جزوه آزمایشگاه فیزیک

تومان

مجموعه آزمایش های فیزیک

مقایسه

توضیحات

جزوه آزمایشگاه فیزیک

آزمایشگاه فیزیک عمومی یکی از دروس تک واحدی رشته های فنی و مهندسی است که علیرغم سادگی می تواند برای بسیاری از دانشجویان ایجاد مشکل کند. درک صحیح و کاربردی از مفاهیم اولیه فیزیک از اهداف آزمایشگاه فیزیک عمومی بشمار می آید و بدیهی است دروسی که به همراه آزمایشگاه و کارگاه در لیست دورس رشته ها قرار دارند جهت کاربردی ساختن آن دروس نقش ویژه ای ایفا می کنند.

روند ارائه آزمایشات به صورتی است که ابتدا مقدمه ای از آزمایش ذکر شده و در ادامه شرح آزمایش و ابزار و وسایل مورد نیاز برای انجام آزمایش شرح داده شده و در آخر نیز نتیجه گیری کلی از هر آزمایش ارائه شده است.

» این گزارش آزمایشگاه شامل تئوری،شرح،آنالیز داده ها،جداول و نمودارها،عکس آزمایش میباشد که عبارتند از:
– ظرفیت گرمایی گرماسنج
– ظرفیت گرمایی ویژه فلزات
– گرمای نهان تبخیر آب
– تعیین مقدار y رابطه کار و گرما به روش الکتریکی
– انبساط طولی اجسام جامد
– به هم بستن فنرها
– سقوط آزاد
– تجزیه نیروها
– اصطکاک
– برآیند نیروها

فهرست مطالب
دستورکلی برای انجام کارهای آزمایشگاه :
آزمایش : 1آشنایی با اسیلوسکوپ
آزمایش : 2آشنایی با دستگاههای اندازهگیری، مقاومتها و نحوه خواندن آنها
آزمایش : 3مدارهای مشتقگیر و انتگرالگیر
آزمایش : 4مشاهده اختلاف فاز و تعیین فرکانس مجهول با استفاده از اشکال لیساژو
آزمایش : 2قانون اهم، قوانین کیرشهف، اتصال سری و موازی لامپها
آزمایش : 6شارژ و دشارژ خازن؛ اتصال سری و موازی خازنها
آزمایش : 7ترانسفورماتور؛ بررسی تجربی قانون لنز؛ تعیین مقاومت با استفاده از پل وتستون و پل تار
آزمایش : 3بررسی میدان مغناطیسی در حلقه و سیملوله، تعیین مولفه افقی میدان مغناطیسی زمین به
کمک حلقه حامل جریان
آزمایش : 9مقاومت، خازن و القاگر در مدارهای

