معرفی کامل انواع سقف ها

9,500 تومان

رمز فایل www.omranrenter.com

معرفی کامل انواع سقف ها

شامل بیش از 80 فایل pdf , پاورپوینت

بعضی از جزوه ها رایگان بوده که منبع آن به دلیل (حفظ حقوق معنوی اثر) ذکر شده است.

 

مقایسه

توضیحات

معرفی کامل انواع سقف ها

جزوات دانشگاهی و کنکور

دانلود جزوات فنی مهندسی

انتخاب و استفاده از سازه های متناسب با رویکرد صنعتی سازی در ساختمان،می بایست با شناخت قابلیت های رفتاری،عملکردی و ساختاری آنها و تکنیک های اجرایی هر یک از آنها صورت پذیرد. هر
یک از سیستم های سازه ای دارای شرایط فوق،به لحاظ شاخص هایی همچون هماهنگی با اقتصاد پروژه،هماهنگی با سایر عناصر سازه ای و غیرسازه ای،محدودیت های اقلیمی اجرا،چگونگی نیاز به
تجهیزات کارگاهی ،نیروی انسانی و… می بایست بررسی و نهایتا بهترین گزینه برای هر پروژهانتخاب گردد.

بدیهی است همانگونه که ذکر شد برای هر پروژه ،باتوجه به تمامی مشخصات مورد نیاز از جمله هزینه، طراحی،اقلیم و… ، مطلوب ترین سیستم های ساخت در نظر گرفته خواهد شد.
لذا انتظار معرفی و انتخاب یک سیستم سقف و سازه برای هر نوع ساخت و ساز،بطور کلی از واقعیت عینی ،طراحی و اجرای یک پروژه به دور می باشد.
معرفی روشهای اجرای سقف:
بطور کلی می توان انواع روشهای اجرای سقف در این گزارش را در 3گروه سقف های تیرچه دار، سقف های کامپوزیت،و دالهای بتنی تقسیم بندی نمود:

گروه سقف های تیرچه دار

سقفهای تیرچه بلوک  گروه تیرچه کامپوزیت بتنی
سقفهای تیرچه یونولیت تیرچه بتنی
سقفهای تیرجه بلوک کرمیت تیرچه فلزی
سقف سیاک
گروه دالهای بتنی
دال بتنی پیش تنیده پیش کشیده و پس کشیده
دال مجوف
Cobiax
سقفهای پیش ساخته و نیمه پیش ساخته
(Predall – Hollow core – Double Tee)
گروه سقف های کامپوزیت
سقفهای کامپوزیت فلزی
سقفهای کامپوزیت کرمیت
سقفهای کامپوزیت
CSD
سقف با قالب مشبک Roofix
لازم به ذکراست برخی دیگرازسیستمهای سقف بخشی ازیک مجموعه کامـل سیسـتم سـازه ای مـی باشدکه همراه با المان های دیگرسازه ای وبه تناسب آنهـا طراحـی واجـرا مـی گردنـد ، درایـن مـورد
میتوان به سقف سیستمهای
LSFو ICFاشاره نمود.

سقف تیرچه بلوک وتیرچه یونولیت باتیرچه بتنی  (Joist- Block deck with concrete joist)
این روش از رایج ترین اجرای سقف هاست که امروزه نیز بطور وسیعی درصنعت سـاختمان سـازی مورد استفاده قرارمیگیرد.

اجرای این سیستم عبارتند از:

 1.تیرچه بتنی
2.بلوک سیمانی یا سفالی یا یونولیتی
3.میلگرد افت وحرارت
4.میلگردهای تقویتی
5.بتن پوشش رویه

الزامات سقف تیرچه بلوک
– درتمامی سقفها ، میلگرد افت وحرارت با قطر 6mmکفایت میکند ، چنانچه فاصله آکس تا آکس تیرچه ها تا 50 cmباشد درجهت تیرچه ها بین هردو تیرچه یک عدد چنانچه بیش از 50 cmباشد،
دو عدد میلگرد حرارتی مورد نیاز است. میلگردهای حرارتی درخلاف جهت تیرچه ها هر 25
cmیک عدد می بایستی اجرا گردد.
– میلگرد تقویت ممان منفی تیرچه ها حداقل میبایست سطح مقطعی معـادل % 15سـطح مقطـع میلگردهای کششی همان تیرچه را دارا باشد و طول آنها ازهر طرف یک پنجم طول تیرچه باشد.
– درسقفهای با بار زنده کمتر از 350
kg/m2ودردهانه های زیر 4 mنیـازی بـه کـلاف میـانی (Tie Beam)نمی باشد ودردهانه های بین 4 mتا ، 3یـک کـلاف میـانی ودرهانـه هـای بـیش از 5/3m
دوکلاف میانی مورد نیاز است. حداقل سطح مقطع کل میلگردهای طولی کـلاف میـانی بایـد برابـر نصف سطح مقطع میلگرد کششی تیرچه باشد.
– درسقفهایی که بار زنده بیشتر از 350
kg/m2باشد ، دردهانه زیر 4mیک کلاف میانی و دهانـه بین  4تا 7 متر دو کلاف میانی ودر دهانه های بیش ا ز 7mبه سه کلاف میانی مورد نیـاز اسـت
درتمامی این اطلاعات حداقل سطح مقطع کل میلگردهای طولی کلافهـای میـانی بایـدبرابرکل سطح مقطع میلگردهای کششی تیرچه باشد.

