طراحی لرزه ای دیوار حائل

تومان

طراحی لرزه ای دیوار حائل

بروزرسانی هر 6 ماه یکبار

 

مقایسه

توضیحات

طراحی لرزه ای دیوار حائل

راهنمای طراحی دیوارهای حائل

جزوات دانشگاهی و کنکور

دیوار حایل، دیواری است که فشار ناشـی از وضـعیت موجـود در اخـتلاف تـراز بـه وجـود آمـده بـه علـت خـاکریزی، خاکبرداری و یا عوامل طبیعی را به صورت پایدار حفظ نماید. دیـوار سـیل بنـد دیـواری اسـت کـه عـلاوه بـر آن، وظیفـه محافظت منطقه ای را از ورود سیلاب به آن، برعهده دارد. به علاوه دیوارهای ساحلی نیـز وجـود دارنـد کـه وظیفـه آن هـا محافظت منطقه ی ساحلی از خسارات ناشی از ضربه ی امواج و بالا آمدن آب دریا در حین طوفان است. سـطح دیوارهـای ساحلی دارای هندسه و انحنای خاصی برای استهلاک انرژی امواج برخورد کننده است. اختلاف عمدهی دیوارهـای ح ایـل
معمولی با دیوارهای سیلبند و یا ساحلی، وجود آب در دو مورد اخیر به عنوان عامـل فرسـایش دهنـده و ایجـاد کننـد هی اضافه فشار خارجی است.

رده بندی دیوارهای حایل

انواع دیوارهای حایل
دیوارهای حایل را میتوان از نظر مصالح، روش اجرا، کاربری و عملکـرد رده بنـدی نمـود . از لحـاظ عملکـرد سـازه ای،
1- دیوارهای حایل به دو دسته ی دیوارهای حایل صلب

2- انعطافپذیر

تقسیم بندی میشوند:
دیوارهای حایل صلب
دیوارهایی را گویند که خود را با نشست های محیط میزبان هماهنگ نمی نمایند. انواع متداول آنها عبارتند از:
– دیوارهای حایل وزنی (بنایی و بتنی)
– دیوارهای حایل غیروزنی (طرهای و پشتبنددار و …)
– دیوارهای حایل عمیق
3(سپرهای بتنی)
وزنی حایل دیوارهای
دیوارهای حایل وزنی شامل دیوارهای بنایی (به طور معمـول سـنگی) و دیوارهـای حایـل بـتن غیرمسـلح مـی باشـند (هندسه ی این دیوارها به گونه ای انتخاب میگردد کـه برآینـد نیروهـای وارد بـر آن (شـامل وزن و نیروهـای 4 جانبی) در هسته ی قاعده و یا مقاطع افقی آن قرار گیرد. هرچند در شرایطی، تنش کششـی محـدودی در مقـاطع افقـی دیوار و یا ایجاد منطقه ی بدون فشار در قاعده ی دیوار، مجاز است.

غیروزنی حایل دیوارهای
(دیوار حایل طره ای، از دیوار و شالوده ی بتن مسلح تشـکیل شـده کـه شـکل هندسـی مقطـع آن شبیه به T وارونه است. مقطع دیوار و شالوده برای مقابلـه بـا نیـروی برشـی و لنگـر خمشـی ناشـی از بارهـا و فشـارهای خارجی، با استفاده از میلگرد مسلح میگردد. عرض شالوده طوری انتخاب میشود که از واژگونی و لغزش دیوار جلوگیری به عمل آمده و تنش تماسی خاک در زیر آن از مقدار مجاز کمتر باشد. همچنین تراز زیر شـالوده بایـد پـایین تـر از عمـق یخبندان باشد.

در مقایسه با سایر دیوارهای غیروزنی، دیوار حایل طرهای از همه سادهتـ ر و معمـول تـر اسـت. دیوارهـای بـتن مسـلح پشتبنددار هرچند که از لحاظ اقتصادی به صرفه هستند، اما به علت مشکلات قالببندی و اجرایی چنـدان مـورد توجـه طراحان قرار نمیگیرند.
(نوع خاصی از دیوارهای حایل طرهای که در آن طاقچه هـای خاصـی بـرای بارگـذا ری معکـوس دیـوار تعبیه شده، به نمایش درآمده است. این طاقچهها هم از فشار جانبی میکاهند و هم لنگری مخالف لنگـر واژگـونی ایجـاد مینمایند. از این رو به آنها رفهای فشارشکن و به دیوار مورد نظر، دیوار حایل رفدار گفته میشود.

دیوارهای حایل عمیق (سپرهای بتنی)
این نوع دیوار متشکل از سپرهای بتنی است که در مجاورت یکدیگر کوبیده شـده و در بـالای آنهـا کـلاف بتنـی بـه صورت درجا اجرا شده و یکپارچگی مجموعه را تامین میکنـد . کـلاف فوقـانی بـه کمـک اتصـالات برشـگیر بـا سـپرهای پیش ساخته یکپارچه میشود.

دیوارهای حایل انعطافپذیر
دیوارهای حایل انعطافپذیر دیوارهایی را گویند که خود را با نشستهای محیط میزبـان هماهنـگ مـی نماینـد. انـواع متداول آنها عبارتند از:
– دیوارهای خاک مسلح با تسمههای فولادی
– دیوارهای خاک مسلح با مسلحکننده پلیمری (ژئوتکستایل و ژئوگرید
– دیوارهای قفسهای

– دیوارهای حایل توری سنگی

– سپرهای فولادی

برای احداث دیوارهای حایل انعطاف پذیر علاوه بر روش هـا ی سـنتی، روش هـا ی نـوینی نیـز ابـداع شـده کـه موضـوع فصل های بعدی است. دیوارهای حایل سـاخته شـده بـا این روشها، علاوه بر بهره گیری از روش های اجرایی مدرن، ویژگی بارزی دارنـد کـه آنهـا را از دیوارهـای قبلـی متمـایز میکند. این ویژگی، انعطاف پذیری آنها و قابلیت تطبیق با نشست های طبیعت است که دیوارهای اجرا شده با روش هـا ی سنتی فاقد آن هستند. در قبال روش های اجرایی سنتی که منجر به ساخت دیوارهای صلب مـی شـود روش هـا ی اجرایـی نوین توانایی ساخت دیوارهای انعطاف پذیر را دارند. هرچند که هزینه اولیه این دیوارها نسبت به دیوارهـای صـلب کـم تـر است، ولی باید به عمر کمتر آنها در مقایسه با دیوارهای صلب توجه خاص نمود و در مقایسه ی فنی اقتصادی گزینـه هـا، آن را مدنظر قرارداد

انواع دیوارهای سیل بند و ساحلی
انواع متعارف دیوارهای سیل بند عبارتند از دیوارهای سیل بند صلب و انعطاف پذیر:
دیوارهای سیل بند صلب
– دیوارهای وزنی (بنایی، بتنی و خاکی)
– دیوارهای غیروزنی (طرهای T ،I ،L ،پشت بنددار و…)
– دیوارهای عمیق (سپرهای بتنی)
– دیوارهای صندوقهای

دیوارهای سیلبند انعطاف پذیر
– سپرهای فولادی
– خاک مسلح (با تسمه های فولادی یا شبکههای پلیمری)
– دیوارهای توری سنگی
– شمع های پهلو به پهلو

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طراحی لرزه ای دیوار حائل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فروشگاه عمران رنتر
  • فروشنده: فروشگاه عمران رنتر
  • آدرس: تهران
  • هنوز امتیازی داده نشده است!