راهنمای درزگیری رویه های آسفالتی

تومان

راهنمای درزگيری رويه های آسفالتی

۷۸-۹۶۴-۲۹۳۶-۰۵-۲ :شابک

مقایسه

توضیحات

راهنمای درزگیری رویه های آسفالتی

درزگیری ترک ها بعنوان یک روش نگهداری پیشگیرانه محسوب می شود. نحـوه انجـام درزگیری ترکها به دو روش کلی آببندی ترک  و پرکردن ترک ها می باشد. آببنـدی و پرکـردن ترک ها در رویه های آسفالتی، از فعالیت های لازم و مهم تعمیر و نگهداری بوده که به منظـورکاهش نفوذ آب و مـواد تـراکم ناپـذیر بـه درون سیـستم روسـازی و کـاهش نـرخ خرابـی روسازی، ضروری می باشد. ارزیابی و درجه بندی وضعیت روسازی به تعیین ایـن امـر کـه کدام روش نگهداری روسازی مورد نیاز میباشد، کمک مینماید. آببندی ترک یا پرکردن ترک ها دو روش جداگانه می باشند:

درون ترک های فعال بـرش داده شـده بـا استفاده از شکل بندی واحد و یکسان به منظور جلوگیری از نفوذ آب و مواد غیرقابل تـراکم به درون ترک.
پرکردن ترک :کپخش و قرار دادن مواد پرکننده کبه درون ترک های غیرفعال 6برش داده نشده به منظور کاهش اساسی نفوذ آب.
ارزیابی روسازی و ترک ها
اولین مرحله برای ترمیم ترک خوردگی، ارزیابی روسازی به منظور سـنجش و بـرآورد میزان و نوع ترک خوردگی موجود و تعیین تـرمیم هـای مناسـب اسـت. در فراینـد انتخـاب ترمیم، متمایز نمودن میزان ترک خوردگی و سطح خرابی حاشیه ترک ها لازم است.

زمانیکه روسازی در شرایط خوبی باشد، مقدار ترک هـا کـم تـا متوسـط بـوده و ترک هـا هیچگونه انشعاب و یا خرابی را در لبه ها  دیـواره تـرک نـشان ندهنـد، روش درزگیـری بسیار مؤثر می باشد. درزگیری ترک هایی که تعداد و شدت خرابی آنها زیاد است، موثر نبـوده و توصیه نمی گردد.

عیین روش درزگیری ترک ها آببندی یا پرکردن
مقدار تغییر عرض سالیانه ترک ناشی از تغییرات دمـایی، و نـوع تـرک، عامـل اصـلی تعیین کننده روش درزگیری  آببندی یا پر کردن ترک ها اسـت. معمـولا، ترک هـای فعـال بـا خرابی محدود لبه دیواره ترک را باید آببندی نمود، در حالیکه ترک های غیرفعال با خرابـی متوسط دیواره تا دیواره بدون خرابی را باید پر نمود.
ترک فعال: عبارت است از ترک خوردگی که در آن میزان تغییر عرض تـرک ناشـی از تغییرات دمایی در طول سال بیشتر از 3میلیمتر می باشد.
ترک غیر فعال: عبارت است از ترک خوردگی که در آن میزان تغییر عرض ترک ناشی از تغییرات دمایی در طول سال کمتر از 3میلیمتر می باشد.
ترکهای فعال معمولا عرضی می باشند. اما بهر حال بعـضی ترک هـای طـولی و مـورب ممکن است معیار جابجایی یا حرکـت 3
mmدر طـول سـال را بـرآورده سـازند. ترک هـای غیرفعال شامل ترک های مورب، بیـشتر ترک هـای طـولی، ترک هـای عرضـی بـا فاصـله کـم از یکدیگر و برخی ترک های بلوکی می شوند.
انتخاب روش درزگیری ترکها، )روش آببندی ترک و یا روش پر کـردن ( بـر اسـاس عرض ترک و شدت خرابی لبه ترک، بشرح زیر و با استفاده از جدول 4تعیین می شود.

