فایل آموزشی مدیریت پروژه

4,000 تومان

رمز فایل www.omranrenter.com

فایل آموزشی مدیریت پروژه

شامل بیش از 10 جزوه و کتاب

ISBN 0-087425-610-0

بروزرسانی هر 6ماه یکبار

 

مقایسه

توضیحات

فایل آموزشی مدیریت پروژه

فروشگاه آموزشی و دانلودی

جزوات دانشگاهی و کنکور

پروژه عبارتست از مجموعـه ای از  فعالیت ها که برای دستیابی به هدف خاص با مقاطع آغاز و پایان مشخص، اهداف، محـدوده و بودجه مشخـص انجـام می گیرد.

پروژه مجموعه ای از تلاش ها، اقدامات و فعالیت هـای تکراری مرتبط به هم و منحصر به فرد جهت دستیابی به نتایج و اهداف مورد انتظار، در چارچوب برنامـه زمانی و بودجه پیش بینی شده می باشد.

پروژه مجموعه تلاش های موقتی برای تحقق یک تعهد و پذیـرش مسئولیـت به منظور ایجاد یک محصـول یا ارائه خدمات معین می باشد.

  موقتی است یعنی نقطه آغاز و پایان معین دارد.

  مشخص است یعنی خدمت یا محصول مورد نظر کاملا روشن و تعریف شده است.

یعـنی:

  پروژه ها شامل فعالیت هایی است که باید در تاریخ های معین، با هزینه های معین و کیفیت تعیین شده اجرا شود.

ویژگی مشترک پروژه ها

پروژه ها یک دوره عمر معین دارند

پروژه ها مجموعه ای از اقدامات و عملیات منحصر به فرد (و بعضا پیچیده) است.

نتایج پروژه ها یکتا و منحصر به فرد است.

مراحل پروژه :

هر یک از مراحل پروژه با شروع یا خاتمه یک یا چند فعالیـت اصلـی یا زیر پروژه قابل شناسـایی است، به گونـه ای که شروع و ختـم هر مرحلـه کاملا مشخص است.

  ایـن مراحـل با یک توالی منطقـی به هم مربـوط

  می شوند به گونـه ای که برآیند کلـی ایـن فرآینـد اجرای کامل پروژه است.

بسته به شرایط، مشخصه ها و روش های اجرایـــی، لازم است در پایان هر مرحله، کار ارزیابی عملکرد انجام شود.

این ارزیابی به منظور حصول اطمینان از دستــرسی بـــه اهداف اولیه و نیز رفع ابهامات و اشکالات و همچنیــن اصلاحات مورد نیاز در مراحل و سیر تکاملی پروژه است.

مراحل اصلی و قدم های لازم برای اجرای پروژه چرخه حیات نام دارد.

چرخه حیات تعیین کننده فعالیت های اصلی پروژه از ابتدا تا انتها می باشد.

توالی انجام فعالیت ها در چرخه حیات منعکس می شود.

در چرخه حیات پروژه لازم است مشخصات فعالیتهای اصلی و فرعی در هر مرحله و نیز امکانات و منابع مورد نیاز برای تحقق آنها برآورد و تعریف گردد.

گام های چرخه حیات پروژه:

گام 1- مفاهیم، شناخت و بررسی های اولیه

دراین گام امکان پذیری طرح بررسی می شود و نسبت به پروژه شناخت لازم صورت می گیرد. همچنین کلیات و اهداف و محدودیت ها برای شروع گام بعدی دنبال می شود.

گام 2- تعریف و طراحی اولیه

در این گام با توجه به خــط مشی های ارائــه شـده در مطالعات امکان پذیری، طراحی کلیات طرح صورت می گیرد.

گام 3- طراحی جزئیات (طراحی تفصیلی)

در این گام بر مبنای طرح اولیه، طراحی جزئیات یا طرح تفصیلی تهیه می شود.

گام 4- ساخت، نصب و اجرا

بر اساس مبنای طراحی و تصــمیم های کلی در مورد ساخـت یا اجــرا (خرید)، فعـالیت های مربوط به خرید و انتخاب پیمــانکار و نظارت بر ساخـت و اجــرا انجام می شود.

