پروژه تحلیل خطر زلزله

89,000 تومان

پروژه تحلیل خطر زلزله

رمز فایل www.omranrenter.com

شامل تمامی توضیحات و نقشه ها

فایل word , excel , Arcgis و….

5 ساعت رفع اشکال رایگان

مقایسه

توضیحات

پروژه تحلیل خطر زلزله

تحلیل خطر لرزه ای و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر ورامین

مطالعه حاضر تحت عنوان تحلیل خطر لرزه ای و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر ورامین انجام شده است. مجموعه ای از داده های لرزه خیزی تاریخی و دستگاهی با پوشش زمانی از قرن هشتم میلادی تا به امروز تا شعاع 200 کیلومتری بکار گرفته شده و منابع لرزه زا مدل شده اند. برای برآورد پارامترهای لرزه خیزی با توجه به کمبود داده های مناسب لرزه خیزی و دقت کم اطلاعات موجود و نیز عدم قطعیت در بزرگا در زمانهای مختلف، از روش کیکو استفاده شده است. در تعیین بیشینه شتاب روی سنگ بستر از روابط کاهندگی مختلف قدرتی و همکاران و زارع و همکاران و … استفاده شده که با کمک درخت منطقی و به ترتیب با وزن های 0.6 و 0.4 با هم ترکیب شده اند. تحلیل احتمالی خطر زلزله برای یک شبکه نقاط  که شهر ورامین محاسبه گردیده و جهت تعیین شتاب طیفی از رابطه کاهندگی طیفی قدرتی و همکاران و… استفاده شده است.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
   
فصل اول: کلیات و مفاهیم و ساختار زمین
1-1 مقدمه 2
2-1 مفهوم خطر و خطر پذیری ( ریسک ) 3

3-1 مفهوم زلزله ها

3
4-1 امواج زلزله ………………………………………………………………………………………………………… 4
5-1 انواع امواج زلزله…………………………………………………………………………………………………… 4
1-5-1. امواج درونی یا پیکری (حجمی) ……………………………………………………………………………… 4
1-5-1-1. امواج فشاری یا طولی ( P )………………………………………………………………………………… 4
1-5-1-2. امواج برشی ( S ) …………………………………………………………………………………………… 5
1-5-2. امواج درونی پیکری……………………………………………………………………………………………… 5
1-5-2-1. موج لاو ( love)…………………………………………………………………………………………… 6
1-5-2-2. موج رایلی ( LR)…………………………………………………………………………………………… 6
1-6.مناطق زلزله خیز کره زمین…………………………………………………………………………………… 7
1-6-1. کمربند چین خورده آلپ – هیمالیا………………………………………………………………………… 7
1-6-2. کمربند اطراف اقیانوس آرام ………………………………………………………………………………… 7
1-6-3. کمربند میانی اقیانوس اطلس……………………………………………………………………………… 8
1-7. گسل و تعاریف مربوط به آن……………………………………………………………………………………… 8
1-7-1.تعریف گسل …………………………………………………………………………………………………… 8
1-7-2. مشخصات گسل………………………………………………………………………………………………… 8
1-7-2-1. راستای گسل………………………………………………………………………………………………… 9
1-7-2-2. شیب گسل ………………………………………………………………………………………………… 9
1-7-3. انواع گسل ……………………………………………………………………………………………………… 9
1-7-3-1. گسل های امتداد لغز ………………………………………………………………………………………… 10
1-7-3-2. گسل های شیب لغز ……………………………………………………………………………………… 10
1-8. بزرگا زلزله ………………………………………………………………………………………………………… 11
1-9. رابطه بزرگا و طول گسل………………………………………………………………………………………… 13
1-10. طرح مقاوم در برابر زمین لرزه………………………………………………………………………………… 16
1-11. زلزله های سطوح مختلف طراحی متداول…………………………………………………………………… 17
1-11-1. زلزله مبنای طرح  و  بزرگترین زلزله احتمالی………………………………………………………….. 17
1-11-2.سطوح خطر زلزله ( Seismic Hazard ) …………………………………………………………………… 18
1-11-3. روش محاسبه دوره بازگشت با احتساب درصد احتمال وقوع…………………………………………

1-11-3-1 دوره بازگشت زلزله در طول 50 سال عمر مفید سازه ………………………………………..