دستورکلی برای انجام کارهای آزمایشگاه :
دانشجویان بایستی به این مطلب توجه کنند که در این دانشکده ضمن فراگرفتن مطالب نظری، خود را برای کارهای تحقیقاتی و علمیعملی در آزمایشگاه مهیا سازند و این تنها با صرف وقت و تمرین و ممارست امکانپذیر است. برای اینکه بتوان از کار در آزمایشگاه نتیجه مطلوب را بدست آورد بایستی نکات زیر که شما را برای کار در آزمایشگاه ماهرتر و تواناتر میسازد، مورد توجه قرار دهید.
)1احاطه به موضوع کار :
هر دانشجو موظف است قبل از اینکه به آزمایشگاه بیاید، آزمایش مورد نظر را به دقت مطالعه نماید تا در هنگام انجام آزمایش از هدف انجام آزمایش و تئوری آن اطلاع کامل داشته باشد. در این خصوص اگر تئوری موجود در دستور کار دارای ابهامیباشد میتوان از کتابهای فیزیک پایه مانند فیزیک پایههالیدی، فیزیک دانشگاهی زیمانسکی و… استفاده نمود.
)2مراقبت از وسایل :
احتیاط و دقت در بکار بردن لوازم آزمایشگاه لازمه کار در آزمایشگاه است و برای جلوگیری از شکستن و یا خراب شدن آنها قبل از هر آزمایش باید لوازم مربوط به آن را بررسی نموده و با آنها آشنا گردید. وسایلی را که با طرز کار آنها آشنا نیستید بدون اجازه مربی آزمایشگاه دست نزنید و اگر در هنگام انجام آزمایش در اسباب خود گیر و یا اشکالی مشاهده کردید، مطلقآ متوسل به زور نشوید؛ بلکه از مربی آزمایشگاه کمک بگیرید. وسایل آزمایشگاهی را که در آزمایشگاه بکار میبرید پس از پایان آزمایش مرتب نمایید و وسایل برقی را حتمآ خاموش کنید.
)3تنظیم و تقسیم کار :
با توجه به محدود بودن وقت باید هرگروه به شکل مناسبی کارهای مربوط به آزمایش را بین افراد گروه تقسیم نماید در این خصوص باید سعی شود که تمام افراد گروه در انجام آزمایش مشارکت نمایند.
)4نظم و ترتیب :
نظم و ترتیب در آزمایشگاه بالاترین اولویت کار در آزمایشگاه را دارا میباشد و باید حتما موارد زیر را هنگام کار کردن با وسایل آزمایشگاهی بکار ببندید:
الف) اسبابها و وسایل اندازهگیری را طوری مرتب بچینید که به هم تکیه نکنند و حتی الامکان مانع کارهای یکدیگر نشوند.

ب) دقت کنید که اسبابهای اندازهگیری را هیچگاه برای اندازهگیری مقادیر، بیش از حداکثر مقداری که بر روی آنها درج شده است، بکار نبرید.
ج) سعی کنید دستگاهها رامطابق شکل سوار کنید.
د) از جابجایی و آوردن وسایل از میزهای کار دیگر جدا خودداری نمایید.
ه) حتما پس از پایان آزمایش میز کار خود را مرتب کرده و صندلیها را در جای خود قرار دهید.
)5علاقمندی به کار :
انجام یک آزمایش در آزمایشگاه تنها برای ادای تکلیف انجام نمیگردد و چنانچه علاقه و شوق نسبت به انجام آزمایش نداشته باشید، نه تنها به نتیجه مطلوب نمیرسید، بلکه وقت خود و سایر دانشجویان را بیهوده تلف کردهاید. دانشجویان باید بدانند که انجام کارهای آزمایشگاه برای آنها مفید است و در نتیجه با عشق و علاقه کافی به انجام یک تجربه در آزمایشگاه دست بزنید.
)6اشتباهات اندازهگیری :
انجام یک اندازهگیری دقیق در آزمایشگاه عملی است مشکل و توفیق در آن بستگی به طبیعت و چگونگی موضوع آزمایش و همچنین به وسایل اندازهگیری و دستگاههای آزمایشگاه دارد. حال عوامل مهمیرا که تاثیر کلی در آزمایش داشته و ما را از اشتباهات برحذر میدارند گوشزد میکنیم.
الف) دستگاههای اندازهگیری :
اکثر خطاهایی که در آزمایشها رخ میدهند مربوط به دستگاهها و وسایل اندازهگیری است. بنابراین لازم است که قبلا موارد زیر را بدانیم.
-1حساسیت :
دستگاهی را حساس میگوئیم که با آن بتوان کوچکترین تغییر کمیت مورد نظر آزمایش را تشخیص داد.
-2درستی :
دستگاهی را درست میگوئیم که نتایج سنجش آن با مقدار واقعی کمیت مورد نظر اندازهگیری خیلی به هم نزدیک باشند.
-3قابل اطمینان :
دستگاهی را قابل اطمینان گویند که نتایج اندازهگیری مکرر آن همیشه یکسان بوده و با هم اختلاف نداشته باشد.

