راهنمای عمومی مهندس ناظر

تومان

راهنمای عمومی مهندس ناظر

 

مقایسه

توضیحات

راهنمای عمومی مهندس ناظر

مهندس ناظر ساختمان ( Supervising Engineer ) یا مهندس ناظر مقیم در کارگاه ( resident engineer) شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی است که در یکی از رشته‌های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی ابنیه ساختمانی نظیر سازه ساختمان، معماری ساختمان، تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمان جهت رعایت اصول و مقررات ملی ساخت و ساز توسط مجری ساختمان در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت می‌نماید.

وظایف مهندس ناظر در مجموعه شرح خدمات در راستای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و آئین‌نامه اجرائی آن (مصوب ۱۳۷۵) و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) تدوین شده‌است و تا زمان تصویب و ابلاغ شرح خدمات مهندسان توسط وزارت راه و شهرسازی ملاک عمل قرار خواهد گرفت. در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها نیز وظایف مهندس ناظر چنین بیان شده‌است:

  1. نظارت بر عملیات اجرائی ساختمانی که به مسوولیت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه.
  2. گواهی مطابقت ساختمان با پروانه، نقشه و محاسبات
  3. اعلام تخلف به شهرداری و نظام مهندسی

شرح وظایف ناظر عمران
کنترل کفایت اطلاعات موجود در نقشه های سازه، گودبرداری و روش ها و مشخصات داده شده مصوب مرجع
صدور پروانه ساختمان برای نظارت بر عملیات اجرایی
کنترل اقدامات الزامی انجام شده قبل از برچیدن ساختمان موجود
کنترل اخذ مجوزهای لازم و مطالعه و مندرجات آن ها
کنترل بررسی وضعیت ساختمان ها و تاسیسات مجاور و تاسیسات شهری توسط سازنده
مطالعه گزارش ژئوتکنیکی و شناسایی خاک و کسب اطلاعات لازم از آن برای کنترل اجرای ساختمان
کنترل وضعیت پیاده شدن نقشه پی و انطباق آن نقشه های مصوب
کنترل انجام وظیفه سازنده درباره انطباق خاک محل با فرضیات مندرج در گزارش ژئوتکنیکی و شناسایی خاک
و نقشه های مصوب و در صورت لزوم اعلام مغایرت به مرجع صدور پروانه ساختمان
کنترل صحت کارهای سازنده پیمانکار در پی کنی شامل موقعیت، عمق استقرار، ابعاد، شکل، آماده کردن کف، زه کشی پی ها
کنترل صحت کارهای سازنده پیمانکار در قالب بندی ها شامل موقعیت و آماده سازی، امتداد، پایداری و
مقاومت، محل قالب ها، ابعاد و فاصله بازشوها و پاکسازی نهایی آن ها
کنترل صحت کارهای سازنده پیمانکار در میلگردگذاری شامل تمیزی میلگردها و عاری بودن آنها از مواد زائد
نظیر رنگ و زنگ، قطر، طول، خم، وصله، پوشش، موقعیت، تعداد، پایداری، نحوه به هم بستن و حداقل فاصله
آزاد میلگردها، فاصله لازم برای پوشش بتن، لقمه و خرک ها.
کنترل صحت کارهای سازنده پیمانکار در طرح و نحوه اختلاف بتن و نحوه حمل و نقل شامل جدا نشدن
اجزای بتن، زمان حمل، ریختن و جادادن بتن شامل درجه حرارت هوا، استفاده از وسایل مناسب، یکنواختی
در بتن ریزی، عملکرد مداوم، آماده کردن سطوح تماس بتن، ارتفاع سقوط،چگونگی ریختن در قالب ها، ضخامت لایه ها، شرایط آب و هوایی
کنترل صحت کارهای سازنده پیمانکار در متراکم کردن، پرداخت سطوح نهایی، نگهداری، حفاظت و عمل آوری بتن و زمان مناسب باز کردن قالب ها