گام 5- بهره برداری و نگهداری- ارزیابی

  در این گام ضمن بهره برداری از طرح و فراهم سازی شرایط بهتر به منظـور بهره برداری، از مطــابقت طرح اولیه و نتایج طرح، اطمینان حاصل می شود.

گام پنجمگام چهارمگام های دوم و سومگام اول
تصویب گزارش عملیات اجراییتصویب طراحی جهت شروع عملیات اجراییتصویب مطالعات

امکان سنجی به منظور شروع طراحی

خلاصه طرح،

نقاط قوت و ضعف

فرصت ها و محدودیت ها

ورودی
راه اندازی آزمایشی، راه اندازی و کسب اطمینان از رفع نقایصانتخاب پیمانکار، تجهیز کارگاه، تدارک تجهیزات، ساخت و اجراطرح کلیات ، طرح جزئیات محصول یا طرح، زمان بندی فعالِیتها، تهیه WBS و CPMمطالعات امکان سنجی و ارزیابی فنی و مالی و تحلیل حساسیتپردازش
جمع بندی طرح و گزارش نهاییتایید مراحل اجراییطرح محصول یا پروژه و برنامه زمان بندی در طول عمر پروژهگزارش مطالعات امکان سنجیخروجی

 

مراحل اصلی در پروژه های عمرانی بزرگ

(سد و نیروگاه)

1- مرحله شناخت

1-1- بررسی احداث سد با مخزن مناسب در محل مطلوب از نظر فنی، اقتصادی

2-1- بررسی احداث تونل های آبرسان به نیروگاه

3-1- بررسی احداث نیروگاه با ظرفیت لازم با توجه به شرایط فنی و اقتصادی آن

2- مرحله طراحی اولیه

1-2- شروع مطالعات زیر سطحی

2-2- تهیه نقشه های 2000/1

3-2- مطالعات ژئوتکنیک (فرار آب)

4-2- طراحی نوع بدنه سد

5-2- شناسایی منابع

مطالعـات این مرحله در یک سطــح دقیق تر نسبــت به فاز شناخت انجام می گیرد. همچنین در ضمن طراحی مفهومی، مهندسی پایه پروژه انجام می شود.

3- طراحی تفصیلی

1-3- طراحی کامل نقشه های بدنه و نیروگاه

2-3- تکمیل مطالعات ژئوتکنیک

4- مرحله اجرا

1-4- انعقاد قرارداد با پیمانکاران عمرانی و تجهیزات

2-4- طراحی  تهیه تقشه های اجرایی

3-4- ساخت تجهیزات و نصب آنها

5- مرحله راه اندازی و بهره برداری

1-5- راه اندازی آزمایشی و تست

2-5- بهره برداری دائم در طول دوره عمر

vبین هر فاز در طول عمر پروژه مراحلی برای تایید آن مرحله وجود دارد.

در این مراحل موارد زیر کنترل می شود:

 • وارد فاز بعدی گردد.
 • کنار گذاشته شده یا منتفی گردد.
 • کارهای اضافی قبل از تصمیم لازم برای ورود به مرحله بعدی در مورد نوع فعالیت ها مشخص گردد.

(صنایع پتروشیمی)

1- مرحلــه برنامه ریـزی و شناخت فرصــت های فنـــی و اقتصادی در طی این مرحله، اطلاعات استراتژیک کافی در جهت تعییــن ریسک کار فرما و مزیت منابع موجود برای پروژه جمع آوری می شود.

فعالیت های عمده در این مرحله شامل موارد زیر است:

1-1- تعیین نیاز- مشکلات

2-1- شناسایی شرکت کنندگان اصلی

3-1- جمع آوری اطلاعات

4-1- شناسایی فرصت های اقتصادی

5-1- مشخص کردن اهداف

6-1- تحقیق بازار- پیش بینی بازار

7-1- مطالعه شرایط رقابتی

8-1- بررسی موضوعات حقوقی، زیست محیطی و ایمنی

9-1- اطلاعات در مورد تخمین های اولیه

10-1- ارزیابی ریسک ها و محدودیتها

11-1- شناسایی، ارزیابی و انتخاب گزینه های تکنولوژی (رقابتی)