چنانچه میلگرد زیگزاگ برای برش انتهـایی محاسـبه نشـود نیـازی بـه تقویـت برشـگیر اتکـای سرتیرچه نمی باشد.

ویژگی های سیستم سقف تیرچه بلوک
– ازنظر اقتصادی نسبتاً مقرون به صرفه خصوصا دردهانه های کوچک
– به دلیل شمع بندی درحین اجرا این سقف لرزش کمتری نسبت به سقفهای کرومیت وکامپوزیت دارد.
– تامین نسبی عایقبندی حرارتی درصورت استفاده ازبلوکهای پلی ایستایرن
– وزن نسبتاً بالادرصورت استفاده ازبلوک سفالی
) با ضخامت 30حدود( 320kg/m)

-دارای قابلیت تولید وعرضه گسترده درکشور
– عدم نیاز به نیروی کار ماهر و یا تجهیزات خاص
نکته
امروزه استفاده ازبلوکهای یونولیتی رواج گسترده ای درساخت سقفها پیدا کرده است . گرچه استفاده ازاین بلوکها، کمک قابل توجهی به عایقبندی حرارتی سقف وکاهش وزن آن

میکندولی لازم است که ضوابط استفاده ازآنها درسقف رعایت شود پیوست . چند مورد مهم از این ضوابط عبارتنداز:
تنها استفاده از انواع کندسوزشده بلوک پلی استایرن منبسط شده مجاز بوده و استفاده از انواع غیر کندسوز ممنوع است.
حداقل مقاومت بلوکهای تولیدی در برابر بارهای حین اجرا باید برابر با 200کیلوگرم به ازای هر30سانتیمتر طول بلوک باشد. درصورت تولید مناسب، بلوک های با عرض 50و ارتفاع 25سانتیمتر و دانستیته حدود 14-13کیلوگرم بر مترمکعب برای کسب این مقاومت مناسب است.
برای حفاظت از بلوک سقفی پلی استایرن و جلوگیری از برخورد مستقیم هرگونه حریق احتمالی با بلو لازم است تا زیر سقف به وسیله پوشش مناسب محافظت شود. پوشش باید به تیرها و تیرچه متصل و مهار گردد.اتصال مستقیم به بلوک پلی استایرن )مانند گچ کاری مستقیم بر روی بلوک بدون استفاده ازاتصالات مکانیکی به تنهایی قابل قبول نیست.
انواع پوششهای مورد پذیرش عبارتنداز: پوشش گچ یا پوششهای محافظ گچ-پرلیت یا گچ- ورمیکولیت یا تخته گچی به ضخامت حداقل 1/5سانتیمتر که به نحو مناسب و مستقل از بلوک همانند رابیتس به سقف سازه ای مهار شده باشد

سقف تیرچه بلوک کرمیت  تیرچه فولادی با جان باز ( kormit-Joist-Block deck with-steel joist)
امروزه تیرچه های کرومیت بعنوان یکی ازگزینه های مناسب درمواردی که زیربنا کـم بـوده و بتـوان چند سقف را باهم بتن ریزی نمود، شناخته می شود. این نوع سقف ازسقف های تیرچه فولادی باجان
باز درترکیب با بتن محسوب شده ودارای اجزای زیر است:
١.تیرچه فولادی با جان باز
٢.بلوک
٣.میلگرد افت وحرارت
۴.کلاف عرضی
۵.بتن پوششی درجا

تیرچــه هــای فــولادی بــا جــان بازشــامل بــال تحتــانی، اعضــای قطری وبال فوقانی می باشد که اعضای پیش ساخته ای هستند که بصورت خرپاهـای ویـژه دوسـر ساده ای برای توزیع یکنواخت بارسقف به تکیه گاه ها بکارمیروند. بـال تحتـانی تیرچـه بعنـوان عضوکششـی خرپـا عمـل میکند. درسقف حاصله ، بـال فوقـانی وجـان تیرچـه هـا دربتن محاط بوده وبصورت یکپارچه بعنوان یـک مقطـع
مرکب
Tشکل بتن آرمه عمل می نمایـد . بـرای اجـزای پرکننده میتوان ازقالب های دائم مانند بلوک سفال ، سیمانی یـا قطعـات سـبک وازقالبهـای موقـت استفاده نمود.

الزامات سقف تیرچه بلوک کرومیت
– درکلیه دهانه های سقف کرومیت اجرای کلاف میانی  (Tie Beam)ضروری میباشد که شـامل دومیلگرد به قطرحداقل 12 mmاست ی; میلگرد روی بال تحتانی ویک میلگـرد زیریـا روی بـال
فوقانی به موازات هم بصورت عمود برتیرچه ها به آنها جوش می شود ودردهانه های بالای 3
m کلافهای میانی حتماباید با بتن اجـرا گردنـد . دردهانـه هـای کـوچکتراز 5/3متـر یـک کـلاف
ودردهانه بین 5/3تا 7/8متر دوکلاف ودردهانه بیش از 7/8متر سه کلاف میانی موردنیاز است.