دستور نمونه گیری به منظور انجام آزمایش های لازم درباره بتن، فولاد وسایر مصالح ساختمانی بر اساس
الزامات مقررات ملی ساختمان، اخذ نتایج آزمایش ها و بررسی آنها و تحویل آنها به مهندس ناظر هماهنگ کننده
کنترل ترازهای نهایی و انطباق آنها با نقشه ها و مشخصات مصوب
کنترل نوع فولادهای مورد استفاده در سازه و انطباق آنها با نقشه ها و مشخصات مصوب
کنترل میل مهارها شامل تعداد، اندازه، خم، محل، طول قسمت رزوه، فاصله نسبت به هم و نسبت به محور ستون، پوشاندن رزوه
کنترل صفحه ستون ها شامل ابعاد، به منظور قرار گرفتن، تراز و رقوم، محل سوراخ ها، اندازه سوراخ ها، اندازه اتصالات، زیرسازی
کنترل نحوه ساخت ستون ها محل ساخت ستون ها، سالم بودن نیم رخ ها، نوع و نمره صحیح آنها، مشخصات
جوش، ابعاد و فاصله تسمه ها، نوع ورق ها و ابعاد آنها، رواداری انحنا و پیچیدگی، برون محوری جان، گونیا بودن بال
کنترل نصب ستون ها استفاده از وسایل مناسب، محل دقیق نصب، مهار کافی، تمیز بودن انتهای ستون و کف
ستون، رعایت جزئیات اتصال، رواداری های تابیدگی کف ستون، گونیا بودن اتصال کف ستون، شاغولی بودن ستون، وصله ستون ها
کنترل نحوه ساخت و نصب تیرها هندسه برش در تیر لانه زنبوری، کنترل اعوعاج، پرکردن جان تیر در محل
های لازم، نصب ورق های تقویتی لازم، کنترل نیم رخ ها، رعایت جزئیات اتصال
کنترل بادبندها محل نیم رخ ها، صفحه اتصال، نحوه اتصال
کنترل اجرای سقف ها )تیرها، تیرچه ها، نوع آجر یا سفال یا پلی استایرن، خیز تاق ضربی، ملات یا بتن مورد
استفاده، فاصله تیرچه ها، اتصالات تیرچه ها، مهار سقف، قالب بندی
کنترل نحوه انجام جوشکاری دستگاه ها و لوازم مناسب، ابعاد و اندازه ها، محل جوشکاری، نحوه اجرای
جوشکاری، دستور انجام آزمایش های جوش حسب مورد و اخذ نتایج آزمایش ها و بررسی آنها و تحویل آنها به
مهندس ناظر هماهنگ کننده

کنــترل نحوه اجرای اتصالات پیچ و مهره ای کیفیت مصالح، اندازه و محل سوراخ ها، مقدار کفایت سفت کردن پیچ ها
کنترل قالب بندی، میلگردگذاری و بتن ریزی، متراکم کردن، پرداخت سطح روئی، حفاظت، نگهداری و عمل
آوری و نحوه اجرای بتن در تمامی بخش های سازه بتنی اعم از تیرها، ستون ها، اتصالات و دیوارها مانند موارد مذکور قبلی
کنترل اجرای صحیح شناژها اعم از فلزی یا بتنی با لحاظ موارد پیش گفته در این شرح خدمات و محل آنها
کنترل رعایت جزئیات اجرایی دیوارهای باربر شامل کیفیت مصالح، راستا، عایق کاری، شاغولی بودن، نصب
درها و پنجره ها، صاف بودن سطح نهایی
کنترل رعایت جزئیات اجرایی دیوارهای داخلی و خارجی بنا و انطباق آن با نقشه ها و مشخصات فنی به ویژه از
نظر الزامات سازه ای و لرزه ای
کنترل جرئیات اجرایی پشت بام شامل ابعاد و اندازه ها، رقوم، شیب بندی، آب روها، عایق کاری مصالح و جزئیات اجرایی
کنترل جرئیات راه پله
کنترل محل اجرای لوله کشی ها، کانال و تاسیسات مکانیکی و برقی از نظر عدم آسیب به عناصر سازه ای
کنترل جزئیات اجرایی دودکش ها، هواکش ها و داکت ها از نظر عدم آسیب به عناصر سازه ای
کنترل محل قرارگیری چاه ها و نحوه اجرای اتصال سیستم فاضلاب به شبکه داخلی یا خارجی از نظر عدم
آسیب به عناصر سازه ای
کنترل رعایت جزئیات اجرای نمای ساختمان از نظر چگونگی ارتباط نما با سازه اصلی و الزامات سازه ای
کنترل نکات فنی در محوطه سازی شامل زیرسازی، تراکم خاک محل
کنترل انطباق مصالح ساختمانی تهیه شده توسط سازنده یا صاحبکار از نظر نحوه تهیه، حمل، نگهداری،
استفاده در انطباق با نقشه ها و مشخصات فنی و استانداردهای ملی ایران
مستند سازی و ثبت تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان در حیطه وظیفه خود