12-1- تعریف استراتژی کاری

13-1- توسعه پروژه (بصورت موردی) در ابعاد اقتصادی

2- توسعه پروژه

مرحله توسعه پروژه بیشترین تاثیر را روی پروژه دارد و موفقیت در مراحل بعدی پروژه وابسته به تصمیــم در این مرحله است. این مرحله شامل موارد زیر است:

1-2- تعریف پروژه (مرحله شناخت)

هدف مرحلــه شناخت (تعریـف پروژه) تعییـــن هزینه، جدول زمان بندی، مشخصات و منابع پروژه می باشد.

این مرحله در واقع یک نوع پیش برنامه ریزی است و توسط کارفرما طلب می شود، زیرا بطــور مستقیــم به برنامه و اهداف تجاری شرکت مربوط می شود.

این مرحله شامل موارد زیر است:

 • انتخاب و معرفی تیم اصلی پروژه
 • شناسایی افراد ذی نفع در پروژه
 • تعریف اهداف پروژه
 • شناسایی گزینه های مختلف از لحاظ فنی و اقتصادی
 • شناسایی زمینه های ریسک و عدم قطعیت
 • بررسی شرایط تجاری و اقتصادی پروژه
 • تهیه پیش نویس برنامه راهبردی پروژه
 • بررسی تجربیات از پروژه های مشابه

2-2- طراحی مفهومی (طراحی اولیه)

در طی طراحــی مفهـومــی، آن دستـه از گزینــه های اقتصادی، فنی که در مرحله تعریف پروژه شناسایی و ارزیابی شده اند، به جهت فراهم سازی اطلاعات کافی برای تسهیـل فعالیت های مهندسـی پایه در آینــده مورد ارزیابی قرار می گیرد.

فعالیت های مربوط به این مرحله شامل موارد زیر است:

 • تحلیل (بررسی) گزینه
 • انتخاب تکنولوژی (رقابتی)
 • انتخاب گزینه های اقتصادی (انتخاب و حذف گزینه ها)
 • تهیه نمودارهای فرآیند جریان
 • جمع بندی وقایع کلیدی و مهم
 • شناسایی تجهیزات (به لحاظ مقیاس و قیمت)
 • انتخاب ساختگاه (سایت)
 • تعریف مسئولیتها و وظایف
 • ارزیابی ریسک
 • استراتژی توسعه
 • اجرای پروژه
 • تامین مواد
 • تعیین اعتبارات
 • قراردادها
 • مدیریت پروژه
 • برنامه های توسعه (توسعه برنامه ها)
 • انتخاب تکنولوژی جدید در مقابل تکنولوژی قدیم
 • مدیریت ریسک
 • شناسایی موضوعات به لحاظ حقوقی، زیست محیطی و ایمنی
 • به روز کردن برنامه اقتصادی

3-2- مهندسی پایه

این مرحله تکامل مرحله طراحی مفهومی است. مهندسی پایه اطلاعات کافی را برای مجاز ساختن شروع مهندسی تفصیلی می دهد. این مسئله نیاز به ترکیب معیارهای طراحی و مشخصات فنی عمومی دارد.

مهندسی پایه شامل موارد زیر است:

 • تعیین محدوده کار پروژه، اطلاعاتی را در مورد اندازه، محل و نمونه محصول به جهت تخمین هزینه اجمالی برای تعیین امکان پذیری فراهم می کند.
 • پایه گذاری آرایشات اولیه
 • به روز کردن نمودارهای فرآیند جریان (PFD)
 • تهیه نمودارهای فرآیند جریان نقشه های تجهیزات (P&ID)
 • تهیه برنامه اجرایی
 • انجام کار تیمی جهت تعیین:

–  هداف پروژه

–  ریسک ها و موارد نامشخص

–  نقش ها و مسئولیت ها

 • بازدید از ساختگاه
 • تهیه برنامه زمان بندی و تعیین نقاط عطف
 • تکمیل مطالعات طراحی رقابتی
 • آماده سازی منابع مالی و اعتبارات

3- تصویب طرح جهت شروع کار اجرایی

در این مرحله بر اساس اهداف فنی و اقتصادی کارفرما و هزینه های سرمایه گذاری شده و درآمدهای پیش بینی شده، برای شروع به کار پروژه تصمیم گیری می شود.

