نرم افزار دیواربرشی حرفه ای

4,000,000 تومان

خدمات sum سالیانه 1000000 تومان

ارسال رایگان

مقایسه

توضیحات

برخی از امکانات نرم افزار دیواربرشی حرفه ای

 بازیابی اطلاعات و طراحی از مدل ETABS
– خواندن اتوماتیک مقاطع از فایل E2K
– خواندن داده ها از فایل متنی طراحی
– تشخیص آرماتورگذاری های خطی، مستطیلی، دایره و …
– تشخیص ستون های تخصیص داده شده به دیوار برشی
– کنترل تطبیق مقاطع اختصاص یافته از مقطع ساز با مدل آنالیز شده

 طراحی اتوماتیک مقاطع بر اساس ACI 318- 2011
– تیپ بندی اتوماتیک مقاطع دیوار برشی
– طراحی اتوماتیک آرماتورهای افقی بر اساس نتایج طراحی و تنظیمات کاربر
– طراحی اتوماتیک آرماتورگذاری ویژه المان مرزی با امکان تنظیم طراحی بهینه یا طراحی اجرایی
– قلاب گذاری جان دیوار برشی در صورت نیاز
– طراحی اتوماتیک قطع و خم آرماتورهای قائم
– امکان تشخیص و طراحی مقاطع با هندسه نامتعارف
 ترسیم جزییات مقاطع طراحی شده
– ترسیم مقطع همراه با پروفیل های فولادی تخصیص یافته
– ترسیم گروه ها و قطعات آرماتورهای عرضی به صورت جداگانه
– ترسیم جزییات گسترده قطعات آرماتور قائم و عرضی
– ترسیم جدول قطع و خم آرماتورها (قائم، افقی، خاموت و قلاب)
– ترسیم نمای دیوارهای برشی
– ترسیم سه بعدی دیوارهای برشی
تهیه دفترچه محاسبات نرم افزار (دیواربرشی حرفه ای)
– گزارش ترکیبات بار حاکم بر عناصر مختلف طراحی (خمشی-محوری، برشی پایه ها و نواحی مرزی)
– کنترل خمشی محوری مقاطع
– کنترل برشی پایه های هر مقطع به طور جداگانه شامل مقاومت کل مقطع، لزوم طراحی آرماتور افقی، مقدار آرماتور طراحی شده و مقاومت برش لرزه ای
– کنترل جزییات آرماتورگذاری قائم مقطع
– کنترل جزییات آرماتورگذاری پایه ها به طور جداگانه
– گزارش لزوم طراحی المان مرزی و کنترل طول المان مرزی براساس ضوابط مختلف در انتهای هر پایه
 امکان طراحی تمام مقاطع دیوار SD و General
 امکان تعریف مقاطع دیوار برشی در شکلهای مختلف
 امکان تعریف میلگردهای قائم و افقی در سفره های متعدد
 امکان تعریف میلگردها و خاموتها در محدوده المان مرزی با خم های دلخواه
 ترسیم مقطع، نماهای دیوار و پلان دیوارها
 ترسیم جزئیات اتصال دیوار به فونداسیون و سقف
 امکان تعریف شرایط محیطی (وجود عوامل شیمیایی و مخرب)
 امکان انتخاب نوع طراحی (طراحی منظم یا طراحی سبک) دیوار به دلخواه کاربر

طراحی هوشمند اتصالات تیر به ستون

– محاسبه ماکزیمم واکنش تکیه گاهی اتصال خمشی براساس ضوابط طرح لرزه ای (مفصل پلاستیک) در سازه با شکل پذیری ویژه و متوسط مطابق با آخرین ویرایش مبحث ده
– بازیابی ماکزیمم واکنش تکیه گاهی در اتصال ساده و خمشی، بر اساس نتایج تحلیل ETABS و SAP2000
– محاسبه ماکزیمم واکنش تکیه گاهی در اتصال مفصلی و قاب خمشی معمولی بر اساس تمام ظرفیت تیر
– طراحی اتوماتیک انواع مختلف اتصال ساده و اتصال خمشی
– امکان اختصاص اتصال طراحی شده به دو سر تیر در کل سازه و نمایش هوشمند جزئیات کامل اتصال در محیط گرافیکی سازه سه بعدی
– تهیه دفترچه محاسبات با ذکر دقیق جزئیات محاسبات و فرمولها

