمریکا رایج است مایل بر ساعت است.
– هر مایل بر ساعت معادل 1.6 کیلومتر بر ساعت است » 1Mile/Hour = 1.6Kilometer/Hour
– هر متر بر ثانیه معادل 3.6 کیلومتر بر ساعت است » 1Meter/Second = 3.6Kilometer/Hour
یک مثال: وقتی گفته می شود اتومبیلی با سرعت 100 مایل بر ساعت در حرکت است سرعت آن معادل 160 کیلومتر بر ساعت است.
* قدرت (Power)
برای قدرت دو واحد کاربردی داریم یکی کیلو وات(Kilowatt) و دیگری اسب بخار(Horsepower) که اسب بخار بیشتر در مورد قدرت موتور اتوموبیل به کار می رود.
– هر اسب بخار معادل 0.735 کیلووات است » 1Horsepower = 0.735Kilowatts
یک مثال: وقتی گفته می شود قدرت موتور فلان اتوموبیل 3000 اسب بخار است قدرت آن معادل 2206.5 کیلووات است.

طول

طول
نام یکانشانتوضیحاتمعادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
آنگسترومÅ≡ ۱×۱۰−۱۰ m≡ 0.1 nm
واحد نجومیAU≡ ۱۴۹۵۹۷۸۷۰۷۰۰ m ≈ Distance from Earth to Sun≡ ۱۴۹۵۹۷۸۷۰۷۰۰ m
واحدهای انگلیسی (H)= ⅓ اینچ (see note above about rounding)≈ 8.4۶‎×۱۰−۳ m
bohr, atomic unit of lengtha0≡ شعاع بور of hydrogen≈ ۵٫۲۹۱۷۷۲۰۸۵۹×۱۰−۱۱ ± ۳٫۶×۱۰−۲۰ m
cable length (ایمپریال)≡ 608 پا (یکا)≈ 185.3184 m
cable length (International)≡ 1/10 مایل دریایی≡ 185.2 m
cable length (US)≡ 720 پا (یکا)= 219.456 m
زنجیر (یکا) (Gunter’s; Surveyor’s)ch≡ 66 پا (یکا)(US) ≡ 4 rods≈ ۲۰٫۱۱۶۸۴ m
ارش (یکا) (H)≡ Distance from fingers to elbow ≈ 18 in≈ 0.5 m
ell (H)ell≡ 45 in  (In England usually)= 1.143 m
فاتومfm≡ 6 ft= 1.8288 m
فمتومترfm≡ ۱×۱۰−۱۵ m≡ ۱×۱۰−۱۵ m
finger≡ 7/8 in۰٫۰۲۲۲۲۵ m
finger (cloth)≡ 4½ in= 0.1143 m
پا (یکا) (Benoît) (H)ft (Ben)≈ ۰٫۳۰۴۷۹۹۷۳۵ m
پا (Cape) (H)Legally defined as 1.033 English feet in 1859≈ ۰٫۳۱۴۸۵۸ m
پا (Clarke’s) (H)ft (Cla)≈ ۰٫۳۰۴۷۹۷۲۶۵۴ m
پا (Indian) (H)ft Ind≈ ۰٫۳۰۴۷۹۹۵۱۴ m
پا (International)ft≡ 0.3048 m ≡ 1/3 yd ≡ 12 inches≡ 0.3048 m
پا (Sear’s) (H)ft (Sear)≈ ۰٫۳۰۴۷۹۹۴۷ m
پا (US Survey)ft (US)≡ 12003937 m≈ ۰٫۳۰۴۸۰۰۶۱۰ m
french; charriereF≡ ۱3 mm= 0.۳ ‎×۱۰−۳ m
فرلانگfur≡ 10 chains = 660 ft = 220 yd= 201.168 m
hand≡ 4 in≡ 0.1016 m
اینچ (International)in≡ 2.54 cm ≡ 1/36 yd ≡ 1/12 ft≡ .0254 m
league (land)lea≡ 3 US Statute miles= ۴۸۲۸٫۰۳۲ m
نور-ثانیه≡ 24 light-hours≡ ۲٫۵۹۰۲۰۶۸۳۷۱۲×۱۰۱۳ m