4- فاز اجرای پروژه

این مرحله زمانی آغاز می شود که طرح تصویب شده باشد و شامل مراحل زیر است:

1-4- طراحی و مهندسی تفصیلی

این مرحله تمام عناصر و اجزاء پروژه را مورد توجه قرار می دهد. این جزئیات شامل موارد زیر است:

 • آماده سازی و تایید نقشه ها و مشخصات فنی
 • اخذ مجوزهای قانونی
 • مشخصات فنی مصالح و تجهیزات
 • مرور فرآیندها
 • کنترل و پیش بینی هزینه ها

2-4- تامین

این مرحلــه شامل قرارداد خرید خدمـات، مصـالح و تجهیزات لازم برای اجرای پروژه می باشد و شامل موارد زیر است:

 • انعقاد و کنترل قرارداد با پیمان کاران
 • خرید تجهیزات و موارد مورد نیاز
 • تهیه دستورالعمل و راه کار لازم برای تهیه کالا و خدمات

3-4- ساخت و اجرا

این مرحله شامل پیگیری استراتژی های تدوین شده در مورد مدیریت اجرا و نصب تجهیزات است.

فعالیت ها در این مرحله شامل موارد زیر است:

 • مستند سازی کلیه فعالیت های مکانیکی، الکتریکی و ساختمانی
 • آماده سازی دستورالعملهای بکار گیری و راه اندازی
 • آموزش پرسنل راه انداز و بهره بردار
 • بازبینی برنامه ها برای شرایط اضطراری
 • تکمیل انجام کلیه تست های استاتیکی و دینامیکی، الکتریکی، مکانیکی و غیره

این فعالیت ها با مسئولیـت مهندس پروژه و ناظر انجام می شود.

5- مرحله بهره برداری

فعالیت های این مرحله شامل موارد زیر است:

1-5- راه اندازی اولیه

در این مرحله بسته به نوع پروژه معمولا تمام تجهیزات مورد تست عملیـاتــی قرار می گیرد و موضـتوع تنظیم تجهیـزات با یکدیگر از اهمیـت زیـادی برخوردار اســت. تمام مستنــدات و مکتوبات طراحی در این مرحله باید ثبت و ضبط شود.

2-5- شروع به کار عملیاتی یا بهره برداری تجاری

انتقــال پروژه از حالــت راه اندازی آزمایشی به حالـت بهره برداری دائم در این مرحله صورت می گیرد و شامل موارد زیر است:

 • اجرای برنامه پیش از بهره برداری تجاری
 • تست ظرفیت و اندازه گیری نتایج بر اساس اهداف پروژه
 • شناسایی نقایص و معایب و شروع فعالیتهای اصلاحی
 • رفع کلیه اشکالات و قبول پروژه

3-5- اتمام مرحله ساخت و نصب

معمولا این مرحله با تکمیل کارهای مکانیکی شروع و هنگامی که همه معیارها و شرایط استاندارد برآورده شده باشد تکمیل میگردد.

 • تکمیل مستند سازی تمام پرونده ها و مدارک
 • شناسایی موضوعات و اطلاعات مهم در مورد کارکرد پروژه
 • تهیه لیست نقایص و کمبودها
 • تکمیل بازرسی ها
 • تکمیل مدارک و گواهینامه های صادر شده
 • پذیرش کار و یا پروژه
 • پرداخت نهایی بر اساس قرار داد و تسویه حساب مالی
 • بستن کلیه حسابهای پروژه

4-5- بهره برداری

این مرحله شامل استفاده از سیستم و نگهداری از آن در طی عمــر مورد انتظـار می باشــد. بهــره برداری یـک فعالیت پیشرو است و نیاز به برنامه زمان بندی، بکـــار گیری تجهیــزات و نگهـتداری و تعمیرات تحت سیســتم مناسب و تعریف شده دارد تا هزینه ها بهینه گردد.

جمع بندی

در پایان هر مرحله از پروژه، محصــولات و نتایجــی حاصل می شود که با نتایج حاصل از مراحل قبل و بعد متفاوت است.