ب) روش آزمایش :
روشی که برای انجام آزمایش انتخاب میشود، در حصول نتیجه صحیح تاثیر بسزایی دارد که در اینجا به دلیل محدود بودن دقت دانشجویان، روش آزمایش در دستور کار آزمایشگاه داده شده است.
ج) مهارت شخص آزمایش کننده :
دانشجو باید قبل از هر آزمایش موضوع مورد آزمایش را به دقت مطالعه نماید و با آمادگی و آگاهی کافی به انجام آزمایش بپردازد. به همین دلیل در اول هر جلسه و قبل از شروع آزمایش یک کوئیز در مورد آزمایش همان جلسه از دانشجو گرفته میشود که قسمتی از نمره نهایی دانشجو را شامل میگردد. همچنین دانشجو باید در پایان آزمایش، گزارشی از مشاهدات و نتایج آزمایش ارائه دهد که این گزارش
شامل قسمتهای مختلفی از جمله عنوان و هدف آزمایش، جداول و محاسبات مربوطه، رسم منحنیها و محاسبات خطا، نتیجه آزمایش و نظریات دانشجو میباشد. علاوه برموارد فوق باید سوالات هر آزمایش که در دستور کار مشخص شده، کتبا در برگه گزارشکار پاسخ داده شود.
لازم به ذکر است که تمیزی و مرتب بودن برگه گزارشکار نشانه دقت عمل و سلیقه دانشجو بوده و نیز بخشی از نمره مربوط به آن را شامل میشود.
رسم منحنیها :
در رسم منحنیها نکات زیر را مراعات کنید.
-1منحنی را همیشه روی کاغذ میلیمتری رسم کنید.
-2کمیتهایی را که برهر محور بکار میبرید کنار آن یادداشت کنید.
-3مقیاسها را چنان انتخاب کنید که حتی الامکان تمام طول هر دو محور استفاده شود. بدین منظور اغلب لازم است که از نشان دادن مبدا روی محور مختصات صرف نظر کنید؛ مگر اینکه بدون نشان
دادن مبدا بر روی صفحه کاغذ منحنی ناقص بماند که در این صورت مقیاس را کوچک بگیرید.
-4نقاط به دست آمده از آزمایش را با یک نقطه پررنگ یا با علامت
×مشخص کنید.
-5تمامی اعداد و حروف و نقاط منحنی و خود آن واضح باشد.
-6عموما هنگام رسم منحنی نباید تمام نقاط آزمایش را به یکدیگر وصل کرد و یک خط شکسته تشکیل داد؛ بلکه بایستی منحنی را طوری رسم کرد که نقاط آزمایشی کم و بیش در طرفین منحنی قرار گیرند.
-7برای مدرج کردن محورها فقط اعدادی مانند 36 ،26 ،16و…. را درکنار آن بنویسید. لازم نیست که انداز ه های عددی تمام نقاط منحنی را در کنار محورها یادداشت کنید.

خطای اندازهگیری :
هر اندازهگیری با خطا با عدم قطعیت همراه است. در هنگام انجام آزمایش با دقت در انجام آزمایش و استفاده صحیح و مناسب از وسایل آزمایش باید تا حد امکان خطا را کاهش داد. ولی به دلیل محدودیت
دقت وسایل اندازهگیری، خطاهای اتفاقی و خطاهای ناشی از عوامل محیطی، نمیتوان خطا را در یک آزمایش به صفر رساند. به همین دلیل در یک آزمایش باید میزان خطا را محاسبه نمود تا دقت انجام
آزمایش مشخص گردد.
خطای مطلق :
بعلت محدود بودن دقت وسایل اندازهگیری و مهارت و آزمودگی شخص آزمایش کننده، هیچوقت نمیتوان اندازه واقعی یک کمیت را اندازهگیری کرد؛ بلکه نتیجه اندازهگیری مقداری با اندازه واقعی آن
کمیت اختلاف دارد که این اختلاف به خطا یا بیراهی مطلق مرسوم است.
از آنجا که مقدار خطای مطلق و علامت آن معلوم نیست (زیرا اگر معلوم باشد دیگر خطا نیست)، بنابراین
مقدار واقعی کمیت در محدوده زیر قرار دارد 