نور-ثانیه≡ 60 light-minutes≡ ۱٫۰۷۹۲۵۲۸۴۸۸×۱۰۱۲ m
نور-ثانیه≡ 60 light-seconds≡ ۱٫۷۹۸۷۵۴۷۴۸×۱۰۱۰ m
نور-ثانیه≡ Distance light travels in one ثانیه in vacuum≡ ۲۹۹۷۹۲۴۵۸ m
سال نوریly≡ Distance light travels in vacuum in 365.25 days۹٫۴۶۰۷۳۰۴۷۲۵۸۰۸×۱۰۱۵ m
lineln≡ 1/12 in= ۰٫۰۰۲۱۱۶ m
link (Gunter’s; Surveyor’s)lnk≡ 1/100 ch ≡ 0.66 ft ≡ 7.92in۰٫۲۰۱۱۶۸ m
link (Ramsden’s; Engineer’s)lnk≡ 1 ft= 0.3048 m
متر (یکای اصلی اس‌آی)m≡ Distance light travels in ۱۲۹۹۷۹۲۴۵۸ of a ثانیه in vacuum.
≈ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰ of the distance from equator to pole.
≡ 1 m
mickey≡ ۱200 in۱٫۲۷×۱۰−۴ m
میکرونµ≡ ۱×۱۰−۶ m
mil; ثو (طول)mil≡ ۱×۱۰−۳ in≡ ۲٫۵۴×۱۰−۵ m
mil (Sweden and Norway)mil≡ 10 km= ۱۰۰۰۰ m
mile (geographical) (H)≡ ۶۰۸۲ ft= ۱۸۵۳٫۷۹۳۶ m
مایل (international)mi≡ 80 chains ≡ ۵۲۸۰ ft ≡ ۱۷۶۰ yd≡ ۱۶۰۹٫۳۴۴ m
مایل (tactical or data)≡ ۶۰۰۰ ft≡ ۱۸۲۸٫۸ m
mile (telegraph) (H)mi≡ ۶۰۸۷ ft= ۱۸۵۵٫۳۱۷۶ m
mile (US Survey)mi≡ ۵۲۸۰ US Survey feet ≡ (۵۲۸۰ × ۱۲۰۰۳۹۳۷) m≈ ۱۶۰۹٫۳۴۷۲۱۹ m
nail (cloth)≡ 2¼ in0.057 15 m
nanometernm≡ ۱×۱۰−۹ m≡ ۱×۱۰−۹ m
nautical leagueNL; nl≡ 3 nmi5556 m
nautical mile (Admiralty)NM (Adm); nmi (Adm)6080 ft1853.184 m
مایل دریایی (international)NM; nmi≡ 1852 m≡ 1852 m
nautical mile (US pre 1954)≡ 1853.248 m≡ 1853.248 m
pace≡ 2.5 ft= 0.762 m
palm≡ 3 in= 0.0762 m
پارسکpcDistance of star with parallax shift of one arc second from a base of one astronomical unit≈ 3.085 677 82‎×۱۰۱۶ ± 6‎×۱۰۶ m
pica≡ 12 pointsDependent on point measures.
پوینت (American, English)pt≡ 1/72.272 اینچ≈ 0.000 351 450 m
point (Didot; European)pt≡ 1/12 × 1/72 of پا (یکا);

After 1878:
≡ 5/133 cm

≈ 0.000 375 97 m;

After 1878:
≈ 0.000 375 939 85 m

point (پست‌اسکریپت)pt≡ 1/72 اینچ0.000 352 ۷ m
point (تک)pt≡ 1/72.27 اینچ0.00۰ ۳۵۱ ۴۵۹۸ m
quarter≡ ¼ yd= 0.2286 m
rod; pole; perch (H)rd≡ 16½ ft= 5.0292 m
rope (H)rope≡ 20 ft= 6.096 m
span (H)≡ 9 in= 0.2286 m
spat≡ 1‎×۱۰۱۲ m
stick (H)≡ 2 in= 0.0508 m
stigma; bicron (پیکومتر)pm≡ 1‎×۱۰−۱۲ m
twiptwp≡ 1/1440 in= 1.763۸‎×۱۰−۵ m
x unit; siegbahnxu≈ 1.0021‎×۱۰−۱۳ m
یارد (یکا) (International)yd≡ 0.9144 m  ≡ 3 ft ≡ 36 in≡ 0.9144 m

