راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلاب

تومان

راهنماي ارزيابي و بهسازي لرزه اي سامانه فاضلاب

مقایسه

توضیحات

راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلاب

مؤلفه های هدف
مؤلفه های هدف در این راهنما به دو قسمت اساسی تقسیم می شوند:
1-مؤلفه های ایستگاهی : شامل ساختمان ها، سازه های غیر ساختمانی، تجهیزات و اجزای غیر سازه ای در مخازن سپتیک، ایستگاه های پمپاژ و تنظیم فشار و تصفیه خانه ها.
2-مؤلفه های خطی : تونل و خطوط لوله انتقال و شبکه ای جمع آوری
مؤلفه های ایستگاهی جز در مواردی معدودی، به طور عمده روزمینی هستند، در حالی که سازه های خطوط و شبکه ها به طور عمده زیرزمینی مدفون و در بعضی موارد روزمینی هستند. سازه های ایستگاهی به طور اصولی متأثر از پاسخ شتاب زمین به زلزله هستند، در حالی که سازه های خطی و شبکه ای که به طور عمده مدفون نیز هستند از پاسخ سرعت زمین به زلزله تأثیر پذیری بیشتری دارند. تجهیزات ایستگاهی نیز، از دو نوع مختلف داخل یا خارج از ساختمان تشکیل شده اند. سازه های ایستگاهی شریان های حیاتی بر خلاف ساختمان ها که جرم آنها به طور نسبتاً مرتب در طبقات و در ارتفاع توزیع گردیده است دارای توزیع مشخصی از جرم نیستند؛ لذا نیروی اینرسی ناشی از زلزله بر آنها در مرکز جرم آنها تأثیر داده می شود. این نیرو از ضرب جرم سازه در شتاب اصلاح شده در قالب ضریب زلزله بدست می آید. در مورد بعضی از سازه های نگهدارنده و ذخیره ای نظیر مخازن، نیروی اینرسی حاصل از اثر زلزله بر جرم محتوی به صورت استاتیکی یا دینامیکی حسب نوع روش تحلیل و مدل ریاضی آن در محل مربوطه ملحوظ گردیده و یا توزیع می شود. در مورد معدود سازه هایی که نیمه مدفون هستند، حسب روش تحلیل مورد استفاده و مدل ریاضی آن قسمتهای آزاد، مقید یا نیمه مقید بارگذاری مناسب لرزه ای صورت خواهد پذیرفت. سازه های طویل خطی و شبکه ای، اعم از زیرزمینی و روزمینی، نسبت به تغییر مکان نسبی تحمیل شده بر خود حساس هستند.
تغییر مکان نسبی وارده تبدیل به کرنش و تنش در این سازه ها میگردد. اثر اینرسی در سازه های خطی و شبکه ای از روزمینی به مدفون کاهش زیادی پیدا می نماید زیرا در سازه های مدفون رفتار سازه عملاً تحت تأثیر رفتار خاک بوده و جرم آن در مقایسه با خاک محیطی خود بسیار ناچیز و قابل اغماض می باشد.
مؤلفه هایی که از سامانه فاضلاب در این راهنما برای ارزیابی و بهسازی لرزه ای مورد بررسی قرار گرفته اند در جدول 1-1داده شده اند:

 

مقررات مرتبط
آیین نامه ها و استانداردها مرتبط با این راهنما عبارتند از:
ویرایش سوم استاندارد 2800ایران، طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، وزارت مسکن و شهرسازی
دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان ها، نشریه شماره ،360معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
دستورالعمل ارزیابی سریع ساختمان ها، نشریه شماره ،364معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
شرح خدمات ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها، نشریه شماره ،251معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
دستورالعمل تحلیل آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی غیر مسلح موجود، وزارت مسکن و شهرسازی.
مجموعه مقررات ملی ساختمانی ایران، وزارت مسکن و شهرسازی

استفاده از سایر راهنماها یا معیارها که ممکن است در پروژه های خاص مورد نیاز باشد، به شرطی که تطابق کلی با مفاهیم این راهنما داشته باشند و معیارهای حداقل آنرا برآورده نمایند، بلامانع است.