    با استفاده از این نتایج و محصولات می توان مرحله یا مراحل بعد را (طراحی) و اجرا کرد.

 توجه به برنامه زمانی و منابع مورد نیاز در هر مرحله و سرعت پیشرفت یا کندی کار و نیز استفــاده از منابــع درهر مرحله از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

1- اهمیت مدیریت پروژه

ناکارایــی روش های سنتــی در ساختار سازمانی و شیوه هــای قدیمـی مدیریــت در اجـرای پروژه ها دلیـل اصلــی مفهوم مدیریت پروژه است.

 با توجـه به ماهیت منحصر به فرد پروژه ها لازم است تابه طـور خاص برای هر پروژه، ساختار سازمانـی،سیستم اطلاعاتی و ساختار اجرایی تعریف شود.

آثار مهم و نشانه های مدیریت ضعیف

تاخیر در برنامه زمانی پروژه

افزایش هزینه های اجرایی  در مقایسه با بودجه

  – جریان نقدی نامطلوب

  – دوباره کا ری

استفاده نامناسب از کارشناسان و عوامل اجرایی در مراحل مختلف طرح

تحمل خسارت های مادی و معنوی ناشی از عدم تحقق اهداف پروژه

دلایل ضعف در مدیریت پروژه ها به شکل سنتی

اجرای پروژه های متعدد بطور همزمان بدون هماهنگی

عدم مسئولیت فرد خاص در قبال پروژه

برنامه ریزی و زمان بندی غیر منطقی

کم تجربگی مدیر پروژه

کنترل ضعیف نیازهای کاربران (کارفرما)

عدم وجود کنترل بر طراحی ها

ناممکن بودن تامین تعهدات مالی

مدیریت پروژه فرآیندی است که با بکارگیری دانش، مهارت ها، ابزار و تکنیک های لازم، دسترسی به اهداف طرح را از طریق برنامه ریـزی و زمان بندی، اجــرا و کنترل عملیات امکان پذیـر می سازد.

اهداف و نیازها در سه بخش زیر مطرح می شود:

1- متولیان، کاربران و نیاز و خواسته های آنها

2- احتیاجات خاص و مشخص  طرح

3- محدوده، زمان، هزینه و کیفیت طرح

سیر تحولات

مدیریت کیفیت جامع

 مهندسی همزمان

 مدیریت ریسک

 مدیریت تغییر

 مدیریت پروژه

مدیریت پروژهمدیریـت سنتی
ترجیح می دهد در قالب گروه فعالیت نماید.

• نقطه اتکای وی، شیوه مدیریت و مسئولیت های فنی خود می باشد.

• به همکاری و تشریک مساعی نظر دارد.

• همواره در جهت تحقق اهداف گام برمی دارد.

• تمایل به ریسک دارد. (ریسک پذیر است).

• به دنبال آنچه ممکن است می باشد.

• صرفا به خود موضوع فکر می کند.

•انسانها و افکار آنها را مدیریت می کند.

• مسائل را در قالبی عینی و ملموس می بیند.

ترجیح می دهد به صورت فردی کار کند.

• نقطه اتکای وی فناوری است.

•  به حرفه ای بودن نظر دارد.

• همواره به دنبال فراتر رفتن از اهداف می باشد.

• چون تمایل به ریسک ندارد، به ناچار سعی در   آزمون هر چیز می کند.

• به دنبال تمام و کمال بودن است.

• به حواشی موضوعات نیز می پردازد.

• سخت افزار را مدیریت می کند.

• مسائل را در قالبی انتزاعی می بیند.

 

سرعت دسترسی شرکت ها به درجه تکامل در مدیریت پروژه ، اغلب بستگی به این دارد که این شرکت ها تا چه حد به اهمیت عوامل موثر و پیش برنده توجه دارند

عوامل موثر در بقای شرکت ها عبارتند از:

پروژه های سرمایه ای                                      کارایی و اثر بخشی

انتظارات مشتریان           بقای شرکت            توسعه محصول جدید

رقابت                                                درک و فهم مدیران

بر این اساس دو تقسیم بندی زیر در سازمان ها وجود دارد:

-پروژه محور

-غیر پروژه محور

سازمان هایی که پروژه محور نیستند، کارایی و اثر بخشی داخلی خود را افزایش می دهند تا در مدیریت پروژه، سریعتر به تکامل برسند.