شرح وظایف ناظر معماری
کنترل کفایت اطلاعات موجود در نقشه های معماری
کنترل کفایت اطلاعات موجود در جدول های نازک کاری
کنترل رعایت ضوابط شهرسازی درج شده در پروانه ساختمان و نقشه ها شامل محل استقرار ساختمان، طول
پیش آمدگی ها و ارتفاع آنها از کف تعیین شده، سطح اشتغال ساختمان، رعایت درصد اشغال، فاصله تا
ساختمان ها و املاک مجاور و ابعاد و زاویه پخ ها و موارد مشابه
کنترل انطباق کلی حجم و سطح نما با طرح معماری
کنترل سطح زیر بنای پارکینگ ها، راهروها، محل آسانسور ها، پلکان ها، حیاط خلوت ها، فضاهای باز، فضاهای
اختصاصی، انباری و سایر سطوح
کنترل راه های دسترسی و ورودی ها به محوطه و ساختمان و انطباق آنها با نقشه مصوب معماری
کنترل نحوه تقسیم بندی فضاها و انطباق آنها با نقشه
کنترل نوع مصالح نازک کاری و نماسازی از نظر انطباق با طرح معماری و جداول نازک کاری شامل جنس،
بافت، رنگ، مشخصات ویژه و انطباق با استانداردهای ملی ایران
کنترل فضاهای اختصاص یافته برای داکت ها و رایزرهای تاسیسات مکانیکی و برقی و اطمینان از انطباق آن ها با نقشه ها و ضوابط لازم الاجرا
کنترل نحوه اجرای عناصر و تجهیزات نصب شده در داخل فضاها شامل سرویس های بهداشتی، سینک و شیرآلات و موارد مشابه
کنترل مصالح سطوح نهایی دیوارها و سقف فضاها شامل تزئینات، نقاشی، کفپوش، و موارد مشابه
کنترل جزئیات اجرایی فضاها از نظر انطباق با طرح معماری
کنترل نوع، ابعاد و جنس درها و پنجره ها از نظر انطباق با طرح معماری و جدول نازک کاری
کنترل جزئیات کف سازی مصالح، شیب، عایق کاری از نظر انطباق با طرح معماری
کنترل انطباق محل اجرای قطعات الحاقی در داخل فضاها با نقشه معماری شامل شومینه، آرک، پیش آمدگی ها و فرو رفتگی ها
کنترل اجرای ضوابط لازم الاجرای مربوط به معلولان و ناتوانان جسمی- حرکتی
کنترل انطباق نورپردازی داخلی فضاها با طرح معماری
کنترل نحوه اجرای جزئیات معماری مربوط به صرفه جویی در مصرف انرژی
کنترل نحوه اجرای جزئیات معماری مربوط به حفاظت ساختمان در برابر حریق
کنترل نحوه اجرای جزئیات معماری مربوط به عایق بندی صدا و تنظیم صوت
کنترل نحوه اجرای جزئیات معماری مربوط به علائم و تابلوها
کنترل نحوه پیاده کردن هم بندی اسکلت و پی ساختمان بخش های هادی بیگانه در اجرای سیستم اتصال زمین
کنترل نحوه پیاده کردن و اجرای محوطه سازی از نظر انطباق با طرح معماری
کنترل نحوه اجرای عناصر محوطه شامل باغچه بندی و فضای سبز، نگهبانی، خیابان ها، مسیرها، نصب صندوق
پستی، نیمکت ها، تلفن عمومی، سطل زباله و موارد مشابه
مستند سازی و ثبت تکمیل دفترچه اطلاعات، ساختمان در حیطه وظایف خود