2-11-3-1 دوره بازگشت زلزله در طول 50 سال عمر مفید سازه …………………………………………

  18

18

19

1-12- سطوح عملکردPerformance ………………………………………………………………………………… 19
1-13. موقعیت جغرافیایی منطقه ……………………………………………………………………………………… 21
1-15. روند اجرای مطالعات ……………………………………………………………………………………………   24
فصل دوم: لرزه زمین ساخت و لرزه خیزی گستره طرح و برآورد پارامترهای لرزه خیزی گستره  ورامین
2-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 28
2-2. عوامل موثر در جنبش نیرومند زمن  ………………………………………………………………………… 29
2-2-1. ویژگی های چشمه های لرزه زا ……………..…………………………………………… 29
2-2-2. ویژگی های شرایط ژئوتکنیکی لرزه ای ساختگاهی بر جنبش نیرومند زمین ………………… 32
2-3. ساختار تکتونیکی صفحات ……………………………………………………………………. 33
2-3-1  تکتونیک صفحات …………………………………………………………………………………………… 33
2-3-2ایالتهای لرزه زمین ساختی ایران  …………………………………………………………………………… 33
2-3-3 ایالت لرزه زمین ساختی البرز – آذربایجان ……………………………………………………………… 35
2-3-4 ایالت لرزه زمین ساختی کپه داغ …………………………………………………………………………… 36
2-3-5 ایالت لرزه زمین ساختی زاگرس …………………………………………………………………………… 37
2-3-6 ایالت لرزه زمین ساختی ایران مرکزی شرق ایران ………………………………………………………

7-3-2 ایالت لرزه زمین ساختی مکران ………………………………………………………………………………

38

39

2-4 تقسیم بندی کلی گسل ها ……………………………………………………………………………………… 40
2-4-1 گسل زمین لرزه ای…………………………………………………………………………………………….. 40
2-4-2.  گسل لرزه زا …………………………………………………………………………………………………… 40
2-4-3. گسل کواترنر ……………………………………………………………………………………………………….. 41
2-5-  تابع بیشینه بزرگای زمین لرزه و طول گسیختگی گسل ………….…………………………………….… 41
2-6.  رابطه بزرگای MS  و mb ……………………………………………………………………………………………. 42
2-7.  رابطه بزرگای MS  و ML Mwو……………………………………………………………………………………… 43
2-8.  برآورد بیشینه بزرگای منتسب به گسل های موجود در گستره طرح ……………………………………. 44
2-9.  گسل های بنیادی گستره طرح…………………………………………………………………………………… 44
2-10. شناسایی گسل های فعال و لرزه زا…………………………………………………………………………… 47
2-11 گسل های مهم منطقه………………………………………………………………………………………………… 48
2-11-1.گسله خزر ( kazar fault)…………………….……………………………..…………………………………… 48
2-11-2.گسله شمال البرز (North alboorz fault)………………………………….………………………………… 48
2-11-3 .گسله کندوان (Kandovan fault)……………………………………………………………………..…… 52
2-11-4.گسله شمال تهران  (Nirth Tehran fault)………………….…………………………………………… 54
2-11-5.گسله مشا (Mosha  fault)……………………………………………………………………………………… 58
2-11-6.گسله فیروزکوه (Firuzkuh fault)………………….……………………………………………………………… 63
2-11-7.گسله گرمسار (Garmsar fault)…….……………………………………………………………………………… 64
2-11-8.گسله پیشوا (Pishva fault)……………………………………………………………………………………… 64
2-11-9.گسله سیاکوه (Siah Kuh fault)…………….……………………………………………………………… 68
2-11-10.گسله کاشان(Kashan fault)…………….……………….………………………………………………… 69
2-11-11.گسله شمال قزوین (Shomal Qazvin fault)…………….………………………………………………… 71
2-11-12.گسله طالقان (Taleqan fault)…………………………….…………………………………………………… 72
2-11-13.گسله الموت (Alamot fault)………………………………..……………..………………………………… 76
2-11-14.گسله کوشک نصرت  (Kushk –e Nosrat fault)……………… ………………………………… 78
2-11-15.گسله ایپک (Ipek  fault)………………….…………………………………………………………………… 80
2-11-16.گسله اشتهارد (Eshtehard fault)……………………………………………………………………………… 82
2-11-17.گسله کهریزک (Kahrizak fault)………….………………….………………………………………………… 82
2-11-18.گسله رباط کریم (Robat Karim fault)…………………………………………………………………… 84
2-11-19.گسله ایوانکی (Eyvanakey fault)……….…………………………………………………………………… 85
2-11-20.گسله نیاوران (Niavaran fault)……………………………………………………………………………… 86
2-11-21.گسله جنوب ری (South of Rey fault)……………..………………………………..……………………… 87
2-11-22.گسل شمال ری (North of Rey fault)…………….…………………………………………………………… 88
2-11-23.گسله دوازده امام (DavazdahEmam fault)……………………………………………………………… 89
2-11-24.گسل قصر فیروزه (Qasr –e Firozeh fault )…….………………………………………………………… 90
2-11-25.گسل کجور (Kajor fault)………………………………………………………………………………………… 91
2-11-26.گسل آب اسک (Abask fault)…………………………………………………………………………………… 92
2-11-27.گسله دیکین (Dikin fault)……………………………………………………………………………… 92
2-11-28.گسله گچاب (Gachab fault)………………………………………………………………………………… 93
2-11-29.گسله بشم (Bashm faukt)………………………………………………………………………………………… 93
2-11-30.گسله کوه گوگرد (Kuh –e Gugerd fault)……………………..…………………………………………