در این ساز مان ها،رقابت ها با سرعت اهسته به سمت تکامل پیش می رود، زیرا این سازمان ها معتقدند،مدیریت پروژه به طور مستقیم بر وضعیت رقابتی شرکت تاثیر نمی گذارند.

در سازمان های پروژه محور سیزر حرکت مخالف این مطلب است.

در دهه 90 شرکت ها به شناسایی مزایای مدیریت پروژه پرداختند.

دیدگاه سنتی

– مدیریت پروژه مستلزم به کارگیری افراد بیشتری است و هزینه های بالا سری را افزایش می دهد.

– بازدهی و سود کاهش می یابد.

– مدیریت پروژه میزان تغییرات محدوده کار را افزایش می دهد.

– مدیریت پروژه باعث بروز بی ثباتی در سازمان شده و برخورد ها را افزایش می دهد.

– مدیریت پروژه نوعی ظاهر سازی برای مشتریان است.

-مدیریت پروژه مشکل زا است

-فقط پروژه های بزرگ نیازمند مدیریت پروژه است

-مدیریت پروژه مشکلات کیفی را افزایش می دهد.

-مدیریت پروژه باعث بروز مشکلات در اختیارات و توانمندی می گردد.

-مدیریت پروژه با توجه به صرف پروژه، تنها روی نقاط بهینه سازی موضعی و مقطعی توجه دارد.

-هزینه مدیریت پروژه ممکن است باعث عدم رقابت گردد.

دیدگاه مدرن

 • مدیریت پروژه شرایط اجرای کار ها را با افراد کمتر و در زمان کمتر فراهم می سازد.
 • بازدهی و سود را افزایش می دهد.
 • مدیریت پروژه نظارت و کنترل بهتر روی تغییرات محدوده کار دارد.
 • مدیریت پروژه با توجه جدی به رفتار سازمانی به طور کاراتر و اثر بخش تر عمل می کند.
 • مدیریت پروژه، ارتباط با مشتری را به شکل تنگاتنگ و سازمان یافته برقرار می کند.
 • مدیریت پروژه ابزاری برای رفع مشکلات است.
 • در تمام پروژه ها می توان از مدیریت پروژه بهره جست
 • مدیریت پروژه موجب افزایش کیفیت می شود.
 • مدیریت پروژه مشکلات اختیار و توانایی را کاهش می دهد.
 • مدیریت پروژه به افراد امکان می دهد تا تصمیمات خوبی برای سازمان اتخاذ کنند.
 • مدیریت پروژه موجب رونق در کسب و کار می شود.

A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product or service.16 Because
projects by definition are temporary, project managers must make sure their projects are completed by expending only the amount of time, money, labor, and other resources that have been allocated. In addition, because projects result in unique products or services (deliverables), projects are typically organized into specific phases which most appropriately reflect the
evolution of these unique deliverables. These project phases, taken as a whole, make up the overall life cycle of the project. Thus the deliverables of your project, the project’s phases,
and your project’s life cycle are inextricably linked. Let’s look at each of these.
Project DeliverablesBy deliverables we are referring to any measurable, tangible, verifiable output that must  be produced to complete the project.17 These may include interim deliverables (like scripts, system specifications, or blueprints) and finished deliverables (like the finished motion picture,
software package, or completed building). Let’s say you are creating a new product that will help your organization obtain a larger market share and greater profits. The deliverables for your project might include the following:
„ An analysis of the market describing where your new product will fit in among its competitors and what specific needs it will meet in the marketplace
„ A feasibility study detailing how your organization will be able to design, manufacture,
and distribute the new product
„ A description of the overall project concept
„ A detailed project plan
„ Product specifications (blueprints, flowcharts, etc.)
„ A prototype or mock-up of the new product
„ Tests of the new product using members of the product’s target audience or buyers
„ Enhancements or revisions to the new product based on the test results
Caution: It’s easy to confuse deliverables and goals. Since deliverables are any measurable, tangible, verifiable items that must be produced to complete the project, deliverables may be
planned, observed, inspected, shaped, and, ultimately, described in contract specifications. Goals, on the other hand, while worth pursuing, are less tangible and therefore less easy to
measure and track. For example, let’s say that our goal is to build a sailboat that will be fast enough to win the America’s Cup race. While this is a worthy goal, it is not the sort of thing