خطای نسبی :
خطای مطلق تنها میزان دقت آزمایش را نشان نمیدهد. بلکه در حقیقت بایستی دید که این خطا در اندازه گیری چه مقدار از کمیت مورد اندازهگیری رخ داده است. میتوان خطای نسبی را به صورت زیر
تعریف کرد.

مقدار واقعی / خطای مطلق = خطای نسبی
دقت :
باتوجه به مطالب فوق میتوان گفت که هر چه خطای نسبی کل کوچکتر باشد، دقت روش اندازهگیری بیشتر است.

حساسیت :
وقتی عقربه دستگاهی در مقابل کوچکترین کمیت مورد اندازهگیری انحراف پیدا کند، میگوییم آن دستگاه حساس است. حساسیت دستگاه برابر است با
عکس خطای نسبی اندازهگیری شده
اشتباه :
چنانچه خطا از حدود دقت لازم کمتر باشد مجاز است و اگر بیشتر باشد، آن خطا را اشتباه میگویند. در این مواقع باید آزمایش از نو انجام گیرد.
محاسبات خطا :
بعضی از کمیت های فیزیکی قابل اندازهگیری هستند. برای این کمیات خطای مطلق در اندازهگیری کمیت برابر با کوچکترین میزان قابل سنجش توسط وسیله اندازهگیری است. برای مثال اگر با خطکش معمولی یک جسم اندازهگیری شود، خطای مطلق برابر است

راهنمای نگارش گزارشکار آزمایشگاه
مقدمه:
این راهنما به گونه ای طراحی شدهاست که دانشجویان بتوانند گزارش کاملی از عملکرد خود در آزمایشگاه ارائه دهند. در بخش نخست ساختار یک گزارش آزمایشگاه خوب توضیح داده شود، سپس بخشهای مختلف گزارش به صورت اجمالی ارائه شده و نیازهای هرکدام از آنها توضیح داده شود. همچنین، برخی از قواعد و قوانین استاندارد مورد نیاز برای نگارش گزارشهای با کیفیتی حرفهای معرفی شود گزارشهای آزمایشگاهی هم از نظر محتوای تکنیکی و هم از نظر سبک نگارش طبقه بندی میشود. کیفیت سبک نگارش گزارش بر روی نمره این درس تأثیر میگذارد؛ بنابراین جهت کسب توانمندی ارائه گزارش با کیفیت بالا در فعالیت های تحقیقاتی- صنعتی آتی خود و همچنین کسب نمره قابل قبول، پیروی از قواعد این راهنما و رعایت قالب بندیهای آن ضروری است.
-1 -1ضرورت نگارش گزارش
طبق بررسی های جهانی، مهندسان و دیگر متخصصان علوم حداقل 50درصد زمان خود را صرف نوشتن گزارشها و یادداشت های خود میکنند. کیفیت گزارشهای شفاهی و کتبی متخصصان یکی از ملاکهای
ارزشیابی توسط افراد مافوق است، بنابراین بهبود کیفیت و توانمندی نگارش گزارشی خوب و با کیفیت حرفهای ضروری و مهارتی قابل عرضه در بازار است. به همین دلیل، تعلیم و تمرین در نگارش گزارش از بخشهای مهم تحصیل شما است.
-2-1مزایای قالببندی استاندارد
متخصصان علمی و مهندسان چندین نوع گزارش آزمایشگاهی مینویسند. شکل، طول، محتوا و نقطه اتکا توسط گزارشگر و مستمعین مشخص میشود. علیرغم تفاوت های برشمرده شده در نوع گزارشها، ساختار همه آنها یکسان بوده و شامل بخشهایی است که اهداف، روشها و طرز عمل، نتایج و جمع بندی را در بر می گیرد. این قالببندی مدتها است در عمل بهکار برده میشود؛ در حالیکه قالببندی کامل منفردی وجود ندارد، رهیافت های بسیاری وجود دارند که از منظرهای بسیاری شبیه یکدیگرهستند. با استفاده از قالببندی استاندارد، شما میتوانید تضمین کنید که گزارش نهایی کامل بوده و خوانندگانی با علاقه مندیها و نیازهای گوناگون میتوانند با کمترین تلاش به اطلاعاتی که در این گزارش به دنبال آن میگردند، دست یابند. استفاده از قالببندی استاندارد سبب کاهش زمان میشود.