مساحت

Area
نام یکانشانتوضیحاتمعادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
جریب (international)ac≡ 1 ch × 10 ch = 4840 sq yd≡ 4 046.856 4224 m2
جریب (U. S. survey)ac≡ 10 sq ch = 4840 sq yd, also 43560 sq ft.≈ 4 046.873 m2
هکتارa≡ 100 m2= 100 m2
barnb≡ 10−28 m2= 10−28 m2
barony≡ 4000 ac≈ 1.618 742‎×۱۰۷ m2
boardbd≡ 1 in × 1 ft7.741 92‎×۱۰−۳ m2
boiler horsepower equivalent direct radiationbhp EDR≡ (1 ft2) (1 bhp) / (240 BTUIT/h)≈ 12.958 174 m2
circular اینچcirc in≡ π/4 sq in≈ 5.067 075‎×۱۰−۴ m2
circular mil; circular thoucirc mil≡ π/4 mil2≈ 5.067 075‎×۱۰−۱۰ m2
cord≡ 192 bd1.486 448 64 m2
dunam≡ 1 000 m21 000 m2
guntha≡ 121 sq yd≈ 101.17 m2
هکتارha≡ 10 000 m2≡ 10 000 m2
hide≈ 120 ac (variable)≈ 5‎×۱۰۵ m2
roodro≡ ¼ ac1 011.714 1056 m2
section≡ 1 mi × 1 mi2.589 988 110 336‎×۱۰۶ m2
shed≡ 10−52 m2= 10−52 m2
square (roofing)≡ 10 ft × 10 ft9.290 304 m2
square chain (international)sq ch≡ 66 ft × 66 ft = 1/10 ac≡ 404.685 642 24 m2
square chain (US Survey)sq ch≡ 66 ft(US) × 66 ft(US) = 1/10 ac≈ 404.687 3 m2
square footsq ft≡ 1 ft × 1 ft≡ 9.290 304‎×۱۰−۲ m2
square پا (یکا) (US Survey)sq ft≡ 1 ft (US) × 1 ft (US)≈ 9.290 341 161 327 49‎×۱۰−۲ m2
اینچ مربعsq in≡ 1 in × 1 in≡ 6.4516‎×۱۰−۴ m2
کیلومتر مربعkm2≡ 1 km × 1 km= 106 m2
square link (Gunter’s)(International)sq lnk≡ 1 lnk × 1 lnk ≡ 0.66 ft × 0.66 ft4.046 856 4224‎×۱۰−۲ m2
square link (Gunter’s)(US Survey)sq lnk≡ 1 lnk × 1 lnk ≡ 0.66 ft(US) × 0.66 ft(US)≈ 4.046 872‎×۱۰−۲ m2
square link (Ramsden’s)sq lnk≡ 1 lnk × 1 lnk ≡ 1 ft × 1 ft0.09290304 m2
متر مربع (یکای اس‌آی)m2≡ 1 متر × 1 m= 1 m2
square mil; square thousq mil≡ 1 mil × 1 mil= 6.4516‎×۱۰−۱۰ m2
square مایلsq mi≡ 1 mi × 1 mi2.589 988 110 336‎×۱۰۶ m2
square مایل (US Survey)sq mi≡ 1 mi (US) × 1 mi (US)≈ 2.589 998 47‎×۱۰۶ m2
square rod/pole/perchsq rd≡ 1 rd × 1 rd25.292 852 64 m2
یارد مربع (International)sq yd≡ 1 yd × 1 yd≡ 0.836 127 36 m2
stremma≡ 1 000 m21 000 m2
township≡ 36 sq mi (US)≈ 9.323 994‎×۱۰۷ m2
yardland≈ 30 ac≈ 1.2‎×۱۰۵ m2