برای ترمیم ترک های مویی ترک های با عرض کمتر از 6میلیمتر در صورتیکه تـراکم آنها در یک محدوده زیاد باشد، استفاده از آسفالتهای حفاظتی نظیـر اسـلاری سـیل .( مناسب استslurry seal)
– درزگیری ترک های با عرض 6-12میلیمتر به روش آببندی ترک مناسبتر است.
– درزگیری ترک های با عرض 12-20میلیمتر در صورتیکه خرابی دیواره ترک در حـد کمی باشد، به روش آببندی ترک مناسب است.
– درزگیری ترک های با عرض 12-20میلیمتر در صورتیکه خرابی دیواره ترک در حـد متوسط باشد، به روش پرکردن مناسب است.
– درزگیری ترک های با عرض 20-25میلیمتر در صورتیکه خرابی دیواره ترک در حـد کم تا متوسط باشد، به روش پرکردن مناسب است.
– در صورتیکه عرض ترک بزرگتر از 25میلیمتر و خرابـی دیـواره تـرک کـم باشـد، استفاده از اسلاریسیل و یا ماسه آسفالت مناسب می باشد. در صورتیکه خرابی لبـه ترک متوسط تا شدید باشد، بایستی به روش لکـه گیـری موضـعی خرابـی موجـود ترمیم گردد.
آببندی ترک  برش ترک و آببندی ک برای روسازی های با شرایط زیرتوصیه نمی شود:
– روسازی دارای ترک های پوست سوسماری و زیاد بودن مقدار ترکها.
– عمر روکش آسفالتی بیشتر از 10سال باشد.
– عملیات ترمیم و بهسازی در آینده مد نظر باشد.
– ترک های طولی در راه های با ترافیک متوسط تا زیاد

زمان انجام عملیات درزگیری ترک ها آببندی یا پرکردن
بهترین شرایط برای انجام درزگیری خشک بودن روسازی و شرایط دمـایی محـیط در حد معتدل )فصل پاییز و دمای 10تا 20درجه سانتیگراد می باشـد. حـداقل دمـای هـوای مجاز قابل کار 7درجه سانتیگراد و بیشتر می باشد.
انتخاب ماده آببند یا پرکننده
بطور کلی مواد درزگیر متشکل از دو گروه مواد ترموپلاستیک سرد و گـرم مـی شـود.
پس از ارزیابی روسازی، و انتخاب روش درزگیری، بایستی با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه، شرایط آب و هوایی در زمان اجرا، و ویژگی های ترک، نوع ماده درزگیـر مناسـب و شکل بندی پخش آن مشخص و انتخاب شود.

الف- مواد مورد استفاده در آببندی ترک ها
بطور کلی مواد مطابق با الزامات  ASTM D6690 Type I  D1190برای درزگیری در مناطق با آب و هوای معتدل تا حداقل دمای -18 ºCمناسب هستند.
موادی کـه مطـابق بـا الزامـات 
ASTM D6690 Type II  D3405هـستند، بـرای استفاده در دماهایی پایین تا -29 ºCو بیشتر شرایط آب و هوایی، مناسب میباشند.
مواد آببند با مدول پایین مطابق با اسـتاندارد ،
ASTM D6690 Type IV ( D3405 برای استفاده در آب و هوای خیلی سرد تا -40سانتیگراد مناسب هستند.
ب- مواد مورد استفاده در پر کردن ترک ها
استفاده از مواد درزگیر نظیر قیر خالص، قیرهای محلول و امولسیونی، قیـر لاسـتیکی، قیرهای امولسیونی اصلاح شده، قیرهای اصلاح شده با الیاف یا مواد معدنی برای پـر کـردن ترک کاربرد دارد.
به دلیل عملکرد ضعیف قیر خالص و قیرهای محلول و امولسیونی توصیه مـی شـود، از قیر لاستیکی، قیرهای امولسیونی اصلاح شده، قیرهای اصلاح شده با الیاف یا مـواد معـدنی برای پر کردن ترک استفاده شود.

اجرای عملیات درزگیری
روش آببندی ترک برش ترک و آببندی
عملیات آببندی ترک ها شامل پنج مرحله به شرح زیر می باشد:
1-برش ترک
2-تمیز کردن و خشک نمودن ترک
3-آماده سازی و تزریق ماده آببند
4-شکل دادن ماده درزگیر
5-پوشش ماده درزگیر و تمیزکاری

تجهیزات مورد نیاز روش نوین درزگیری آببندی ترک:
1-دستگاه برش ترک
2-کمپرسور هوا
3-فشار هوای گرم
4-دستگاه تزریق ماده درزگیر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “راهنمای درزگیری رویه های آسفالتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فروشگاه عمران رنتر
  • فروشنده: فروشگاه عمران رنتر
  • آدرس: تهران
  • هنوز امتیازی داده نشده است!