شرح وظایف ناظر تاسیسات مکانیکی
کنترل کفایت اطلاعات موجود در نقشه های تاسیساتی مکانیکی
کنترل مصالح تاسیسات مکانیکی از نظر تهیه، حمل، نگهداری، استفاده در انطباق با نقشه ها و مشخصات فنی و استاندارهای ملی ایران
کنترل امکانات تاسیسات موجود در محل شامل آب، فاضلاب، گاز و نحوه اتصال تاسیسات ساختمان به شبکه های مربوط شهری
کنترل ضرورت اقدامات خاص در موقع تخریب و گودبرداری از نظر تاسیسات مکانیکی
کنترل وضعیت و موقعیت مکانی و ارتفاعی اجزای تاسیساتی در تمام مراحل اجرای ساختمان
کنترل نصب و کارگزاری و اجرای عناصر تاسیساتی شامل مجموعه شیرها، شیرفلکه ها، پمپ ها و موارد مشابه و عایق کاری های لازم
کنترل نحوه اجرای عناصر تامین و توزیع آب گرم مصرفی
کنترل نحوه اجرای عناصر سیستم جمع آوری، تصفیه یا دفع فاضلاب و تعبیه هواکش از نظر مکانیکی
کنترل نحوه اجرای عناصر سیستم تهیه، توزیع و ذخیره سازی سوخت گاز، گازوئیل، نفت و رعایت الزامات مربوط
کنترل اجرای سیستم های کنترل دستگاه ها به منظور صرفه جوئی در مصرف انرژی
کنترل اجرای سیستم های قطع کننده لرزه ای در تاسیسات مکانیکی
کنترل نحوه اجرای عناصر سیستم تهویه مطبوع و تامین هوای تازه
کنترل نحوه اجرای کانال های کولر و نصب و راه اندازی کولرها
کنترل نحوه اجرای سیستم تخلیه هوای آلوده
کنترل نحوه نصب و بهره برداری ایمن آسانسورها و پله های برقی از لحاظ مکانیکی
مستند سازی و ثبت و تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان در حیطه وظایف خود