حجم

حجم
نام یکانشانتوضیحاتمعادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
acre-footac ft≡ 1 ac x 1 ft = 43 560 ft31 233.481 837 547 52 m3
acre-inch≡ 1 ac × 1 in102.790 153 128 96 m3
بشکه (یکا) (ایمپریال)bl (imp)≡ 36 gal (imp)0.163 659 24 m3
barrel (petroleum)bl; bbl≡ 42 gal (US)0.158 987 294 928 m3
barrel (US dry)bl (US)≡ 105 qt (US) = 105/32 bu (US lvl)0.115 628 198 985 075 m3
barrel (US fluid)fl bl (US)≡ 31½ gal (US)0.119 240 471 196 m3
board-footfbm≡ 144 cu in≡ 2.359 737 216‎×۱۰−۳ m3
bucket (ایمپریال)bkt≡ 4 gal (imp)0.018 184 36 m3
بوشل (ایمپریال)bu (imp)≡ 8 gal (imp)0.036 368 72 m3
bushel (US dry heaped)bu (US)≡ 1 ¼ bu (US lvl)0.044 048 837 7086 m3
bushel (US dry level)bu (US lvl)≡ 2 150.42 cu in0.035 239 070 166 88 m3
butt, pipe≡ 126 gal (wine)0.476 961 884 784 m3
coomb≡ 4 bu (imp)0.145 474 88 m3
cord (firewood)≡ 8 ft × 4 ft × 4 ft3.624 556 363 776 m3
cord-foot≡ 16 cu ft0.453 069 545 472 m3
cubic فاتومcu fm≡ 1 fm × 1 fm × 1 fm6.116 438 863 872 m3
فوت مکعبcu ft≡ 1 ft × 1 ft × 1 ft≡ 0.028 316 846 592 m3
cubic اینچcu in≡ 1 in × 1 in × 1 in≡ 16.387 064‎×۱۰−۶ m3
متر مکعب (یکای اس‌آی)m3≡ 1 m × 1 m × 1 m≡ 1 m3
cubic مایلcu mi≡ 1 mi × 1 mi × 1 mi≡ 4 168 181 825.440 579 584 m3
cubic یارد (یکا)cu yd≡ 27 cu ft≡ 0.764 554 857 984 m3
پیمانه (واحد) (breakfast)≡ 10 fl oz (imp)284.130 625‎×۱۰−۶ m3
cup (Canadian)c (CA)≡ 8 fl oz (imp)= 227.3045‎×۱۰−۶ m3
cup (metric)c≡ 250.0‎×۱۰−۶ m3= 250.0‎×۱۰−۶ m3
cup (US customary)c (US)≡ 8 US fl oz ≡ 1/16 gal (US)236.588 2365‎×۱۰−۶ m3
cup (US food nutrition labeling)c (US)≡ 240 mL۲٫۴×۱۰−۴ m۳
dash (ایمپریال)≡ 1/384 gi (imp) = ½ pinch (imp)369.961 751 302 08 ۳‎×۱۰−۹ m3
dash (US)≡ 1/96 US fl oz = ½ US pinch308.057 599 609 375‎×۱۰−۹ m3
قاشق دسرخوری (ایمپریال)≡ 1/12 gi (imp)11.838 776 041۶‎×۱۰−۶ m3
drop (ایمپریال)gtt≡ 1/288 fl oz (imp)98.656 467 013 ۸‎×۱۰−۹ m3
drop (ایمپریال) (alt)gtt≡ 1/1 824 gi (imp)≈ 77.886 684‎×۱۰−۹ m3
drop (medical)≡ 0.9964/12 ml= 83.0۳‎×۱۰−۹ m3
drop (medical)≡ 1/12 ml= 83.۳‎×۱۰−۹ m3
drop (metric)≡ 1/20 mL= 50.0‎×۱۰−۹ m3
drop (US)gtt≡ 1/360 US fl oz82.148 693 2291۶‎×۱۰−۹ m3
drop (US) (alt)gtt≡ 1/456 US fl oz≈ 64.854 231 496 71‎×۱۰−۹ m3
drop (US) (alt)gtt≡ 1/576 US fl oz≈ 51.342 933 268 23‎×۱۰−۹ m3
fifth≡ 1/5 US gal757.082 3568‎×۱۰−۶ m3
firkin≡ 9 gal (US)0.034 068 706 056 m3
fluid drachm (ایمپریال)fl dr≡ ⅛ fl oz (imp)3.551 632 8125‎×۱۰−۶ m3
fluid dram (US); US fluidramfl dr≡ ⅛ US fl oz3.696 691 195 3125‎×۱۰−۶ m3
fluid scruple (ایمپریال)fl s≡ 1/24 fl oz (imp)1.183 877 6041۶‎×۱۰−۶ m3
گالون (beer)beer gal≡ 282 cu in4.621 152 048‎×۱۰−۳ m3
gallon (ایمپریال)gal (imp)≡ 4.546  09 L≡ 4.546 09‎×۱۰−۳ m3
gallon (US dry)gal (US)≡ ⅛ bu (US lvl)4.404 883 770 86‎×۱۰−۳ m3
gallon (US fluid; Wine)gal (US)≡ 231 cu in≡ 3.785 411 784‎×۱۰−۳ m3
آب‌شش (ایمپریال); Noggingi (imp); nog≡ 5 fl oz (imp)142.065 3125‎×۱۰−۶ m3
