راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانی

تومان

راهنمای ارزيابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانی

مقایسه

توضیحات

راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانی

اهداف
هدف از ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سامانه گاز شهری، آگاهی از ایمنی و میزان قابلیت اطمینان لرزه ای و کاهش عواقب ناشی از اثر زلزله بر این سامانه و مؤلفه های آن می باشد.
حفظ یکپارچگی و تداوم عملکرد ایمن سامانه گاز شهری از این طریق باعث حصول اطمینان از عدم خطرپذیری و ریسک غیرقابل پذیرش برای جان افراد، دارایی های آنها و محیط زیست می باشد.
ارزیابی آسیبپذیری و بهسازی لرزهای دربرگیرنده تمام فعالیتهای شناخت کمبودها، خسارات احتمالی و عواقب آنها بوده و شامل اقدامات کاهش، حذف و علاج بخشی در حد معقول میگردد؛

لذا اهداف اصلی تهیه این راهنما عبارتند از:
1.تعریف و تعیین الزامات کلی ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سامانه گاز رسانی موجود که به صورت یکنواخت و هماهنگ در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.
2.معرفی راهکارهای بهسازی لرزه ای مؤلفه های سامانه گازرسانی و مدیریت کاهش خطر و شرایط اضطراری و بحرانی احتمالی آنها.
دامنه کاربرد
مطالب این راهنما برای کلیه مؤلفه های شریان حیاتی گاز در بخش های تولید، خطوط انتقال و توزیع شهری در ظرفیت ها و اندازه های مختلف قابل استفاده است.
محتویات این راهنما زمینه ارتقای سطح دانش مهندسی در بحث ایمنی لرزه ای را فراهم می آورد، لکن مسوولیت تفسیر صحیح و بکار بردن مفاد این راهنما به عهده کاربر می باشد.
مفاد این راهنما در طول زمان مورد بررسی و بازنگری قرار می گیرد و استفاده کنندگان باید آخرین نسخه به روز شده آن را بکار گیرند.
ارزیابی ایمنی در برابر سایر عوامل طبیعی و غیر طبیعی و ملاحظات مربوط به آنها در چارچوب این راهنما نبوده و در صورت نیاز می باید به صورت تکمیلی بررسی شوند.

الزامات این راهنما برای تأسیسات دائم و موقت یکسان می باشد.
مؤلفه های هدف
مؤلفه های هدف در این راهنما به دو قسمت اساسی تقسیم می شوند:
1.مؤلفه های ایستگاهی شامل ساختمان ها، سازه های غیر ساختمانی، تجهیزات و اجزای غیر سازه ای در پالایشگاه ها و ایستگاه های تنظیم فشار.
2.مؤلفه های خطی خطوط لوله انتقال گاز و شبکه ای توزیع گاز
مؤلفه های ایستگاهی جز در مواردی معدودی، به طور عمده روزمینی هستند، در حالی که سازه های خطوط و شبکه ها به طور عمده زیرزمینی مدفون و در بعضی موارد روزمینی هستند.
سازه های ایستگاهی به طور اصولی متأثر از پاسخ شتاب زمین به زلزله هستند، در حالی که سازه های خطی و شبکه ای که به طور عمده مدفون نیز هستند از پاسخ سرعت زمین به زلزله تأثیرپذیری بیشتری دارند. تجهیزات ایستگاهی نیز، از دو نوع مختلف داخل یا خارج از ساختمان تشکیل شده اند.
سازه های ایستگاهی شریان های حیاتی بر خلاف ساختمان ها که جرم آنها به طور نسبتاً مرتب در ارتفاع توزیع گردیده است دارای توزیع مشخصی از جرم نیستند؛ لذا نیروی اینرسی ناشی از زلزله بر آنها در مرکز جرم آنها تأثیر داده می شود. این نیرو از ضرب جرم سازه در شتاب اصلاح شده در قالب ضریب لرزه بدست می آید. در مورد بعضی از سازه های نگهدارنده و ذخیره ای نظیر مخازن اعم از استوانه ای یا کروی حاوی مایعات یا دانه ها با سطح آزاد یا تحت فشار، نیروی اینرسی حاصل از اثر زلزله بر جرم محتوی به صورت استاتیکی یا دینامیکی ملحوظ و یا توزیع می شود.
در مورد معدود سازه هایی که نیمه مدفون هستند حسب روش تحلیل مورد استفاده و مدل ریاضی آن قسمت های آزاد، مقید یا نیمه مقید بارگذاری مناسب لرزه ای صورت خواهد پذیرفت.
سازه های طویل خطی و شبکه ای، اعم از زیرزمینی و روزمینی، نسبت به تغییر مکان نسبی تحمیل شده بر خود حساس هستند. تغییر مکان نسبی وارده تبدیل به کرنش و تنش در این سازه ها میگردد.
اثر اینرسی در سازهه ای خطی و شبکه ای از روزمینی به مدفون کاهش زیادی پیدا می نماید در سازه های مدفون رفتار سازه عملاً تحت تأثیر رفتار خاک بوده و جرم آن در مقایسه با خاک محیطی خود بسیار ناچیز و قابل اغماض میباشد.
مؤلفه هایی که از سامانه گازرسانی در این راهنما برای ارزیابی و بهسازی لرزه ای مورد بررسی قرار گرفته اند در جدول 1-1داده شده اند.