طراحی اتصالات فلنجی و RBS

– طراحی 4 تیپ اتصال فلنجی Flush مطابق با روشهای ضرایب بار و مقاومت (LRFD) بر مبنای AISC Design Guide
– طراحی 5 تیپ اتصال فلنجی Extend مطابق با روشهای ضرایب بار و مقاومت (LRFD) بر مبنای AISC Design Guide
– طراحی مستقیم تیر با مقاطع کاهش یافته (RBS)

طراحی هوشمند اتصالات مهاربند

– کنترل و طراحی اتصالات مهاربند بر اساس آخرین ویرایش مبحث ده و مطابق با ضوابط لرزه ای و کنترل تنش های ویتمور
– طراحی اتوماتیک انواع مختلف اتصالات مهاربند اعم از همگرا ویا واگرا با شکل پذیری معمولی و ویژه شامل مهاربندهای تکی، دوبل، ضربدری، هشتی و چندگانه
– امکان تیپ بندی اتصالات مهاربندی بر اسا مقطع، زاویه و محل اتصال مهاربند
– امکان طراحی اتصالات مهاربند بر اساس نیروهای حاصل از تحلیل ETABS و SAP2000 و یا ظرفیت مقطع مهاربند و یا نیروی وارد توسط کاربر
– نمایش هوشمند اتصالات مهاربندی طراحی شده در محیط گرافیکی سازه سه بعدی
– تهیه دفترچه محاسبات با ذکر دقیق جزئیات محاسبات و فرمولها

محیط پیشرفته تعریف مقاطع

– محیط گرافیکی بسیار قدرتمند و ساده (User friendly) جهت ساخت مقاطع مرکب ایرانی با هر نوع پیچیدگی، اعم از ترکیب مقاطع مختلف CPE، CNP، IPE، INP، تیر ورق، قوطی، نبشی، ناودانی، صلیبی و …
– امکان ساخت مقاطع پیشرفته و غیرمتعارف در مقطع ساز پیشرفته
– محاسبه مشخصات استاتیکی مقاطع
– تولید فایل pro.* از مقاطع تعریف شده جهت استفاده در ETABS و SAP2000
– گزارش قابل چاپ از مشخصات استاتیکی مقطع و نمایش سه بعدی مقاطع

کنترل سازه بر اساس آیین نامه 2800

– ارائه گزارش‌های کنترل سازه بر اساس مقررات ملی مبحث ششم ویرایش 1392 و آیین نامه 2800 ویرایش چهارم
– محاسبه و کنترل باربری مهاربندی های همگرای ویژه به میزان حداقل 30% و حداکثر 70% نیروی جانبی بر اساس بند 10-3-11-1-ت مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
– کنترل و محاسبه نسبت مقاومت خمشی ستون به تیر (ستون قوی- تیر ضعیف)
– کنترل ضرایب اصلاح مشخصات مقطع در اثر ترک خوردگی
– محاسبه ضریب نواحی صلب انتهایی که می بایستی ضریب ناحیه ی صلبیت حداکثر المان های خطی حداکثر 0.5 باشد
– محاسبه شاخص پایداری سازه وجابجایی نسبی طبقات
– کنترل بلندشدگی پای ستون (Uplift)
– کنترل فاصله مرکز جرم از مرکز سختی سازه
– کنترل تغییرمکان جانبی نسبی ستون های سازه
– کنترل نامنظمی در پلان سازه (Aj)
– کنترل پایداری ساختمان در برابر واژگونی
– کنترل تعداد مدهای نوسان سازه
– کنترل محور محلی تیرها
– کنترل عدم تضعیف ستون نسبت به ستون بالایی‌اش
– کنترل خواص مواد

طراحی پیشرفته اتصالات صفحه ستون

– محاسبه تنش زیر صفحه ستون به صورت دقیق و تعیین محل تار خنثی با استفاده از روابط پیچیده ریاضی در خمش دومحوره و تک محوره
– امکان معرفی موقعیت بولتها در هر مختصات، بدون محدودیت معرفی آنها بصورت متقارن و محاسبه تنش کششی هر بولت بصورت مستقل
– امکان معرفی سخت کننده ها در محل های پیش فرض و یا تعریف محل سخت کننده به اختیار کاربر
– محاسبه و طراحی ابعاد و ضخامت صفحه ستون ها، سخت کننده ها و طراحی جوش کلیه اتصالات صفحه ستون
– امکان طراحی صفحه ستونهای کناری و گوشه با خروج از مرکزیت قابل تغییر توسط کاربر
– طراحی صفحه ستون برای انواع مقاطع ستون (IPE، IPB، تک، دوبل، مقاطع مرکب، تیر ورق، Box و …)
– تهیه دفترچه محاسبات با ذکر دقیق جزئیات محاسبات و فرمولها