استفاده از پردازش کامپیوتری بر پایه نرمافزار WORD کلیه گزارشها باید با استفاده از پردازش کامپیوتری بر پایه نرمافزار WORDآماده شود. امروزه این یک تمرین استاندارد در اکثر تشکیلات و سازمانها است.
-4-1زمان مورد نیاز برای نگارش گزارشکار
اغلب دانشجویان در مورد دروس آزمایشگاهی به دلیل آنکه مقدار زمان فراوانی برای آماده سازی گزارشهای آزمایشگاهی مورد نیاز است، شکایت میکنند و این به عدم تناسب سرمایه گذاری زمانی بازمیگردد. در حقیقت، دانشجویانی که میتوانند گزارش فعالیتهای آزمایشگاهی خود را واضح بنویسند و گزارشهای سازمان یافته ای ارائه دهند، نمرات بالاتری از آنچه افرادی که این توانمندی را ندارند، دریافت میکنند. علیرغم این که نگارش یک گزارش خوب ممکن است زمان زیادی را به خود اختصاص دهد، این زمان صرف فعالیت مفیدی میشود زیرا برای دانشجویان فرصتی را فراهم میآورد تا توانمندی و مهارت خود در گزارش نویسی را که در مشاغل آینده شان بسیار ارزشمند است، بهبود بخشند. تعدادی از راهبردهای گوناگونی برای کاهش زمان نگارش گزارشها وجود دارد. برخی از مسائل مرتبط با نگارش پایاننامه با برنامه ریزی مناسب کمینه میشود. ضروری است که دانشجویان فعالیت هفتگی خود را زمانبندی کنند تا زمان کافی برای نگارش گزارشهای آزمایشگاهی فراهم آورند. زمان موردنیاز برای تکمیل یک گزارش برای هر فردی متفاوت است. زمان موردنیاز با افزایش تجربه افراد کاهش مییابد. علاوه بر آن، استفاده از پردازش WORDدر یک قالب استاندارد برای تمام دروس آزمایشگاهی، کارآمد شما در تهیه گزارش را افزایش میدهد. در گزارشهای طولانی تر، برای افزایش کارایی، توصیه میشود برای تهیه یک گزارش کامل، نگارش گزارش در بیش از یک جلسه در طول هفته صورت پذیرد. در ابتدا یک پیشنویس اولیه)خام( بنویسید. پیشنویس اولیه مجددا ملاحظه و تصحیح میشود و به پس از یک یا چند بار بازنگری به صورت نسخه نهایی آماده میگردد. نسخه نهایی باید پیش از ارسال به دقت تصحیح و غلط گیری شود. پیش از ارسال نسخه نهایی نیاز است که شما زمان کافی برای نوشتن، ویرایش و غلط گیری گزارشها صرف کنید. شما در مسیری هستید که قرار است متخصصانی شوید که شاغلین موفقی هستند که میدانند
چگونه گزارشهای خود را به مافوق خود منتقل نمایند. شروع به تمرین نمایید.