ویژگی های سقف کرمیت
– چنانچه زیربنای هرسقف 120
m2یا کمتر باشد وسازه فاقد دیواره برشی باشد ، به دلیل اجـرای همزمان دویا سه سقف معمولا اجرای این سقف مقرون به صرفه خواهد بود.
– سرعت اجرایی بالاتری نسبت به تیرچه بتنی دارد.
– اجرای سقف کاذب ضروری نیست.
– وزن نسبتا متعادل دارد به نسب سقف تیرچه بلوک سنتی.حدود 290
Kg/m 

دارای لرزش بیشتر نسبت به تیرچه بتنی است بدلیل عدم اجرای شمع بندی

سقف سیاک
سقف سیاک یک شیوه اجـرای سـقف هـای بـتن مسـلح تیـرودال یک طرفـه میباشـد درایـن شـیوه ، پیش ازبتن ریزی لازم است شمعهای چوبی یا آهنی اجرا و آرماتورگـذاری هـای لازم درتیرچـه هـا
ودال انجام شود. ایـن روش بـا حـذف اجـرای بلوکهـای سفالی یاسیمانی پرکننـده بـین تیرچـه ضمن کاهش وزن سقف ، نشت شـیرابه بتن را ازفواصل تیرچـه هـا بـه حـداقل میرساند ومنجر به ارتقای کیفیـت بـتن می شود. همچنین دراین روش تیرچـه های آماده حذف می شود وباتوجـه بـه
فرم وهندسه قالب های سیاک ، میتوان آرماتورگذاری تیرچه ها وشبکه مش حرارتی را براحتـی انجـام داد.

این امرباعث صرفه جویی درمصرف میلگرد شده ولی سرعت اجرا را کاهش میدهد. قالبهای مورد استفاده می بایست قوی وباکیفیت بالا بوده وبراحتی قابل برداشت ونصب باشند.
دراین روش می توان با اجرای لوله های پلیکا پیش ازبتن ریـزی ، حفراتـی درمقطـع عرضـی تیربـه منظور فراهم شدن امکان عبور لوله های تاسیساتی وبرقی ایجـاد نمـود .

بـه ایـن ترتیـب تاحـدودی زمینه اجرای تاسیسات درفواصل خالی زیر سقف ومابین تیرچه ها فراهم میشود.

الزامات سیستم سیاک
– رعایت ضوابط آرماتور گذاری تیرچه ها ودال بتن آرمـه براسـاس ضـوابط موجـود درآیـین نامـه
ACI 318-05ومبحث 9مقررات ملی ساختمان الزامی است .
– به منظور اجرای لوله های برقی وتاسیسات درفضای مابین وزیرتیرچه هـا لازم اسـت همـاهنگی لازم بین نقشه سازه وتاسیسات بعمل آید وبدلیل حـذف بلوکهـای پرکننـده ، طراحـی واجـرای
سقف کاذب ضروری است.

– اجرای شمع های چوبی یا آهنی به منظور پایدار سازی قالب های فلزی ضروری است.

ویژگی های سیستم
سهولت نصب وحمل قالبها به طبقات
حذف بلوکهای سفالی یا پلاستوفوم
یکپارچگی سقف وکاهش وزن
امکان عبورتاسیسات میان سقفی

 

Composite Steel Deck . سقف کامپوزیت فولادی
سقفهای کامپوزیت سقفهایی هستند متشکل از فولاد و بتن. برای اینکـه یکپـارچگی سـقف رعایـت شود از برشگیرنبشی استفاده می شودکه با بـتن درگیـر مـی شـود. میلگردهـایی کـه روی سـقف
کامپوزیت قراردارند، میلگردهای حرارتی هستند که در جهت مخالف با تیرهای فرعی باعث یکپارچـه شدن بتن و درگیری با سقف کامپوزیت می شوند و بـا جـوش دادن بـه تیرهـای فرعـی مـانع تـرک
خوردن بتن می گردند. در قالب بندی این سقفها معمولا از تخته کوبی اسـتفاده مـی شـود و بایـد از شمع های نگهدارنده در زیر قالب ها استفاده گردد. درصورت نیاز می توان لوله های تاسیسـاتی را از
زیر سقف کامپوزیت و از تیرهای لانه زنبوری عبور داد.

لازم به ذکر است سقف کامپوزیت از برخی سقفهای تیرچه بلوک، سبکتر و از برخی سنگین تر می باشد.
جدول زیر وزن هر مترمربع سقفهای کامپوزیت را نشان می دهد:

ویژگی های اجرایی سقفهای کامپوزیت
– عموماً سقف های کامپوزیت وزنی سبک دارد .
– سقف های کامپوزیت سرعت اجرای بالاتری نسبت به سقف های تیرچه بلوک دارد.
– به کاذب کاری نیاز دارد و نسبت به سقفهای تیرچه بلوک گرانتر است .
– سقف کامپوزیت بدلیل داشتن لرزش گزینه مناسبی برای سقف نمی باشد مگر اینکه به هنگام
بتن ریزی زیر تیر آهنهای فرعی و اصلی شمع بندی کامل شود که در اینصورت اجرای همزمان چند سقف منتفی می شود .