ساختار راهنمای حاضر متشکل از فصول و پیوست های ذیل می باشد.
فصل اول: کلیات
فصل دوم: روند ارزیابی لرزه ای
فصل سوم: روشهای ارزیابی لرزه ای
فصل چهارم: روند بهسازی لرزه ای
فصل پنجم: روشهای بهسازی لرزه ای
پیوست ها
پیوست :1دسته بندی مشترکین شبکه آبرسانی
پیوست :2منحنی های آسیب پذیری
پیوست :3فهرست منابع و مآخذ

در فصل دوم راهنما روند کلی ارزیابی لرزه ای سامانه فاضلاب ارائه شده است. این روند مطالعات ارزیابی لرزه ای را در دو بخش کلی پیش ارزیابی و ارزیابی تعریف نموده که روش پیش ارزیابی در همین فصل و روش های ارزیابی در فصل بعدی ارائه می شوند. روش پیش ارزیابی لرزه ای در این فصل برای پیش بینی آسیب پذیری لرزه ای کلی مؤلفه ها ارائه شده و با استفاده از آن غربال کردن اولیه مؤلفه های آسیب پذیر انجام می گردد. همچنین با توجه به انواع درخواست های ارزیابی بر اساس اهداف کارفرما، می توان سطح کلی مطالعات و نوع خروجی ها را مشخص نمود. برای انجام پیش ارزیابی عوامل موثر در ارزیابی عملکرد در این فصل معرفی شده و بر اساس آن شاخص سطح ارزیابی تعیین و سطح ارزیابی انتخاب می شود. در ادامه این فصل بر اساس سطوح انتخاب شده سرفصل های پیشنهادی برای برنامه ریزی مطالعات ارزیابی و نیز مراحل ادامه مطالعات پس از اتمام پیش ارزیابی جهت تهیه شرح خدمات مورد نیاز ارزیابی ارائه گردیده است.
در فصل سوم پس از معرفی مؤلفه های هدف در سامانه برق رسانی، روش های ارزیابی آسیب پذیری در سه دسته سریع، کیفی و تفصیلی برای سطوح مختلف ارزیابی مشخص شده در فصل دوم، به صورت ماتریسی برای مؤلفه های مختلف پیشنهاد شده است. برای هر یک از روشها و مؤلفه ها ضمن معرفی عوامل مهم در ارزیابی، مقررات مرتبط برای تعیین جزئیات روشها فهرست گردیده است. در مورد ارزیابی سریع و کیفی، با توجه به اهمیت بازرسی فنی در این دو روش، نکات مهم جهت لحاظ در تهیه یا تکمیل کاربرگ های مورد استفاده در این بخش در ادامه فصل سوم ارائه شده است.

جزئیات روش های تفصیلی برای مؤلفه های مختلف مانند ترکیبات بار و محاسبه ظرفیت لرزه ای و معیارهای پذیرش علاوه بر موارد ذکر شده در فصل سوم، تابع جزئیات روش های طراحی لرزه ای هر مؤلفه بوده و برای تعیین آنها می توان به مقررات مرتبط معرفی شده در این فصل برای هر مؤلفه مراجعه نمود.
در فصول چهارم و پنجم به ترتیب روند و روش های بهسازی مورد بحث قرار گرفتهاند. روند بهسازی شامل معرفی عوامل موثر در اولویت بندی ارائه طرح بهسازی و مراحل تهیه طرح بهسازی می باشد. روشهای مختلف بهسازی برای مؤلفه های مختلف به تفکیک و با جزئیات اولیه مورد نیاز موضوع فصل پنجم این راهنما می باشد.

فروشگاه آموزشی و دانلودی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلاب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فروشگاه عمران رنتر
  • فروشنده: فروشگاه عمران رنتر
  • آدرس: تهران
  • هنوز امتیازی داده نشده است!