2-11-31 گسله بلده (Baladeh fault) ………………………………………………………………………………

95

95

2-11-32.گسله لتیان (Latian fault)…………………………………….…………………………………………… 96
2-11-33.گسله حسن کیف (Hasan Keyf fault)……….……………………………………………..………………… 97
2-11-34.گسله البرز (Alborz fault)…………….…………………………………………………………………… 97
2-11-35.گسله سمنان (Semnan fault)………………….………………………………………………………….……… 99
2-11-36.گسله اوریم (Urim  fault)……………………………………………………………………………… 100
2-12.معرفی زمین لرزه های قبل از سده بیستم و گسلش مسبب آنها در گستره ورامین ……..………………… 101
2-13. معرفی زمین لرزه های سده بیستم و گسلش مسبب آنها در گستره ورامین ……..……………………… 103
2-14. برآورد پارامترهای لرزه خیزی در گستره مورد مطالعه…………………………………………………………… 103
2-14-1 حذف پیش لرزه ها و پس لرزه ها از فهرست زمین لرزه ها …………..……….………………………. 104
2-14-1-1.  حذف پیش لرزه ها و پس لرزه ها به روش دستی………….……………………………………… 104
2-14-1-2.  حذف پیش لرزه ها و پس لرزه ها به روش پنجره های زمانی و مکانی………………………

2-15 برآورد پارامترهای لرزه خیزی به روش کیکو سلوول ……………………………………………………….

105

106

2-16. تعیین فرمول لرزه خیزی گستره ورامین ………………………………………………………………………… 109
2-17. برآورد دوره ی بازگشت زمین لرزه به روش برازش مقادیر نهایی …………..……………………………… 113
2-18 .  برآورد دوره بازگشت زمین لرزه براساس روش تخمین بیشینه محتمل(روش کیکو)………………… 114
فصل سوم: روابط کاهندگی و پارامترهای جنبش نیرومند زمین
3-1. مقدمه .………………………………………………………………………………………………………………… 119
3-2.برآورد پارامترهای جنبشی نیرومند زمین ..……………………………………………………………………… 121
3-3. پارامترهای موثر در کاهندگی……………………………………………………………………………………… 122
3-4. گسترش هندسی و جذب …………………………………………………………………………………………… 123
3-5. انواع روابط کاهندگی……………..………………………………………………………………………………… 123
3-5-1. روابط کاهندگی تجربی ……………….……………………………………………………………………… 124
3-6. انتخاب رابطه کاهندگی .…………………………………………………………………………………………

3-6-1 رابطه کاهندگی بور – آتکینسون 2008……………………………………………………………………

3-6-2 رابطه کاهندگی حوزه کمپل بزرگ نیا 2003 …………………………………………………………..

3-6-3  رابطه کاهندگی زارع 1999 …………………………………………………………………………………

4-6-3 رابطه کاهندگی آبراهامسون – سیلوا 1997………………………………………………………………

5-6-3 رابطه کاهندگی حوزه نزدیک آمبر سیز –  داگلاس2003  …………………………………………………

6-6-3 رابطه کاهندگی آمبر سیز – سیمپسون – بومر 1996  ……………………………………………………

7-6-3- رابطه کاهندگی جوینر – بور – فومال  1997…………………………………………………………………

125

127

132

134

138

141

144

148

3-6-8  رابطه کاهندگی  Ghodrati et al (2007) …………………………………………………………………… 150
3-6-9 رابطه کاهندگی  Campbell (1997) ………..……………………………………………………………………

3-7 روش درخت منطق در برآورد میانگین …………………………………………………………………………

152

153

3-7. روابط کاهندگی بیشینه شتاب زمین………….…………………………………………………………………… 154
3-8. روابط کاهندگی بیشینه سرعت زمین ……….……………………………………………………………………… 154
3-9. روابط کاهندگی بیشینه جابجایی زمین ……………………………………………………………………… 155
3-10. ملاحظات نهایی ………….…………………………………………………………………………………………… 155
فصل چهارم: تحلیل خطر زلزله به روش قطعی برای شهر ورامین
4-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… 157
4-2. روش قطعی در ارزیابی خطر زمین لرزه در شهر ورامین   ………….………………………………………… 159
4-3. هندسه چشمه های زمین لرزه ای ………………………………………………………………………………… 159
4-3-1. مدل های  چشمه های لرزه ای و پیشنهاداتی برای مدلسازی ………………………………………… 160
4-4. برآورد توان لرزه زایی گسل های بنیادی در گستره ورامین  ……………………………………………………

4-5 بر آورد خطر زمین لرزه   ………………………………………………………………………………………………..