(kormite composite deck) . سقف کامپوزیت کرمیت
این نوع سقف، در واقع مشابه سقف تیرچه های فلزی کرمیت بوده ولی با قالب بسته می شود. در هنگام بتن ریزی تیرچه ها کاملاً از بتن انباشته گردیده و تشکیل مقطع ذوزنقه ای شکل و بسیار
قائم را می دهد . بال فوقانی تیرچه های کرمیت جهت حذف شمع بندی و براساس بارهای زمان اجرا طراحی می گردد که پس از اجرای سقف و بتن ریزی در بتن باقی مانده و در باربری نهایی شرکت کرده و باعث کاهش تنش در بتن میگردد . در این روش قالب ها پس از بتن ریزی باز می شوند .
اجزای این سیستم عبارتند از :
– تیرچه های فلزی کرمیت

– میلگردهای حرارتی
– قالب فلزی
– کلاف عرضی
– بتن رویه
در این سقف با استفاده از قالبهای فلزی فضاهای خالی بین تیرچه ها قالب بندی شده و نهایتاً با حذف آنها پس از بتن ریزی سقفی سبک خواهد شود . ضمناً در این سیستم بعلت غرق شدن کامل
جان تیرچه ها در بتن، لرزش کمتری در مقایسه با سیستم های مشابه کامپوزیت معمولی مشاهده می شود .
الزامات سیستم :
با توجه به اینکه این سیستم در گروه سقف متشکل از تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیببا بتن قرار می گیرد ،

مشخصات فنی لازم آن منطبق با نشریه 151یا الزامات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن می باشد.
ویژگی های سیستم :
– این سقف جزء سقف های سبک می باشد .
– وزن این سقف از اکثر سقف های کامپوزیت و نیز تیرچه بلوک سبک تر است .
 

– در مقایسه با سقف های کامپوزیت، هزینه کاذب کاری کمتری دارد زیرا فواصل تیرچه ها کم بوده و نیازی به استفاده از نبشی در سقف کاذب نیست .
– قالب در بین تیرچه ها قرا گرفته و پس از گیرش اولیه بتن زیر سقف در آورده می شود و در جای دیگر استفاده می گردد .
– نیاز به شمع بندی ندارد ولی لرزش آن نسبت به سقفهای تیرچه بتنی بیشتر ونسبت به سقف های 
دال مرکب فولادی بتنی  کامپوزیت با عرشه فولادی کمتر است.

لازم به ذکر است می توان بجای استفاده از قالب موقت از بلوک پلی استایرن بعنوان قالب دائم استفاده نمود که به نوعی درگروه سقف تیرچه بلوک کرومیت قرار می گیرد و دارای ویژگی های زیر است :
– سقف سبک می باشد.
– سرعت اجرای بالاتری نسبت به سقفهای تیرچه بتنی دارد .
– به کاذب کاری نیاز ندارد .
– بدلیل قیمت بالای بلوک استایرن گرانتر است .
– بدلیل اختلاف ضریب انبساط حرارتی بلوکهای یونولیت با تیرچه ها در سقفهایی که با گچ پوشش داده شوند ، ترک ایجاد می شود .

سیستم سقف بتنی مرکب روفیکس (Roofix Permanent Formwork)
این سیستم در واقع دال بتن آرمه مرکب با قالب ماندگار روفیکس می باشد؛ قالب فلزی روفیکس، نوعی قالب درجاست که مواد اولیه آن ورق روغنی یا گالوانیزه به ضخامت 0/7 mmیا 0/8مطابق با
استاندارد
DIN 1623–1می باشد. روفیکس دارای هفت ناودانی به شکل Vو عمق mm 18است.

ورق بین ناودانی ها بصورت مشبکبا نقش جناغی (Herringbone)در آمده است که موجب در گیری بهتر بتن با آن می گردد.

عرض روفیکس 1±81cm و طول آن بنابر سفارش بین m 1تا 7 mقابل تعیین می باشد.

روش اجرا :
1.نصب روفیکس بر روی تیرهای فرعی ارتفاع بیش از 15mاز کف بدون نیاز به شمع یا جک با ایمنی بالا.
2.نصب شبکه میلگرد بدون نیاز به
spacerبر روی روفیکس و جوش دادن برش گیرها روی تیرها.
3.بتن ریزی

الزامات سیستم سقف روفیکس
– حداکثر اندازه دهانه تیرهای فرعی بدون نیاز به زیربندی برای بتن تا ضخامت 7 cmحدوداً یک متر است. چنانچه دهانه تیرهای فرعی از یک متر بیشتر باشد و یا ضخامت بتن از7 cm تجاوز نماید،

باید تکیه گاه های موقت بدون نیاز به شمع یا جک نصب شوند و هنگامی که بتن به مقاومت سازه ای خود رسید می توان آنها را جدا کرده و جمع آوری نمود.

– بتن باید با عیار حداقل 350 Kg/m3بوده و اسلامپ بتن به هیچ وجه نباید از 8 cmبیشتر شود.
– متراکم کردن بتن برای دال تا ضخامت 10
cmباید به صورت تخماقی انجام شود و به هیچ وجه از ویبره استفاده نشود. بتن ریزی های حجیم، بتن باید در دو مرحله ریخته شود.