 

مقررات مرتبط
آیین نامه ها و استانداردها مرتبط با این راهنما عبارتند از:
1.ویرایش سوم استاندارد 2800ایران، طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، وزارت مسکن و شهرسازی
2.دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان ها، نشریه شماره ،360معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
3.دستورالعمل ارزیابی سریع ساختمان ها، نشریه شماره ،364معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
4.شرح خدمات ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها، نشریه شماره ،251معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
5.دستورالعمل تحلیل آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی غیر مسلح موجود، وزارت مسکن و شهرسازی.
6.مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی.
7.دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تأسیسات نیروگاه های برق، نشریه شماره ،512معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
استفاده از سایر راهنماها یا معیارها که ممکن است در پروژه های خاص مورد نیاز باشد، به شرطی که تطابق کلی با مفاهیم این راهنما داشته باشند و معیارهای حداقل آنرا برآورده نمایند، بلامانع است.
ساختار راهنما
راهنمای حاضر متشکل از فصول ذیل می باشد.
فصل اول: کلیات
فصل دوم: روند ارزیابی لرزه ای
فصل سوم: روشهای ارزیابی لرزه ای
فصل چهارم: روند و روش های بهسازی لرزه ای
فصل پنجم: روش های بهسازی لرزه ای پالایشگاه
فصل ششم: روش های بهسازی مخازن

فصل هفتم: روش های بهسازی خط لوله
فصل هشتم: روش های بهسازی خط لوله مدفون
فصل نهم: روش های بهسازی تجهیزات داخلی
فصل دهم: روش های بهسازی سایر سازه های غیر ساختمانی
پیوست :1دسته بندی مشترکین شبکه
پیوست :2توابع خرابی
پیوست :3منابع و مآخذ منتخب
در فصل دوم راهنما روند کلی ارزیابی لرزه ای سامانه ارائه شده است. این روند مطالعات ارزیابی لرزه ای را در دو بخش کلی پیش ارزیابی و ارزیابی تعریف نموده که روش پیش ارزیابی در همین فصل و روش های ارزیابی در فصل بعدی ارائه می شوند. روش پیش ارزیابی لرزه ای در این فصل برای پیش بینی آسیب پذیری لرزه ای کلی مؤلفه ها ارائه شده و با استفاده از آن غربال کردن اولیه مؤلفه های آسیب پذیر انجام می گردد. همچنین با توجه به انواع درخواست های ارزیابی بر اساس اهداف کارفرما، می توان سطح کلی مطالعات و نوع خروجی ها را مشخص نمود.
برای انجام پیش ارزیابی عوامل موثر در ارزیابی عملکرد در این فصل معرفی شده و بر اساس آن شاخص سطح ارزیابی تعیین و سطح ارزیابی انتخاب می شود. در ادامه این فصل بر اساس سطوح انتخاب شده سرفصل های پیشنهادی برای برنامه ریزی مطالعات ارزیابی و نیز مراحل ادامه مطالعات پس از اتمام پیش ارزیابی جهت تهیه شرح خدمات مورد نیاز ارزیابی ارائه گردیده است.
در فصل سوم پس از معرفی مؤلفه های هدف در سامانه گاز، روش های ارزیابی آسیب پذیری در سه دسته سریع، کیفی و تفصیلی برای سطوح مختلف ارزیابی مشخص شده در فصل دوم، به صورت ماتریسی برای مؤلفه های مختلف پیشنهاد شده است. برای هر یک از روشها و مؤلفه ها ضمن معرفی عوامل مهم در ارزیابی، مقررات مرتبط برای تعیین جزئیات روشها فهرست گردیده است.
در مورد ارزیابی سریع و کیفی، با توجه به اهمیت بازرسی فنی در این دو روش، نکات مهم جهت لحاظ در تهیه یا تکمیل کاربرگ های مورد استفاده در این بخش در ادامه فصل سوم ارائه شده است.
جزئیات روش های تفصیلی برای مؤلفه های مختلف مانند ترکیبات بار و محاسبه ظرفیت لرزه ای و معیارهای پذیرش علاوه بر موارد ذکر شده در فصل سوم، تابع جزئیات روش های طراحی لرزه ای هر مؤلفه بوده و برای تعیین آنها می توان به مقررات مرتبط معرفی شده در این فصل برای هر مؤلفه مراجعه نمود.
در فصول چهارم و پنجم به ترتیب روند و روش های بهسازی مورد بحث قرار گرفته اند. روند بهسازی شامل معرفی عوامل موثر در اولویت بندی ارائه طرح بهسازی و مراحل تهیه طرح بهسازی می باشد. روش های مختلف بهسازی برای مؤلفه های مختلف به تفکیک و با جزئیات اولیه مورد نیاز موضوع فصل پنجم این راهنما می باشد.

فروشگاه آموزشی و دانلودی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فروشگاه عمران رنتر
  • فروشنده: فروشگاه عمران رنتر
  • آدرس: تهران
  • هنوز امتیازی داده نشده است!