162

168

فصل پنجم: تحلیل احتمالاتی خطر زلزله برای شهر ورامین
5-1. مقدمه………….………………………………………………………………………………………………………………… 171
5-1-1 تئوری تحلیل خطر احتمالاتی  ……………………………………………………………………………………….. 173
5-1-2 تابع توزیع احتمال برای فاصله  از ساختگاه ……………………………………………………………………… 178
5-2 تهیه منحنی خطر زلزله ساختگاه به روش احتمالاتی  ……………………….…………………………………… 178
5-3 منحنی خطر ساختگاه  ……………………..………………………………………………………………..……… 179
5-4 جمع بندی تحلیل خطر ساختگاه ………..………………………………………………………………………… 180
5-6-1. نقشه های خطر زلزله ای……………..………………………………………………………………………….. 182
5-8. زلزله های طراحی گستره ساختگاه…………….…………………………………………………………………… 183
فصل ششم: تعیین شتاب طیفی و طیف خطر یکسان برای شهرورامین
6-1. مقدمه……………..……………………………………………………………………………………………………… 186
6-2 روش های تهیه  طیف پاسخ ساختگاه ……………………………….…………………………………………… 186
6-2-1 عوامل تاثیر گذار در شکل طیف پاسخ ساختگاه  ………………………………………………………………

6-2-1-1 خصوصیات گسیختگی گسل ها ………………………………………………………………………………

6-2-1-2 اثر فاصله و خصوصیات مسر عبوری موج ……………………………………………………………………

6-2-1-3 خصوصیات خاک محل …………………………………………………………………………………………

186

187

187

187

6-2-2 معرفی روش های طیف پاسخ ساختگاه ………………..………………………………………………………

6-2-2-1 روش تحلیل دینامیکی ستون خاک …………………………………………………………………………

6-2-2-2 روش کاهندگی مقادیر طیفی  …………………………………………………………………………………

6-2-2-3 روش میانگین های آماری طیف پاسخ بهنجار شده ……………………………………………………

6-2-2-4 روش استفاده از طیف های با شکل ثابت ……………………………………………………………………

188

188

189

189

190

6-3 تهیه طیف پاسخ ساختگاه  ……………………………………………………………………………………………

6-3-1 روابط کاهندگی طیفی مورد استفاده ……………………………………………………………………………

6-3-1-1 رابه کاهندگی طیفی بور – آتکینسون ………………………………………………………………………

6-3-1-2 رابطه کاهندگی طیفی زارع ……………………………………………………………………………………

6-3-1-3 رابطه کاهندگی طیفی حوزه کمپل بزرگ نیا ………………………………………………………………

6-3-1-4 رابطه کاهندگی آبراهامسون – سیلوا ………………………………………………………………………

6-3-1-5 رابطه کاهندگی حوزه نزدیک آمبر سیز – داگلاس ………………………………………………………

6-3-1-6 رابطه کاهندگی آمبر سیز – سیمپسون – بومر …………………………………………………………

6-3-1-7 رابطه کاهندگی جوینر – بور – فومال ………………………………………………………………………

190

191

191

196

197

192

202

203

206

6-3-1-8 رابطه کاهندگی طیفی Ghodrati  et  al ( 2010 ) ………………………………………………… 206
6-3-1-9  رابطه کاهندگی طیفی  Campbell (1997) …………………………………………………………

2-3-6 طیف پاسخ ساختگاه حاصل از روابط کاهندگی طیفی ………………………………
208

210

6- 3.طیف خطر یکسان ( Uniform Hazard Spectrom  )………………………………………………………… 210
فصل هفتم: ارائه ی پیشنهاد
7-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………… 198
7-3. ارائه پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………….………………………………………………………………………… 200
منا بع و مآخذ   ………………………………………………………………………………… 201
پیوست 210

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پروژه تحلیل خطر زلزله”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فروشگاه عمران رنتر
  • فروشنده: omranrenter
  • 4.50 4.50 امتیاز از 2 دیدگاه