در مرحله اول، بین 1/5 cmتا 2ریخته شود و پس از گیرش بتن مرحله اول، در مرحله دوم می توان هنگام بتن ریزی از ویبره استفاده کرد. همپوشانی قالب های فلزی روفیکس باید حتماً بر روی تیرها
واقع شود و به هیچ وجه نباید دو قالب روفیکس ما بین تیرها به یکدیگر متصل گردد.
– لبه انتهایی هر یک از قالب های فلزی باید با الکترود و شدت جریان مناسب به تیرهای فلزی جوش شود.
– برای جلوگیری از خوردگی روفیکس باید آن را با پوشش مناسب ازجمله پرایمر و ضد زنگ صنعتی پوشاند.
ویژگی های سیستم
– امکان اجرای عملیات همزمان سقف طبقات و تامین ایمنی لازم و در نتیجه کاهش زمان اجرا
– سبکی و سهولت نصب قالب وزن هر متر مربع قالب حدود 3/5کیلوگرم
– وجود کنترلر برای بتن باروانی بالا با توجه به شبکه ای بودن قالب
– ایمنی بالا در اجرا
– ضخامت کم سقف حدود 10cmبدون در نظر گرفتن ارتفاع تیرهای فرعی
– نیازبه اجرای سقف کاذب 

سقفهای عرشه فولادی Metal Deck Celing

سقفهای عرشه فولادی سقفهایی هستند که با استفاده از دو عنصر ورقهای فولادی گالوانیزه ذوزنقهای شکل تحتانی و برش گیرها که در این نوع سقفها مورد استفاده قرار می گیرد از سایر سقف ها متمایز میشود و البته با استفاده از آرماتور بندی و بتن ریزی بر روی این ورق فولادی، این نوع سقف اجرا میشود.
الف) ورق فولادی ب) برشگیر ج) آرماتور د) بتن   در اینجا به اختصار به مشخصات آنها می پردازیم :
الف ) ورق فولادی Steel Sheet
ورق فولادی شاخص ترین مصالح این نوع سقف میبا شد که برای ساخت آن ورق فولادی گالوانیزه (هر دو طرف) با ضخامت های 8.0تا 2.1میلیمتر را به وسیله دستگاه های Rol Forming به روش نورد سرد Cold Forming به حالت موجدار شکل دهی می کنند بصورتی که در مقطع ورق حاصله هر موج به شکل یک ذوزنقه دیده میشود .
 ب) برشگیر  Stud Shear Connector
برشگیر ها یا گل میخ های خاصی که در این نوع سقف استفاده میشود به جهت نوع مصالح و روش خاص اجرا یکی دیگر نقاط قوت این نوع سقف محسوب می شود . قطر این برشگیرها حداکثر 18میلیمتر و ارتفاع آنها بسته به شکل ورق فولادی متغیر می باشد و در نهایت حداقل ارتفاع گل میخ بعد از نصب که از بالای ورق ذوزنقه ای اندازه گیری می شود نباید کمتر از 80میلیمتر باشد .
این گل میخها بوسیله دستگاه جوش قوس الکتریکی خاصی که Stud Welderخوانده می شود به بال تیرهای سازه ای جوش می شود .
 ج)آرماتور  Reinforcement
آرماتور بندی در چهار مورد زیر می بایست اجرا گردد :
1.مقاومت در برابر لنگر منفی در دهانه های ممتد و کنسولها
2.بار های متمرکز یا باز شو ها
3.آرماتور حرارتی
4.مقاومت در برابر لنگر مثبت در صورتی که با استفاده از میلگرهای آجدار مرسوم و موجود در بازار صورت گیرد تا حدودی وقت گیر ( نسبت به سایر مراحل اجای این نوع سقف ) خواهد بود
اما در صورت استفاده از مشهای آماده  Fabric Reinforcementاین مرحله از اجرای سقف نیز با سرعت قابل قبولی صورت خواهد پذیرفت

البته این مشهای آماده می بایست مطابق با استاندارد های مربوط ساخته ، حمل و نصب گردند .
د) بتن
مقاوت فشاری بتن مورد استفاده با توجه به اینکه از بتن سبک یا بتن معمولی استفاده شود می تواند از 188تا 388 کیلوگرم بر سانتی متر مربع متغیر باشد ، که با توجه به نوع بارگذاری و مشخصات دهانه تعیین خواهد شد . ضخامت دال بتنی در بالای کنگره ورق ذوزنقهای نباید از 08میلیمتر کمتر باشد .

با توجه به این موضوع در صورت استفاده از ورق فولادی با ارتفاع حداکثر mm75مجموع ضخامت سقف mm 125خواهد بود .
یکی دیگر از راهکارهای سرعت بخشیدن به اجرای این سقف استفاده از بتن دارای فیبر های پلیمری یا فولادی Fiber Reinforced concreteمی باشد که با استفاده از ان می توان آرماتوربندی را در اکثر نقاط عرشه فولادی حذف نموده که البته تهیه ، حمل و ریختن آن میبایست با دقت خاص و بر اساس آیین نامه های مربوط باشد .
مزایا

وزن کمتر این نوع سقف نسبت به سایر سقف های متداول در اسکلت های فولادی ساختمان از شاخصههای این نوع سقف محسوب میشود.