ساختار گزارشات آزمایشگاه فیزیک
گزارشهای آزمایشگاه باید طبق آنکه گزارشهای کامل یک پروژه هستند، گزارشیهایی کوتاه برای یک یا دو آزمون و یا برای یک یا دو تکنیک، طبقه بندی شوند.
گزارشهای آزمایشگاه باید همیشه برای آسودگی خواننده نوشته شوند. پس، به طور مثال، هر بخش از گزارش باید سرتیتر داشته باشد و بخشها باید به صورت منظمی تنظیم شده باشد، و به آسانی قابل فهم باشد. در محتوای این درس، انتظار میرود شما قالببندی را برای هر گزارش را کامل بفهمید و بتوانید برای محتویات گوناگون تغییرات لازم را اعمال نمایید. گزارشهایی که در بالا توضیح داده شد عموماً شامل چندین بخش مختلف است. بخش های موردنیاز برای گزارشهای کامل آزمایشگاه فیزیک باید به ترتیبی که در ادامه لیست شده است، نوشته شود:
-1صفحه عنوان
-2بیان اهداف
-3تئوری آزمایش
-4توصیف چیدمان آزمایش/ لیست ادوات مورد استفاده
-5روش کار
-6دادهها
-7تحلیل داده ها
-8تشریح نتایج و بحث بر روی آن
-9جمعبندی
-10مراجع
-11پیوست
محتوای هر کدام از بخشها در گزارش آزمایشگاه در صفحات آتی توضیح داده میشود. اغلب توصیفات به اندازه کافی عمومی هستند که باید در تمامی گزارشها موجود باشند. تعدادی از آنها که برای گزارشهای آزمایشگاه فیزیک پایه) (2دانشگاه علم و صنعت ایران طراحی شده، چنین است:
-1صفحه عنوان
اطلاعات زیر باید در صفحه عنوان ارائه شود:
یک عنوان مختصر ولی آموزنده)حاوی اطلاعات مفید

نام شما؛
تاریخ انجام آزمایش؛
تاریخ ارائه گزارش؛
نام دیگر اعضای گروه شما
نام مدرسان آزمایشگاه
-2بیان اهداف
اهداف آزمایش باید به اختصار به شکل یک پاراگراف بیان شود. دستور کار یا برگه دستورالعمل در این بخش می تواند کمک کند. این حقیقت که آزمایشهای در دروس آزمایشگاهی برای آموزش دانشجویان است، هدف ثانویه است که نباید در گزارش ارائه شود. به عبارت دیگر، اهدافی که در گزارش شما نوشته میشود، هرگز نباید عبارت ˮدانشجویان با استفاده از تجهیزات آشنا میشوند، باشد. بلکه، اهداف باید مسائلی را که روش کار شما و داده های شما تلاش میکنند به آن پاسخ دهند، را بیان کند. برخی از فعلهایی که در اهداف شما به کار برده میشوند، ˮبررسی نمودن، ˮرسم کردن، ˮاندازه گیری کردنیا ˮمقایسه نمودنهستند. این بخش باید خواننده را صریحاً از اینکه چرا پروژه انجام میشود، آگاه کند.
-3تئوری
در بخش تئوری، توصیف مختصری از تئوری مربوط به آزمایش باید فراهم شود تا بخشهای دیگر گزارش، همچون تحلیل دادهها یا بخشهای مباحثه بهطور کامل فهمیده شوند. این بخش گاهی با بخش مقدمه و پس زمینه تلفیق میشود، اگر این عمل منجر به گزارشی خواندنیتر شود، معادلات مربوطه باید معرفی شوند و همه اصطلاحاتی که در گزارش مورد استفاده قرار میگیرند باید توصیف شوند. معادلات باید به عنوان بخشهایی از جملات کامل ارائه شوند.
-4توصیف چیدمان آزمایش/ لیست ادواتی که به کار گرفته شده است.
در این بخش، طرح کلی، صحیح و مرتب از چیدمان آزمایش آماده کنید که در آن تمام اتصالات داخلی و روابط متقابل نشان داده شود. این بخش، شامل متن توصیفی کوتاه است که به تمام بخشهای طرح کلی باز میگردد. این بخش باید شامل اطلاعاتی باشد که برای خواننده لازم است تا بتواند بهطور مستقل چیدمان را دوباره تنظیم کند.
تمام تجهیزات و مواردی که در آزمایش مورد استفاده قرار میگیرند، فهرست شوند. خواننده باید بتواند اقلام معرفی شده در این بخش را به اقلام معرفی شده در بخش چیدمان آزمایشگاهی مرتبط سازد.