gill (US)gi (US)≡ 4 US fl oz118.294 118 25‎×۱۰−۶ m3
hogshead (ایمپریال)hhd (imp)≡ 2 bl (imp)0.327 318 48 m3
hogshead (US)hhd (US)≡ 2 fl bl (US)0.238 480 942 392 m3
jigger (bartending)≡ 1½ US fl oz≈ 44.36‎×۱۰−۶ m3
kilderkin≡ 18 gal (imp)0.081 829 62 m3
لاندا (حرف)λ≡ 1 mm3= 1‎×۱۰−۹ m3
last≡ 80 bu (imp)2.909 4976 m3
لیترL≡ 1 dm3≡ 0.001 m3
load≡ 50 cu ft1.415 842 3296 m3
minim (ایمپریال)min≡ 1/480 fl oz (imp) = 1/60 fl dr (imp)59.193 880 208 ۳‎×۱۰−۹ m3
minim (US)min≡ 1/480 US fl oz = 1/60 US fl dr61.611 519 921 875‎×۱۰−۹ m3
ounce (fluid imperial)fl oz (imp)≡ 1/160 gal (imp)≡ 28.413 0625‎×۱۰−۶ m3
ounce (fluid US customary)US fl oz≡ 1/128 gal (US)≡ 29.573 529 5625‎×۱۰−۶ m3
ounce (fluid US food nutrition labeling)US fl oz≡ 30 mL≡ ۳×۱۰−۵ m۳
peck (ایمپریال)pk≡ 2 gal (imp)9.092 18‎×۱۰−۳ m3
peck (US dry)pk≡ ¼ US lvl bu8.809 767 541 72‎×۱۰−۳ m3
perchper≡ 16½ ft × 1½ ft × 1 ft0.700 841 953 152 m3
pinch (ایمپریال)≡ 1/192 gi (imp) = ⅛ tsp (imp)739.923 502 6041۶‎×۱۰−۹ m3
pinch (US)≡ 1/48 US fl oz = ⅛ US tsp616.115 199 218 75‎×۱۰−۹ m3
pint (ایمپریال)pt (imp)≡ ⅛ gal (imp)568.261 25‎×۱۰−۶ m3
pint (US dry)pt (US dry)≡ 1/64 bu (US lvl) ≡ ⅛ gal (US dry)550.610 471 3575‎×۱۰−۶ m3
pint (US fluid)pt (US fl)≡ ⅛ gal (US)473.176 473‎×۱۰−۶ m3
pony≡ 3/4 US fl oz22.180 147 171 875‎×۱۰−۶ m3
pottle; quartern≡ ½ gal (imp) = 80 fl oz (imp)2.273 045‎×۱۰−۳ m3
quart (ایمپریال)qt (imp)≡ ¼ gal (imp)1.136 5225‎×۱۰−۳ m3
quart (US dry)qt (US)≡ 1/32 bu (US lvl) = ¼ gal (US dry)1.101 220 942 715‎×۱۰−۳ m3
quart (US fluid)qt (US)≡ ¼ gal (US fl)946.352 946‎×۱۰−۶ m3
quarter; pail≡ 8 bu (imp)0.290 949 76 m3
register ton≡ 100 cu ft2.831 684 6592 m3
sack (ایمپریال); bag≡ 3 bu (imp)0.109 106 16 m3
sack (US)≡ 3 bu (US lvl)0.105 717 210 500 64 m3
seam≡ 8 bu (US lvl)0.281 912 561 335 04 m3
shot≡ 1 US fl oz≈ 29.57‎×۱۰−۶ m3
strike (ایمپریال)≡ 2 bu (imp)0.072 737 44 m3
strike (US)≡ 2 bu (US lvl)0.070 478 140 333 76 m3
قاشق غذاخوری (Australian metric)≡ 20.0‎×۱۰−۶ m3
tablespoon (Canadian)tbsp≡ ½ fl oz (imp)14.206 531 25‎×۱۰−۶ m3
tablespoon (ایمپریال)tbsp≡ 5/8 fl oz (imp)17.758 164 0625‎×۱۰−۶ m3
tablespoon (metric)≡ 15.0‎×۱۰−۶ m3
tablespoon (US customary)tbsp≡ ½ US fl oz14.786 764 7825‎×۱۰−۶ m3
tablespoon (US food nutrition labeling)tbsp≡ 15 mL۱٫۵×۱۰−۵ m۳
قاشق چایخوری (Canadian)tsp≡ 1/6 fl oz (imp)4.735 510 41۶‎×۱۰−۶ m3
teaspoon (ایمپریال)tsp≡ 1/24 gi (imp)5.919 388 0208۳‎×۱۰−۶ m3
teaspoon (metric)≡ 5.0‎×۱۰−۶ m3= 5.0‎×۱۰−۶ m3
teaspoon (US customary)tsp≡ 1/6 US fl oz4.928 921 595‎×۱۰−۶ m3
teaspoon (US food nutrition labeling)tsp≡ 5 mL۵×۱۰−۶ m۳
timber foot≡ 1 cu ft0.028 316 846 592 m3
تن (یکای جرم) (displacement)≡ 35 cu ft0.991 089 630 72 m3
ton (freight)≡ 40 cu ft1.132 673 863 68 m3
ton (water)≡ 28 bu (imp)1.018 324 16 m3
تن (یکای جرم)≡ 252 gal (wine)0.953 923 769 568 m3
wey (US)≡ 40 bu (US lvl)1.409 562 806 6752 m3