1.در این نوع روش اجرای سقف، ورق گالوانیزه ذوزنقه ای شکل آجدار هم به عنوان قالب بتن ریزی عمل مینماید و همچنین با باقیماندن در سقف نقش سازهای ایفا میکند. کاهش بار سقف و به تبع ان کاهش وزن سازه و حذف بلوک و قالب بندی و حمل و نقل آسان سبب صرفه جویی در هزینه ساختمان میشود.

2.افزایش دهانه تیرریزی تا 5متر بدون نیاز به شمع بندی. استفاده از گل میخ ها که ورق به تیر جوش میخورد ازاستاندردترین روشهای اجرا میباشد.

3.قابلیت دپو در محلهای محدودتر نسبت به انواع تیرچهها. وجود فرورفتگی و برجستگی روی جان ورق فولادی، تنش تسلیم و مدول السیسیته ورق را 0۷۴نسبت به ورق صاف کاهش میدهد.

4.امکان همزمان اجرا و بتن ریزی چندین سقف به صورت همزمان و در نتیجه صرفه جویی در زمان انجام پروژه. حذف میلگردهای کششی و تیرهای فرعی
بهترین و مقرون به صرفه ترین عرض ورق 2متر بعد از فرمینگ می باشدکه وزرن آن حدود 7.088 کیلوگرم

برتری های سقف عرشه فولادی

بار مرده این سقف با 1سانتیمتر بتون رویه 298کیلوگرم و با ۷سانتی متر بتون رویه 128کیلوگرم بر مترمربع است بنابراین از بار مرده سقف تیرچه و بلوک 218کیلوگرم و از بار مرده سقف کامپوزیت 08
کیلوگرم سبک تر می باشد .
در ساختمان های اسکت فلزی وزن فولاد تا 11کیلوگرم برمترمربع کاهش خواهد یافت
عبور آسان وسالم تاسیسات از زیر سقف وهمچنین تعمیر وتعویض بسیار راحت موارد آسیب دیده از ویژگیهای سقف عرشه فولادی می باشد
وزن بار بتن این سقف با ۷سانتی متر ضخامت حجم از بتون سبک دانه سازه ای ، معادل 218کیلوگرم و بتون معمولی 208کیلوگرم بر متر مربع می باشد
وزن این سقف از سایر سقف های معمول مثل دال بتونی، کامپوزیت، تیرچه بلوک حدود 38تا 08درصد کمتر میباشد(، بسته به نوع بتن سبک یا معمولی .)
وزن کمتر سقف باعث وزن کمتر سازه شده و اسکلت و فونداسیون ساختمان سبکتر خواهد شد.
لرزش در سقف عرشه فولادی به میزان قابل توجهی به نسبت سقف های مشابه کمتر می باشد.
سرعت اجرا تا دوازده برابر بیشتر از سقف های معمول مثل دال بتونی، کامپوزیت و تیرچه بلوک میباشد، (در یک سطح مشابه).
زمان اجرای سقف عرشه فولادی در یک سطح مشابه یک روز و سایر سقفهای معمول و سنتی در مدت 21 روز میباشد
نصب ورق ها بدون جوشکاری و فقط با میخ های فولادی، هیلتی مطابق با استاندارد بین المللی و اصول فنی و مهندسی میباشد .
در این سیستم امکان اجرای سقف و بتون ریزی در کلیه طبقات ساختمانهای چند طبقه در یک زمان قابل انجام میباشد

الزامات سیستم سقف پیش تنیده پس کشیده
– رعایت حداقل رده بتن
C30در این سیستم الزامی است.
– مقاومت گسیختگی تضمین شده انواع فولادهای پیش تنیده بین 1200
N/mm2تا 2200 می باشد.
– محافظت کابل ها در برابر زنگ زدگی بسیار مهم بوده و باید توسط دو غاب سیمان گروت پس از کشش آنها محافظت شود.
– استفاده از این سیستم در دهانه های بیشتر از7
mتوجیه اقتصادی دارد.
– در استفاده از دال های تخت در نظر گرفتن تمهیدات لازم به منظور کنترل برش سوراخ کننده
punchبسیار حائز اهمیت است.
– در صورت استفاده از سیستم دال های تخت و ستون، ارتفاع ساختمان به 10
mیا حداکثر 3طبقه محدود می شود. در غیر اینصورت استفاده از دیوار برش بتن آرمه الزامی خواهد بود.
– ضوابط طراحی و اجرای آن باید بر اساس آیین نامه
ACI318و نشریه 250سازمان مدیریت انجام شد.
– توجه به مساله افت در اعضای پیش تنیده پس کشیده بسیار حائز اهمیت بوده و محاسبه
پیش بینی مقدار آن ناشی از موارد زیر باید دقیقاً مورد توجه قرار گیرد:
oافت نیروی پس کشیدگی به جهت اصطکاک بین کابل و غلاف
oافت بدلیل لغزش مهار انتهایی و فرو رفتن گوه گیرداری
oافت به جهت شل شدگی فولاد-کهولت کرنش
oجمع شدگی بتن و انقباض آن