روش کار
در این بخش، روش کاری که برای انجام آزمایش اجرا میشود، گام به گام به تفصیل شرح داده شود. زیرا باید اطلاعات کافی فراهم شود تا خواننده بتواند آزمایش را به روش مشابه تکرار نماید. روشهای ویژهای در کار استفاده شود تا شرایط ویژه آزمایشگاهی را تضمین کند، یا دقت مطلوبی را در اطلاعاتی که از آزمایشات حاصل میشود، مشخص و حفظ کند. همانند تمام بخشهایی که در گزارش وجود دارد، روش کار نشان میدهد که چه کاری در آزمایشگاه انجام شده و باید انجام میشده است، بنابراین باید به صورت جمله ای مجهول و با فعل زمان
گذشته نوشته شود.
کپی نمودن روش کار از دستورکار بازتابی نادرست از کار تکمیل شده در آزمایشگاه بوده و قابل قبول نیست.
-6دادهها
تمام داده های خامی که در طی آزمایش بهدست میآیند باید، در این بخش عرضه شوند. این بخش باید تنها حاوی اطلاعات خام باشد، و نه نتایجی که از بررسی و دستکاری دادهها استخراج شدهاست. اگر نیاز باشد در مورد دوم جدولی یکسان با آنچه داده های خام در آن ارائه شده، عرضه شود، باید دادههای خام به وضوح به عنوان داده های حاصل از انجام آزمایش مشخص شود.
نوع دادهها وابسته به آزمایش تغییر میکند که میتواند شامل اعداد، طرحهای ساده، تصاویر، عکسها و … باشد. تمام داده های عددی باید به دقت جدول بندی شوند. هر جدول، شکل و نمودار در گزارش باید
زیرنویس ،
1برچسب 2و شماره ای داشته باشد که در متن نوشتاری به آن ارجاع داده شود. تمام جدول بندیها و رسم نمودارها باید به وضوح با سمبل یا نام تعیین شود. واحدها، هر چه باشند، باید همیشه به وضوح ذکرشوند.
-7تحلیل داده ها
این بخش نشان میدهد که چگونه عملیات ریاضی و محاسبات بر روی داده های خام اجرا شدهاست. در ضمن معادلات و روش های کاری را که مورد استفاده قرار گرفتهاست، ارائه میکند. اگر بیش از یک معادله مورد استفاده قرار گیرد، تمام معادلات باید دارای شماره های متوالی جهت شناسایی باشند تا در هر بخشی که در متن نیاز است به آن ارجاع داده شود. نتایج نهایی تحلیل دادهها در این بخش باید با استفاده از شکلها، نمودارها، جداول یا دیگر فرم های مناسب گزارش شود. نتیجه نهایی تحلیل دادهها، باید اطلاعاتی باشد که معمولاً به شکل جداول، نمودارها یا دیگر شکلها هستند و میتواند برای بحث کردن بر روی نتیجه آزمایش یا پروژه به کار رود. این بخش باید شامل اظهاراتی در مورد دقت دادهها و آنچه به واسطه خطای تحلیلها پشتیبانی میشود، باشد.
نمونه محاسبات، جزئیات محاسبات و تحلیل های خطاها باید در این بخش ارائه شود.
-8تشریح نتایج و بحث بر روی آن
این بخش به تفاسیر شما از نتایج آزمایش یا پروژه اختصاص داده میشود. اطلاعات بدست آمده از تحلیل دادهها بررسی شده و توضیح داده میشود. شما باید همه نتایج خود را شرح داده، تحلیل کرده و توضیح دهید نه اینکه تنها مجدداً بیان کنید. در این بخش باید به این سوال پاسخ دهید، ˮداده ها به من چه می گویند؟“. همچنین، همۀ طرح های منطقی بدست آمده از نتیجه را توضیح دهید)برای مثال، نیاز به تکرار آزمایشها یا اندازه گیری متغیرهای خاص به طور متفاوت، ارزیابی کیفیت و دقت روش کار(. در ضمن نتایج به دست آمده با رفتار مورد انتظار مقایسه شود)اگر چنین مقایسه ای ضروری یا مفید است(، یا هر رفتار غیرعادی را توضیح دهید.
-9جمع بندی
همه جمع بندیهای خود را بر پایه نتایج حقیقی خود بنا نهید، مقصود آزمایش و استنباط از نتایج خود را توضیح دهید. نتایج را با توجه به اهداف بیان شده بررسی کنید. این بخش باید جواب این سوال را بدهد ˮبه دنبال چه باشید تا جمع بندی را به روالی گسترده تر با توجه به نتایج انجام دهید؟“.
-10مراجع
با استفاده از قالببندی استاندارد، تمام منابع چاپ شده ای را که در طی انجام آزمایش و آماده سازی گزارش کار خود از آن استفاده نمودهاید، ذکر کنید. نویسندگان، عنوان مقاله یا کتاب، نام مجله، ناشر، شماره صفحات و زمان چاپ ارائه شود. اگر یک منبع حاوی یک فهرست از مراجع باشد، باید به آنها نیز در مکان های مناسب در گزارش ارجاع داده شود.
-11پیوست
جزئیات تحلیلها، محاسبات و … که در متن اصلی گزارش به آن ارجاع داده شدهاست، باید در پیوست ارائه شود. اگر پیوست شامل بیش از یک عدد باشد، هر کدام از آنها با حروف)پیوست)الف(، پیوست)ب( و …( نشانهگذاری شده و در جدول محتوا فهرست شود.