چگالی

چگالی
نام یکانشانتوضیحاتمعادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
گرم بر میلی‌لیترg/mL≡ g/mL۱۰۰۰ kg/m۳
kilogram بر cubic metre (یکای اس‌آی)kg/m3≡ kg/m3= 1 kg/m3
کیلوگرم بر لیترkg/L≡ kg/L۱۰۰۰ kg/m۳
اونس (avoirdupois) بر پا مکعبoz/ft3≡ oz/ft3≈ ۱٫۰۰۱۱۵۳۹۶۱ kg/m۳
اونس (avoirdupois) بر اینچ مکعبoz/in3≡ oz/in3≈ ۱٫۷۲۹۹۹۴۰۴۴×۱۰۳ kg/m۳
اونس (avoirdupois) بر گالن (ایمپریال)oz/gal≡ oz/gal≈ ۶٫۲۳۶۰۲۳۲۹۱ kg/m۳
اونس (avoirdupois) بر گالن (US fluid)oz/gal≡ oz/gal≈ ۷٫۴۸۹۱۵۱۷۰۷ kg/m۳
پوند (avoirdupois) بر پا مکعبlb/ft3≡ lb/ft3≈ ۱۶٫۰۱۸۴۶۳۳۷ kg/m۳
پوند (avoirdupois) بر اینچ مکعبlb/in3≡ lb/in3≈ ۲٫۷۶۷۹۹۰۴۷۱×۱۰۴ kg/m۳
پوند (avoirdupois) بر گالن (ایمپریال)lb/gal≡ lb/gal≈ ۹۹٫۷۷۶۳۷۲۶۶ kg/m۳
پوند (avoirdupois) بر گالن (US fluid)lb/gal≡ lb/gal≈ ۱۱۹٫۸۲۶۴۲۷۳ kg/m۳
اسلاگ (جرم) بر پا مکعبslug/ft3≡ slug/ft3≈ ۵۱۵٫۳۷۸۸۱۸۴ kg/m۳

 

فروشگاه آموزشی و دانلودی

آیین نامه ها و استانداردها

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جداول تبدیل واحدها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فروشگاه عمران رنتر
  • فروشنده: فروشگاه عمران رنتر
  • آدرس: تهران
  • هنوز امتیازی داده نشده است!