شرح وظایف ناظر تاسیسات برقی
بررسی کفایت اطلاعات موجود در نقشه های تاسیسات برقی
کنترل مصالح تاسیسات برقی از نظر تهیه، حمل، نگهداری، استفاده در انطباق با نقشه ها و مشخصات فنی و استانداردهای ملی ایران
کنترل امکانات تاسیسات برقی محل و نحوه اتصال تاسیسات ساختمان به آن
کنترل ضرورت اقدامات خاص در موقع تخریب و گودبرداری از نظر تاسیسات برق شهری و برق کارگاه ساختمانی
کنترل وضعیت و موقعیت مکانی و ارتفاعی اجزای تاسیساتی از دید نکات مربوط به تاسیسات برقی در تمام مراحل اجرای ساختمان
کنترل نصب و اجرای عناصر تاسیسات برقی شامل مجموعه روشنایی، پریزها، کلیدها و موارد مشابه
کنترل نصب و اجرای سیستم های تغذیه دستگاه های حرارتی و برودتی، آسانسورها و پله برقی و موارد مشابه
کنترل نحوه نصب و بهره برداری ایمن آسانسور ها و پله های برقی از لحاظ سیستم برقی
کنترل نصب و اجرای سیستم توزیع برق، تجهیزات تابلوهای برق، اتصال زمین
کنترل نحوه اجرای سیم کشی ها و کابل کشی ها
کنترل نحوه اجرای تجیهزات حفاظت و کنترل برقی شامل فیوزها، کلیدهای خودکار، کنتاکتورها و موارد مشابه
کنترل نحوه اجرای سیستم های تلفن، رایانه، نمابر، تلکس، موارد مشابه
کنترل نحوه اجرای سیستم های اعلام حریق
کنترل نحوه اجرای سیستم های زنگ اخبار، احضار، ارتباط با ورودی درباز کن
کنترل نحوه اجرای سیستم صوتی، پخش صوت، پیام رسانی
کنترل نحوه اجرای آنتن مرکزی، تلویزیون، رادیو، صاعقه گیر و موارد مشابه
کنترل پیش بینی برق اضطراری و اتصال آن به سیستم برق ساختمان
کنترل نحوه اجرای سیستم های هوشمند برقی و الکترونیکی ساختمان
کنترل نحوه اجرای سیستم اتصال زمین
مستند سازی و ثبت و تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان در حیطه وظایف خود

شرح وظایف ناظر هماهنگ کننده
مذاکره با صاحبکار و کسب اطلاع از برنامه وی برای اجرای ساختمان به اتفاق سایر مهندسان ناظر و مستند سازی آن
کنترل و حصول اطمینان از اجرای ساختمان توسط سازنده مندرج در پروانه ساختمان
کنترل و حصول اطمینان از حضور و کار مسئول ایمنی حسب الزام مقررات ملی ساختمان
کنترل و حصول اطمینان از وجود اسناد کارگاهی در محل کارگاه شامل نسخه ای از نقشه های مصوب و پروانه ساختمان
کنترل و حصول اطمینان از تهیه و نصب تابلو کارگاه ساختمان در محل مناسب در تمام مدت اجرای کار
اخذ برگ انطباق ملک با اسناد ثبتی و مشخصات و حدود اربعه قانونی و نقشه های مصوب، مهر و امضاء شده
توسط مهندس دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از صاحبکار
تنظیم برنامه نظارت بر اجرای ساختمان در چهارچوب برنامه تفصیلی اجرای کار که توسط سازنده ارائه می شود
و اعلام موارد به هر یک از ناظران حسب مورد هماهنگ با برنامه اجرا
اعلام تاریخ های تعهد و مواعد ضروری انجام موظف مورد تعهد به صاحبکار، سازنده و ناظران
ارتباط مستمر و پیوسته با ناظران دیگر و اطلاع به آنان برای حضور در کارگاه در مواقع لازم این مهم نافی
حضور مستمر ناظران دیگر و اطلاع به آنان برای حضور در کارگاه نیست. در صورتی که حضور نداشتن یکی از
ناظران در کارگاه موجب توقف عملیات اجرایی شود، ناظر هماهنگ کننده باید مراتب را سریعاً و به صورت
کتبی به سازمان استان اطلاع دهد.
دریافت تذکرات کتبی و گزارش های هر یک از ناظران حسب مورد
اخذ صورتجلسات و گزارش های مرحله ای اجرای ساختمان از ناظران ذیربط و تسلیم آن به مراجع مربوط،
منطبق با الزامات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظام های اداری

بسته های آموزشی و دانلودی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “راهنمای عمومی مهندس ناظر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فروشگاه عمران رنتر
  • فروشنده: فروشگاه عمران رنتر
  • آدرس: تهران
  • هنوز امتیازی داده نشده است!