بازبینی12
هدف از طراحی بازبینی کمک به شما است تا گزارشی کامل و با کیفیت حرف های بنویسید. این چک لیست به شما کمک میکند تا تضمین کنید تمام اطلاعات مهم در موقعیت مناسب قرار گرفته و گزارش با
قالببندی مناسب آماده شدهاست. استفاده از بازبینی سبب کسب نمره بهتر میشود. شما باید بازبینی امضا شده و کامل را با هر گزارش ارسال نمایید. اساتید توجه ویژه به بازبینی دارند. قوانین زیر باید اعمال شود.
گزارشی که بازبینی در صفحۀ اول آن الصاق نشده است، نمره داده نمیشود و هیچ مهلتی برای آن
گزارش داده نخواهد شد.
اگر آیتمی در بازبینی تیک نخورده باشد، به اساتید نشان میدهد که آن آیتم در گزارش آدرس دهی
نشده است، و بخش نمره مربوط به آن کم خواهد شد.
اگر آیتمی چک شده باشد، اما بهطور جزئی یا نادرست در گزارش پوشش داده شده باشد، امتیاز تعلق
گرفته وابسته به میزان خطا یا غفلت در آن است.
اگر آیتمی چک شده باشد، اما در گزارش آدرس دهی نشده باشد، نمره داده نمیشود و مهلتی به آن
تعلق نمیگیرد. این رفتار، رفتاری غیر اخلاقی، غیر علمی و نادرست است.

فروشگاه آموزشی و دانلودی

گزارش کار و آزمایشگاه ها

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جزوه آزمایشگاه فیزیک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فروشگاه عمران رنتر
  • فروشنده: فروشگاه عمران رنتر
  • آدرس: تهران
  • هنوز امتیازی داده نشده است!