that you could promise as a project deliverable. Instead, the project would more appropriately focus on deliverables such as building a boat with certain hull specifications, certain sail
designs, and other specific and observable characteristics that we hope would help win the race. With luck, such a boat would enable our crew to beat the competition. However,
whether we win or lose, the project would be judged a success if it produced a boat with the stated specifications within the schedule and budget allotted.
Project Phases
A project phase is a collection of project activities, usually resulting in the creation of a major deliverable.18 Consider the list of deliverables above. There are literally hundreds of
project activities that must be undertaken in order to complete all the deliverables listed. We could jump right in and try to complete all of these activities at once, but this would likely
result in chaos. Instead, we combine the activities into clusters and sequence them so that we can proceed logically and systematically. In short, we group the project activities into phases. To continue our example, here are some appropriate project phases that would systematically yield the deliverables from our example above:
„ Phase I: Determine Need and Feasibility—In this phase we would complete all the detailed analysis work, including the market analysis, feasibility study, and overall project concept.
„ Phase II: Create Project Plan—In this phase, after the need and feasibility are approved, we would complete all the activities necessary to create a detailed plan for completing the rest of the project.
„ Phase III: Create Product Specifications—In this phase we would create detailed product blueprints, flowcharts, and so on. These would then be reviewed by outside experts and managers, then revised as needed.
„ Phase IV: Create Prototype Product—In this phase we would complete all the activities necessary to create our prototype or mock up.
„ Phase V: Test and Implement—In this phase we would organize and conduct tests, make enhancements and revisions, and finalize the product.
Notice that our project phases are logically related to the deliverables we are creating. Within the phases, the deliverables evolve gradually, in successive approximations. In particular, the
phases assure that our new product provides plenty of opportunity for project players to review our results and make changes before too much time and money are spent.

A milestone is a significant event in the project, usually the completion of a major deliverable.19 Typically, the completion of each project phase may be considered a milestone. For example, completion of the project plan is typically considered a milestone event. Or on a motion picture project, completion of the script would be a milestone. Milestones differ from project to project depending on the type of deliverables the project is designed to create. The Project Life Cycle The project life cycle is a collection of project phases whose name and number are determined by the control needs of the organization involved in the project.20 For example, the five-phased sample project life cycle above affords plenty of opportunity for control by the sponsoring organization. At the end of each phase the project may be reviewed, deliverables may be revised, or the entire project may be stopped. In this way the organization may protect its investment. Because the types of deliverables resulting from projects differ widely from one industry to another, the project controls and phases used also can be quite different. For example, most film production projects include an editing or post-production phase, while most homebuilding projects include a blueprint phase.
Different deliverables evolve in different ways, requiring different project phases. Yet no matter what the industry,
stakeholders (i.e., those who are affected by project activities)21
review and approve deliverables at each phase before allowing the next phase to begin. In this way, stakeholders try to assure that deliverables evolve in a steady, controlled fashion
and that resources are not wasted. Examples of typical project stakeholders include:
„ The sponsor of the project (sometimes called the client, customer, owner, or funder)
„ Suppliers, contractors, or vendors
„ Professionals, craftspeople, and other specialists who serve on the project team
„ The project manager
„ Government agencies who regulate the project’s processes or deliverables
„ The public who will use or be affected by project outputs
(
Caution: It is important to identify and involve all project stakeholders so that everyone’s expectations may be met. The last thing a project manager wants is to complete a project only
to find out that a major stakeholder has been overlooked and is subsequently demanding that the project deliverables be changed.)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فایل آموزشی مدیریت پروژه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: فروشگاه عمران رنتر
 • فروشنده: فروشگاه عمران رنتر
 • آدرس: تهران
 • هنوز امتیازی داده نشده است!