ترسیم نقشه های سازه

– ترسیم پلان موقعیت ستونها و مهاربندها، پلان موقعیت صفحه ستونها، پلانهای تیرریزی
– تیپ بندی ستونها و مهاربندها، تیپ بندی صفحه ستونها، تیپ بندی پلانهای تیرریزی
– ترسیم جهت تیرریزی و ترسیم ورق تقویت تیرها، ترسیم نوع اتصال تیر به ستون در پلانهای تیرریزی
– ترسیم نمای ستونها از چهار جهت و ترسیم نمای مهاربندها
– ترسیم مقاطع تیر، ستون و مهاربند
– ترسیم جزئیات کامل اتصالات مهاربند، اتصالات تیر به ستون و اتصالات صفحه ستون
– ترسیم نقشه شاپ اتصالات مهاربند، نقشه شاپ اتصالات تیر به ستون و نقشه شاپ اتصالات صفحه ستون
– تهیه لیستوفر کامل پروژه به همراه لیستوفر شاپ اتصالات
– ترسیم و ویرایش نقشه ها در داخل نرم افزار سازه نگار، مستقل از Autocad با امکان ارسال خروجی به فرمت DWG و DXF
– امکان شیت بندی هوشمند

طراحی ستون به ستون (وصله ستون)

– طراحی وصله ستون بر اساس مقررات ملی ساختمان مبحث 10 ویرایش 1387(ASD) و ویرایش 1392 (LRFD) شامل ورق‌های طولی و پرکننده و جوش‌های آن‌ها
– امکان محاسبه نیروهای وصله ستون و توزیع نیرو بین اجزای اتصال (ورق های طولی ، پرکننده و جوش ها) بر اساس مراجع مختلف از قبیل :

1- AISC Design Example v14.0 (2010)
2- Steel structures-Design and Behaviour (5 edition 2009)-Charles G.Salmon,John E.Johnson,Faris,A.Malhas

3- طراحی سازه های فولادی جلد ششم: طراحی اتصالات (دکتر مجتبی اظهری، دکتر سیدرسول میرقادری)

– امکان طراحی لرزه ای وصله بر اساس بخش الزامات طراحی لرزه ای آیین نامه
– کنترل تمام الزامات آیین نامه و نکات اجرایی از قبیل محل وصله، ابعاد ورق های وصله و پرکننده و …
– قابلیت طراحی ورق های پرکننده (لقمه) بصورت هم باد یا تراز شده(Flash) یا گسترده(Extend)
– امکان طراحی برای ستون با مقاطع Box و I شکل
– دفترچه کامل محاسبات به همراه ریز محاسبات نیرو با ذکر بندهای آیین‌نامه در فایل Word

ترسیم دیوار برشی بتنی در سازه فلزی

امکان طراحی تمام مقاطع دیوار SD و General
– امکان تعریف مقاطع دیوار برشی در شکلهای مختلف
– امکان تعریف میلگردهای قائم و افقی در سفره های متعدد
– امکان تعریف میلگردها و خاموتها در محدوده المان مرزی با خم های دلخواه
– قابلیت تنظیم محل ستون نسبت به دیوار، ستونهای مدفون در بتن و خارج از آن
– ترسیم مقطع، نماهای دیوار و پلان دیوارها
– ترسیم جزئیات اتصال دیوار به فونداسیون و سقف

عمران رنتر فروشگاه آنلاین کالا خدمات و آموزش عمران صنعت ساختمان

مشخصات محصول

      دسته بندی: نرم افزار فنی مهندسی  تاریخ آپدیت:1402
      تولیدکننده: شرکت رایان سازه  گروه همکار: عمران رنتر
      مجوز: شورای عالی انفورماتیک کشور  شماره ثبت: 203890

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نرم افزار دیواربرشی حرفه ای”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فروشگاه عمران رنتر
  • فروشنده: فروشگاه عمران رنتر
  • آدرس: تهران
  • هنوز امتیازی داده نشده است!