سقف پیش تنیده و پیش کشیده pre-tension slab
در این روش ابتدا کابل های فولادی در قالب جایگذاری، کشیده و مهار می شوند. سپس بتن ریزی انجام می شود که در ساخت قطعات پیش ساخته precastبکار می رود. در بخش پیش ساخته به این گروه از سقف ها اشاره می گردد. دو طرفه، معمولاٌ از نظر تحمل نیروی برشی مشکل وجود ندارد، اصول طراحی این نوع سقف، بر مبنای حذف قسمتی از بتن میانی و ایفای عملکرد دال دوطرفه می باشد.
در فناوری
Cobiaxبار مرده غیرسازه ای حذف و خاصیت مقاومت دو محوره حفظ می گردد. همچنین با شکل گیری غشای بتنی مستحکم در قسمت فوقانی و تحتانی دال به همراه شکل گیری
شبکه تیرچه های داخلی در دو امتداد در اثر قراردهی گوی های توخالی در سرتاسر فضای میانی دال بتنی می توان باربری مناسبی را برای این دال متصور شد.
اجزای این سیستم عبارتند از
مدول قفسه ای گوی های پلاستیکی به همراه خرپای فولادی
دال بتن آرمه مــدول هــای قفســه ای در انــواع ســاده و پیوســته مناســب هــر دو حالــت اجــرای در محــل بــا قالــب بنــدی ســنتی و یــا حمــل از کارخانجــات تولیــد صــنعتی و پــیش ســـاخته مـــی باشـــند. ایـــن مـــدولها بـــرای ضـــخامت دال 20-28 cmو ضـــخامت cm 30-60و برای دهانه های 8-18 mقابل تولید و عرضه می باشد.

سقف های سقف مجوف پیش ساخته تنیده Hollow core
این نوع سقف ، دال بتنی مجوف است که با استفاده از بتن مسلح معمول یا بتن مسلح پیش تنیده در کارخانه تولید و در محل اجرای پروژه انتقال داده می شود .دالهای مجوف پیش تنیده ضمن دارا بودن مزیت هایی نظیر افزایش طول دهانه باربری یا کاهش ارتفاع مقطع در دهانه های مساوی و استفاده بهتر از مقطع بتنی دال، دارای ملاحظات اجرایی و کیفی متعددی هستند که لزوم استفاده از یک تیم متخصص را در زمان تولید این قطعات، همچنین انتقال و اجرای آنها به کارگاه الزامی می نماید. از نکات قابل توجه در اجرای سقفهای مجوف پیش ساخته، اتصال برشی این قطعات به سیستم باربر جانبی می باشد و لازم است با تعبیه میلگردهای قلابی و انجام محاسبات و کنترل های مربوطه طراحی شود.

الزامات سیستم سقف Hollow core
– استفاده از این سقف تنها در ساختمانهای با اسکلت بتن مسلح مجاز است و طراحی و اجرای آنها باید بر مبنای دستورالعمل طراحی PCIانجام شود.
– بررسی صلبیت دیافراگم سقفهای هالوکور باید بر اساس استاندارد 2800صورت گرفته و تمهیدات لازم برای تامین یکپارچگی سقف و صلبیت بر اساس
PCIدر نظر گرفته شود.

– تامین ضخامت حداقل 5 cmدر صورت استفاده از بتن رویه الزامی است.
– به منظور تامین یکپارچگی سقف، اجرای میل مهار کافی در محل اتصال پانل های سقفی پیش ساخته به یکدیگر و اجرای تیرچه در پیرامون بازشوهای سقفی

و همچنین اجرای کلافهای پیرامون سقف الزامی است.
– برای انتقال برش در ناحیه اتصال دیافراگم به سیستم مقاوم در برابر بار جانبی و یا المانهای مرزی، باید از میلگردهایی به صورت قلاب استفاده شود.
– در پلانهای نامنظم و یا درحالتی که ابعاد بازشوها در سقف از
15طول پانل هالوکور و12عرض آن بیشتر باشد، باید یک لایه بتن با ضخامت حداقل 5cmاجرا شود.

ویژگی های سیستم Hollow core
وزن نسبتاً بالای سقف
عدم وابستگی اجرا به شرایط جوی بدلیل پیش ساخته بودن قطعات
دارای قابلیت صرفه اقتصادی در صورت مساحت قابل توجه سقف و مسافت کوتاه کارگاه تا کارخانه
تولید سریع ، کارخانه ای و با امکان کنترل کیفیت بالا
قابلیت نصب سریع و صنعتی در کارگاه
روش تولید آن در کارخانجات از جمله کارخانه
Ellematecبه دو صورت extruderو slipformerانجام می شود که در روش دوم قابلیت اتصال سقفهای پیش ساخته به انواع تولیدات دیگر از جمله پانل های دیواری ،Hollow coreتیرهای Tشکل و دال های تیردار به راحتی انجام می شود .

