راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی

تومان

راهنماي ارزيابي و بهسازي لرزه اي سامانه برق رساني

مقایسه

توضیحات

راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی

اهداف
هدف از ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی، آگاهی از میزان ایمنی لرزه ای و سپس کاهش عواقب ناشی از اثر زلزله بر این سامانه و مؤلفه های آن میباشد. حفظ یکپارچگی و تداوم عملکرد ایمن این سامانه، باعث حصول اطمینان از عدم خطرپذیری و ریسک غیر قابل پذیرش برای جان افراد، دارایی های آنها و محیط زیست می باشد. اهداف اصلی تهیه این راهنما عبارتند از:
1.تعریف و تعیین معیارهای کلی ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سامانه برق رسانی موجود که به صورت یکنواخت و هماهنگ در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.
2.معرفی راهکارهای بهسازی لرزهای مؤلفه های سامانه برق رسانی جهت مدیریت کاهش خطر و شرایط اضطراری و بحرانی احتمالی.
دامنه کاربرد
مطالب این راهنما برای سامانه برق رسانی شامل کلیه مؤلفه های شریان حیاتی برق در بخش های انتقال و فوق توزیع و توزیع در ظرفیت ها و اندازه های مختلف سطوح ولتاژ 132 ،230 ،400و 63کیلوولت قابل استفاده است. محتویات این راهنما زمینه ارتقای سطح دانش مهندسی در بحث ایمنی لرزه ای را فراهم میآورد، لکن مسئولیت تفسیر صحیح و بکار بردن مفاد این راهنما بعهده کاربر میباشد. مفاد این راهنما در طول زمان مورد بررسی و بازنگری قرار می گیرد و استفاده کنندگان باید آخرین نسخه به روز شده آن را بکار گیرند. ارزیابی ایمنی در برابر سایر عوامل طبیعی و غیر طبیعی و ملاحظات مربوط به آنها در چارچوب این راهنما نبوده و در صورت نیاز می باید به صورت تکمیلی بررسی شوند. الزامات این راهنما برای تأسیسات دائم و موقت یکسان می باشد.
مؤلفه های هدف
مؤلفه های هدف در این راهنما به دو قسمت اساسی تقسیم می شوند:
1.مؤلفه های ایستگاهی شامل ساختمان ها، سازه های غیر ساختمانی، تجهیزات و اجزای غیر سازه ای در نیروگاه ها و پست ها.
2.مؤلفه های خطی خطوط انتقال برق و شبکه ای توزیع برق.
مؤلفه هایی از سامانه برق رسانی در این راهنما برای ارزیابی و بهسازی لرزه ای مورد بررسی قرار گرفتهاند در جدول 1-1 ارائه شده
اند.

 

مقررات مرتبط
آیین نامه ها و استانداردها ، و راهنماهای مرتبط با این مجموعه عبارتند از:
1.آخرین ویرایش استاندارد 2800ایران، طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، وزارت مسکن و شهرسازی
2.دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان ها، نشریه شماره ،360معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
3.دستورالعمل ارزیابی سریع ساختمان ها، نشریه شماره ،364معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
4.شرح خدمات ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها، نشریه شماره ،251معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
5.دستورالعمل تحلیل آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی غیر مسلح موجود، وزارت مسکن و شهرسازی.
6.دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تأسیسات نیروگاه های برق، نشریه شماره ،512معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
7.دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تأسیسات پست های برق، نشریه شماره ،513معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
8.مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان ، وزارت مسکن و شهرسازی.
استفاده از سایر راهنماها یا معیارها که ممکن است در پروژه های خاص مورد نیاز باشد، به شرطی که تطابق کلی با مفاهیم این راهنما داشته باشد و معیارهای حداقل آن را برآورده نماید، بلامانع است.

ساختار راهنما
راهنمای حاضر متشکل از فصول و پیوست های ذیل می باشد:
فصل اول: کلیات
فصل دوم: روند ارزیابی لرزه ای
فصل سوم: روش های ارزیابی لرزه ای
فصل چهارم: روند بهسازی لرزه ای
فصل پنجم: روش های بهسازی لرزه ای
پیوست :1دسته بندی مشترکین شبکه برقرسانی
پیوست :2ارزیابی لرزه ای با منحنی های آسیب پذیری
در فصل دوم راهنما روند کلی ارزیابی لرزه ای سامانه برقرسانی ارائه شده است. این روند مطالعات ارزیابی لرزه ای را در دو بخش کلی پیش ارزیابی و ارزیابی تعریف نموده که روش پیش ارزیابی در این فصل و روش های ارزیابی در فصل سوم ارائه می شوند. روش پیش ارزیابی لرزه ای برای پیش بینی آسیب پذیری لرزه ای کلی مؤلفه ها ارائه شده و با استفاده از آن غربال کردن اولیه مؤلفه های آسیب پذیر انجام میگردد. همچنین با توجه به انواع درخواست های ارزیابی بر اساس اهداف کارفرما، میتوان سطح کلی مطالعات و نوع خروجی ها را مشخص نمود.
برای انجام پیش ارزیابی عوامل موثر در ارزیابی عملکرد در فصل دوم معرفی شده و بر اساس آن شاخص سطح ارزیابی تعیین و سطح ارزیابی انتخاب می شود. در ادامه این فصل بر اساس سطوح انتخاب شده سرفصل های پیشنهادی برای برنامه ریزی مطالعات ارزیابی و نیز مراحل ادامه مطالعات پس از اتمام پیش ارزیابی جهت تهیه شرح خدمات مورد نیاز ارزیابی ارائه گردیده است.
در فصل سوم پس از معرفی نحوه ارزیابی در سامانه برقرسانی، روشهای ارزیابی آسیب پذیری در سه دسته سریع، کیفی و تفصیلی برای سطوح مختلف ارزیابی مشخص شده در فصل دوم، به صورت ماتریسی برای مؤلفه های مختلف پیشنهاد شده است. برای هر یک از روشها و مؤلفه ها ضمن معرفی عوامل مهم در ارزیابی، مقررات مرتبط برای تعیین جزئیات روشها فهرست گردیده است.
در مورد ارزیابی سریع و کیفی، با توجه به اهمیت بازرسی فنی در این دو روش، نکات مهم جهت لحاظ در تهیه یا تکمیل کاربرگ های مورد استفاده در این بخش در ادامه فصل سوم ارائه شده است.
جزئیات روش های تفصیلی برای مؤلفه های مختلف مانند ترکیبات بار و محاسبه ظرفیت لرزه ای و معیارهای پذیرش علاوه بر موارد ذکر شده در فصل سوم، تابع جزئیات روش های طراحی لرزه ای هر مؤلفه بوده و برای تعیین آنها می توان به مقررات مرتبط معرفی شده در این فصل برای هر مؤلفه مراجعه نمود.
در فصول چهارم و پنجم به ترتیب روند و روش های بهسازی مورد بحث قرار گرفتهاند. روند بهسازی شامل معرفی عوامل موثر در اولویت بندی ارائه طرح بهسازی و مراحل تهیه طرح بهسازی می باشد. روش های مختلف بهسازی برای مؤلفه های مختلف به تفکیک و با جزئیات اولیه مورد نیاز موضوع فصل پنجم این راهنما می باشد.

فروشگاه آموزشی و دانلودی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فروشگاه عمران رنتر
  • فروشنده: فروشگاه عمران رنتر
  • آدرس: تهران
  • هنوز امتیازی داده نشده است!