در صورت پیش تنیده بودن قطعات ، Hollow coreلازم است ضوابط آیین نامه ACI 318و آیین نامه طرح و محاسبه قطعات پیش تنیده نشریه 250سازمان مدیریت انجام شود : رعایت حداقل رده بتن مصرفی معادل C30الزامی است و مقاومت گسیختگی انواع فولادهای آن باید بین1200 2mmNتا 2200و محافظت فولادهای پیش تنیدگی در برابر زنگ زدگی بسیار حائز اهمت می باشد.
لازم به ذکر است با پیش تندیه نمودن قطعات ،
Hollow coreبرتری های زیر نسبت به حالت بتن معمولی بدست می آید:
– قابلیت اجرای سقف در دهانه های بزرگ
– افزایش ظرفیت باربری و عملکرد سازه ای آن
– نیاز به محافظت کمتر سقف در حین اجرا
بدیهی است هزینه های تولید این روش بالاتر از حالت نخست می باشد.

سقف دال نیمه پیش ساخته بتن مسلح Double Teeبا بتن رویه
این نوع دال از یک جفت تیر Tشکل تشکیل شده است. این سقف ها بصورت نیمه پیش ساخته در کارخانه تولید شده و به محل اجرای پروژه انتقال می یابد. استفاده از این دال به علت حذف مراحل

مربوط به قلب بندی و دوره انتظار به مقاومت رسیدن بتن می بتواند موجب افزایش سرعت اجرای سقف شود. به منظور تامین صلبیت و رفتار یکپارچه دراین سیستم لازم است بتن رویه اجرا شود.
رفتار سیستم
Double Teeمشابه سقف های دال یکطرفه می باشد.
Double Tee الزامات سقف
– به منظور تامین یکپارچگی در دیافراگم سقف و تحمل عکس العمل ناشی از تیرچه ها لازم است در پیرامون سقف، تیرهای پیرامونی طراحی و اجرا شوند. همچنین در محل اتصال دال نیمه پیش
ساخته به تیر پیرامونی لازم است میلگردهای تامین کننده یکپارچگی اعضا به طور مناسب طراحی و اجرا شوند.
– اگر در طراحی ها از عملکرد مرکب بتن رویه و دال نیمه پیش ساخته استفاده شود،لازم است زائده های برشی برای انتقال برش ناشی از خمش،

بین بتن رویه و Double Teeپیش ساخته طراحی و اجرا شود.
– ضوابط مربوط به حداکثر ابعاد بازشوها و همچنین تمهیدات لازم در اطراف آنها مطابق با راهنمای طراحی
PCIانجام شود.
– ضوابط طراحی و کنترل سقف ،
Double Teeباید بر اساس آیین نامه ACI318و مبحث 9مقررات ملی ساختمان انجام شود و جزئیات ساخت حمل و نصب اعضاء و

اتصالات آن بر اساس راهنمای PCI صورت گیرد.

با توجه به مشخصات و ضوابط طراحی و اجرایی ارائه شده در انواع سیستم های سقف می توان برداشت نمود که گروه سقف های تیرچه دار بتنی و فلزی دارای مزیت اقتصادی و سهولت اجراست.

گروه سقف های کامپوزیت از نوع متداول تا CSDگرانتر ، سریعتر با کیفیتی بالاتر بوده و نیاز به اجرای سقف کاذب دارند.البته این گروه از سقفها امکان نصب تاسیسات میان سقفی را درصورت هماهنگی و اجرای دقیق سقف دارا می باشند. وزن آنها به تناسب دهانه انتخابی متوسط می باشد. گروه سقفهای دال، دارای قابلیت باربری بیشتربصورت یکطرفه و دوطرفه هستند و
اجرای آنها می تواند بصورت پیش ساخته، نیمه پیش ساخته، درجا همانند قالب تونلی و یا بصورت پیش تنیده انجام شود که با توجه به فاکتور زمان، هزینه ،شرایط و کیفیت مورد انتظار، در
هر پروژه مقایسه و انتخاب صورت می گیرد. در گزارشهای آتی به تمامی فاکتورهای موثر در انتخاب سقف،ازجمله هزینه ها و مقایسه اقتصادی، مقایسه زمان اجرا، نیاز به تجهیزات ، نیروی کار وقابلیت انطباق با معماری وتاثیر وزن هر یک از عوامل فوق در روند انتخاب،باتوجه به تجربه قبلی واحد تحقیق و توسعه در بررسی دیوارهای پیرامونی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که اقدام برای تهیه هزینه های هر روش،از طریق استعلام از چندین تولیدکننده و مجری انجام شده است. در گام بعدی، با مشارکت و همکاری همکاران ذیصلاح، اقدام به وزن دهی به شاخص های موثر نموده و نهایتا می توان الویت ها را اعلام نمود. مجددا یادآوری می گرددکه این روش،منجربه معرفی بهترین روش اجرای سقف نخواهد گردید و این امر در هنگام طرح ریزی هر پروژه،متناسب با ویژگی ها و شرایط اقتصادی آن،می
بایست بررسی و تصمیم گیری گردد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “معرفی کامل انواع سقف ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فروشگاه عمران رنتر
  • فروشنده: فروشگاه عمران رنتر
  • آدرس: تهران
  • هنوز امتیازی داده نشده است!